یکی از ویژگی های جنس مونث این است که محبت را همراه با حیاء می‌پذیرد؛ یعنی اگر کسی در محیط بیرون به دختری محبت کند، حیاء او مانع این می‌شود که آن را قبول کند. اما ما والدین باید توجه داشته باشیم که نیاز فرزندانمان را در خانه به محبت برطرف کنیم؛ چراکه اگر ظرفیت عاطفی آن‌ها پر نشود ممکن است در جای دیگر دنبال کسب محبت بروند.