تأخير در تکامل کودک

هر چند فرآيند رشد و تکامل را نمی توان به طور کامل از هم جدا کرد اما معمولاً «رشد» به افزايش در اندازه بدن به منزله يک کل واحد يا افزايش قسمت های جداگانه آن اطلاق می شود در حاليکه «تکامل» به تغييرات در کارکردهايی اختصاص مي يابد که از محيط هيجانی و اجتماعی تأثير […]

هر چند فرآيند رشد و تکامل را نمی توان به طور کامل از هم جدا کرد اما معمولاً «رشد» به افزايش در اندازه بدن به منزله يک کل واحد يا افزايش قسمت های جداگانه آن اطلاق می شود در حاليکه «تکامل» به تغييرات در کارکردهايی اختصاص مي يابد که از محيط هيجانی و اجتماعی تأثير می پذيرند.

انحراف از الگوهای رشد طبيعی با اندازه گيری های دقيق و مکرر قد و وزن و دور سر در هر بازديد بهداشتی و با استفاده از منحنی های پايش رشد، قابل شناسايی می باشد .

 

هر کودکی با سرعت خاص خود مراحل رشد و تکامل را طی می نمايد و در ننيجه تعيين يک سن دقيق برای هر مرحله تکاملی کار غيرممکنی است، اما مشاهده موارد زير ممکن است پيش در آمد تأخير در تکامل کودک باشد.

 

نشانه هاي تأخير در تکامل کودک (در ماه اول پس از تولد)

هفته اول :

 • ضعيف می مکد و تغذيه آهسته دارد.
 • با مشاهده نور قوی پلک نمی زند.
 • به اشياء متحرک نزديک به صورت خود، توجه نداشته و آن ها را دنبال نمی کند.
 • بندرت دست ها و پاهای خود را حرکت می دهد.
 • دست و پاهای شل و بی حالی دارد.
 • فک پايين نوزاد به طور مرتب می لرزد حتی در شرايطی عادي که گريه نمی کند و يا هيجان زده نيست.

 

هفته چهارم:

 • به صداهای بلند واکنش نشان نمی دهد.

 

از ۱ تا ۱۲ ماهگی:

 • از نشان دادن هر گونه عاطفه به والدين خود امتناع می کند و دوست ندارد در آغوش گرفته شود.
 • يک چشم يا هر دو چشم او بطور مرتب لوچ می شود و يا بطرف خارج منحرف می شود.
 • در نزديک کردن اجسام به دهان خود دچار اشکال می شود.
 • تا سن ۵ ماهگی به هيچ طرفی غلت نمی خورد.
 • تا ۶ ماهگی نمی تواند با کمک بنشيند.
 • تا ۶ ماهگی نمی خندد و هيچ صدايی از خود در نمی آورد.
 • تا ۷-۶ ماهگی براي گرفتن اشياء دستش را دراز نمی کند.
 • تا ۷-۶ ماهگی با کمک مراقب نمی تواند به روی پاهايش بايستد، تا ۸ ماهگی هيچ گونه حرف نامفهومی نمی زند.
 • حتی پس از يک ماه سينه خيز رفتن يک طرف بدنش را روی زمين می کشد.
 • بدنبال اشيايی که جلوی چشمش پنهان می کنيد، نمی گردد.
 • قادر به ادای هيچگونه کلمه اي از جمله «ماما» يا «دادا» نمی باشد.
 • هيچگونه اشاره ای مثل تکان دادن دست به منظور خداحافظی و يا تکان دادن سر به منظور «نه» نمی کند.

 

۱۲ماهگی:

 • به اشياء يا تصاوير با دست اشاره نمی کند.

 

 سال دوم عمر:

 • قادر به راه رفتن تا سن ۱۸ ماهگی نمی باشد.
 • گر چه چند ماهي است راه رفتن را آموخته ولي قادر به راه رفتن صحيح ( پاشنه پس از پنجه ) نمی باشد و يا فقط روی پنجه خود راه می رود.
 • قادر به بيان حداقل ۱۰ کلمه متفاوت در سن ۱۸ ماهگی نيست.
 • قادر به بيان جملات ۲ کلمه ای تا پايان ۲ سالگی نمی باشد.
 • تا پايان ۲ سالگی ، کارها و کلمات ديگران را تقليد نمی کند.
 • قادر به انجام دستورالعمل های ساده ديگران نمی باشد.
 • نمی تواند اسباب بازی های چرخدار را به جلو براند.

 

والدين گرامی

 • پرورش صحيح کودکان در ۳ سال اول عمر تأثير اساسی بر رفتار، ضريب هوشی، قابليت ها و قدرت سازگاری آن ها در سراسر زندگی آينده شان دارد.
 • در سال های اول، خصوصاً ۲ سال اول عمر، مغز بسيار انعطاف پذير است. ولی متأسفانه با افزايش سن کودک توانايی ترميم در او کاهش می يابد. لذا پس از سه سالگی جبران صدمات به وجود آمده مشکل و تقريباً غيرممکن می گردد .

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما