اعتیاد مجازی

مدت زمانی که کودکان در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند می‌تواند همچون مصرف مواد مخدر و الکلی برای آنان اعتیادآور باشد و باید تحت درمان قرار گیرند. اغلب مواقع مدت زمانی که کودک صرف کار با وسایل الکترونیکی می‌کند به عنوان عاملی بالقوه در اعتیاد افراد نادیده گرفته می‌شود. زمانیکه از اعتیاد صحبت می‌شود افراد به دنبال […]

مدت زمانی که کودکان در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند می‌تواند همچون مصرف مواد مخدر و الکلی برای آنان اعتیادآور باشد و باید تحت درمان قرار گیرند. اغلب مواقع مدت زمانی که کودک صرف کار با وسایل الکترونیکی می‌کند به عنوان عاملی بالقوه در اعتیاد افراد نادیده گرفته می‌شود. زمانیکه از اعتیاد صحبت می‌شود افراد به دنبال مصرف مواد مخدر هستند اما اعتیاد الگویی رفتاری است که می‌تواند خود را به شیوه‌های متفاوتی نشان دهد. اخیرا نگرانی‌ها در مورد تعداد افراد نوجوان و جوانی که از طریق وسایل الکترونیکی به محتویات نامناسب دسترسی دارند افزایش یافته است.

با وجود مزایای فراوان، فضای مجازی به دلیل ویژگی های خاص خود نظیر گمنامی، سهولت ارتباط و هزینه پایین دسترسی و وابسته نبودن به زمان و مکان خاص، محملی برای انواع آسیب ها و کلاهبرداری ها است و با گذشت زمان، افزایش آسیب ها و کلاهبرداری های فضای مجازی مشهود است.

.

فضاي‌ مجازي‌ محيطي‌ مشتمل بر شبکه هاي رايانه اي، رسانه هاي ارتـباطي و کـاربراني است که به تبادل‌ داده ها‌ و اطلاعات پرداخته و هر کس به کار، تأمين نيازها و علايق خود مي پردازد. اين فـضا‌ بـاعث‌ کوتاه شدن‌ فاصله ها و استقلال از مکان شده است که بارزترين تفاوت دنياي واقـعي و فـضاي مـجازي‌ مي باشد‌، زيرا در دنياي واقعي انسان ها در طول زمان و در چارچوب مکان محصور بوده‌ و محدوده‌ فعاليت‌ هايشان متأثر از اين واقـعيات اسـت.

اما در دنياي مجازي با استفاده از فناوري هاي نوين‌ ارتباطي‌ و رايانه ها به نقاط ضعف انـسان کـه همانا سرعت، دقت، حافظه و خستگي‌ و مشکل‌ جوامع‌ کاري که همانا زمان، هزينه، نـيروي انـساني و مـحدوديت هاي جغرافيايي هستند، پوشش داده و با سرعتي‌ نزديک‌ به‌ سرعت نور خواسته ها و پاسخ هـا بـه مقصد و مبدأ منتقل مي شود. در‌ هر‌ حال فضاي مجازي در هر تعبيري و با هر تـعريفي، قـلمرويي وسـيع ، بديع و بکر است که براي‌ ساکنان‌ خود امکانات، آزادي ها، فرصت ها، دلهره ها، آسيب ها و مـحدوديت هـاي نويني را‌ به‌ همراه دارد.

به تبع تغييرات ناشي از‌ فناوري‌ اطلاعات‌، زندگي بشر بـه فـضاي جـديدي منتقل شده‌ و در‌ حال انتقال است . به همين سبب جرائم در اجتماع شکل جديدي يافته و روشهاي‌ جـديدي‌ را بـراي پيشـگيري و کشف ميطلبد‌. زندگي‌ جديد، قوانين‌ و مقررات‌ اجتماعي‌ جديدي را در پي خواهد داشت‌ که‌ قـوانين کـشورهاي مختلف براي مقابله با جرائم فضاي مجازي از جمله اين‌ قوانين‌ است . در فضاي جديد زندگي، پليس‌ نـقشي مـتفاوت از گذشته‌ داشته‌ و مراقبت از خيابان، مانع ارتکاب‌ و کشف‌ جرم نمي شود.

فضاي مجازي کـارکردهاي آشـکار فراواني را به نمايش گذاشته و زندگي اجتماعي‌ و فـردي‌ بـشر را دگـرگون کرده است‌. از‌ طرف‌ ديگر، کارکردهاي پنهان‌ فـضاي‌ مـجازي (پولشويي، هرزه نگاري، جاسوسي‌، شنود‌، خرابکاري، کلاهبرداري، جعل، سرقت، قاچاق، اخاذي و انواع ديگر بـزه هاي اجـتماعي) است که بخش مهم‌ آن در راسـتاي مأموريت هـاي پليسـي بـوده‌ و اقدامات‌ پليسي را‌ در‌ جهان‌ سبب شده اسـت .

ازجمله چالش هاي اساسي گسترش فناوري ارتباطات درجهان به ويژه کشورهاي در حـال تـوسعه‌ و بهره گيري‌ از اينترنت، آسيب هاي فرهنگي و اجـتماعي‌ است‌. قرارگرفتن‌ در‌ معرض‌ فـرهنگ هـاي گوناگون‌، آزادي هاي‌ زياد در يک دوره زماني نسبتاً کـوتاه و امـکان دسترسي به اطلاعات غيراخلاقي گوناگون از طريق اينترنت‌، برخي‌ از‌ نمونه هاي اين خطرها مي باشند. در کـشورهاي‌ در‌ حـال‌ توسعه‌، ازجمله‌ کشور‌ ما، بـنابر شـرايط فـرهنگي و اجتماعي، احتمال آسـيب پذيري در اثـر تعامل گسترده با ديگـر فـرهنگ ها وجود دارد. با وجود پيشرفت هاي حاصل شده در ساز و کارهاي امنيتي‌ و کنترلي در اينترنت، قابليت هـاي کـنترلي در اين گونه موارد کمتر مؤثر واقع مي شوند.

 

با تـوجه بـه انـتقال بسياري از فعاليت هاي زنـدگي روزمره به فضاي مجازي و قابليت‌ ها‌ و تأثيرات گسترده اين فضا در انجام آسان امور و با توجه بـه آمار پليس فتا و آنچه در رسانه ها مانند جـرايد شـاهد آن هـستيم، گـسترش انـواع آسيب ها، کـلاهبرداري ها و تـهديدها‌ در‌ فضاي مجازي است. براي مبارزه و پيشگيري از مسائل مبتلا به فضاي مجازي، از آن جا که بر گستره و حجم وقـوع جـرائم تـأثير چشمگيري دارد و باعث‌ درگيري‌ و افزايش مسئوليت ناجا در مـواجهه‌ بـا‌ جـرم مي شود، شـناخت فـضاي مجازي و آسيب هاي آن و چاره انديشي براي ناجا يک ضرورت مهم تلقي مي شود. اين موضوع با تأسيس پليس فتا و ايجاد مرجع‌ رسمي‌ کنترل و رسيدگي به جرائم‌ سايبري‌ اهميتي دوچندان يافته است .

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما