آروم باش،بعدا صحبت می کنیم

کسی که به دیگران فحش می دهد، قبل از آزار دیگران، آبروی خودش را می برد.او با نادیده گرفتن احترام دیگران، احترام خودش را پیش مردم کم می کند و ارزش خودش را در جامعه پایین می آورد.

حتما تو هم دیده ای که بعضیها وقتی عصبانی میشوند، به دیگران دشنام میدهند و حرف های زشتی می زنند. انسان مسلمان هرگز چنین کاری نمی کند. وقتی ما عصبانی می شویم، نباید داد بزنیم و حرف های زشت و ناپسند بگوییم، اگر کمی صبر کنیم، عصبانیت ما از بین می رود. آن وقت خیلی عاقلانه تر می توانیم با دیگران حرف بزنیم.

کسی که به دیگران فحش می دهد، قبل از آزار دیگران، آبروی خودش را می برد. او به همه نشان می دهد که آدم بی عقلی است. او با نادیده گرفتن احترام دیگران، احترام خودش را پیش مردم کم می کند و ارزش خودش را در جامعه پایین می آورد.

حضرت محمد(ص) در عمر خود، حتی برای یک بار هم به کسی دشنام نداد و هرگز زبانش را با حرف های زشت و ناپسند آلوده نکرد. او دربارهی دشنام گویی می فرمود: «از دشنام گویی بپرهیزد؛ زیرا خدا دشنام گوی بد دهن را دوست ندارد.»

نویسنده این مطلب :

مائده نصر

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما