وقتی خالکوبی مد میشود…

در جامعه مدرن امروزى و میان جوامع عصر حاضر خالکوبى هر چه بیشتر به یک مد همگانى تبدیل شده است و به ویژه در میان نوجوانان و جوانان رواج یافته و در این بین نوجوانان کشورهاى در حال توسعه از آن به مثابه امرى براى عقب نماندن از قافله زیبایى و همگامى با جهان پیشرفته […]

در جامعه مدرن امروزى و میان جوامع عصر حاضر خالکوبى هر چه بیشتر به یک مد همگانى تبدیل شده است و به ویژه در میان نوجوانان و جوانان رواج یافته و در این بین نوجوانان کشورهاى در حال توسعه از آن به مثابه امرى براى عقب نماندن از قافله زیبایى و همگامى با جهان پیشرفته امروز استفاده مى کنند.

 

این مسئله صرفاً یک مد است که در قسمتى از جامعه غرب تولید شده و در بخشى از جامعه ما مورد تقلید قرار مى گیرد و کسانى که به وسیله سفرهاى خارجى با این مد آشنا مى شوند ممکن است این رفتارها را از تفریحگاه ها برداشت کرده باشند زیرا در طول سفر این افراد با تمام طبقات اجتماعى تماس ندارند.

 

به طور کلى اگر مدگرایى و توجه به آن را یکى از مظاهر مدرنیته در نظر بگیریم که با گسترش پدیده جهانى شدن در فرهنگ توده جاى خود را باز کرده است، متوجه مى شویم ضرورت آگاهى و درک شرایط افراد به ویژه دختران جوان از سوى جوامع آن ها در مواجهه با این پدیده بسیار اهمیت دارد.

 

در برخى از موارد از جمله نوع پوشش و زیورآلات شیوع پدیده مدگرایى موجب تحکیم موفقیت اقتصادى کشورهاى توسعه یافته خواهد شد که این موفقیت هاى اقتصادى به نوعى تحمیل فرهنگ آن کشورها است. به همین سبب چگونگى برخورد با آن و بالا بردن سطح آگاهى مردم به خصوص آشنا کردن جوانان با هویت بومى و ملى غنى خود مى تواند در درازمدت از تاثیرات زیان بار هرگونه تهاجم فرهنگى به کشور بکاهد.

 

جالب است که این احساس خطر در کشورما بیشتر از سوى کهنسالان و میانسالان جامعه صورت مى گیرد که کمتر از دیگر اقشار در معرض امواج مدرنیته و ارتباط مستقیم با جهان امروز هستند، در نتیجه اگرچه توانایى تمییز و تشخیص بحران را در بسیارى از موارد دارا هستند اما ابزار مورد استفاده براى مقابله با آن را در اختیار ندارند چنان که براى متقاعد ساختن نوجوان و جوان پرشور امروز نیز نمى توانند دلیل و راهکارهاى منطقى ارائه کنند. از سوى دیگر در مواجهه با پدیده هاى مد روز مثل خالکوبى نه تنها به تاثیرات و ناهنجارى اجتماعى آن بلکه به ریشه هاى روانى مساله نیز باید توجه داشت.

 

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما