خانواده و مشکلات جنسی

شماری‌ از‌ مردم، به‌ ویژه‌ نوجوانان‌ و جوانان، اصول و قواعد تـربیت جـنسی از‌ نگاه‌ اسلام را نمی‌دانند و ممکن است رفتار بهنجار جنسی درستی نداشته باشند و نـاآگاهانه‌ دسـت‌ به اعمالی بزنند که حرمت شرعی‌ دارد. در ایـن مـورد‌، مـسئولیت‌ آگاه سازی نوجوانان و جوانان، به‌ عهده‌ والدیـن و مـربیان است. صاحب نظران نیز […]

شماری‌ از‌ مردم، به‌ ویژه‌ نوجوانان‌ و جوانان، اصول و قواعد تـربیت جـنسی از‌ نگاه‌ اسلام را نمی‌دانند و ممکن است رفتار بهنجار جنسی درستی نداشته باشند و نـاآگاهانه‌ دسـت‌ به اعمالی بزنند که حرمت شرعی‌ دارد. در ایـن مـورد‌، مـسئولیت‌ آگاه سازی نوجوانان و جوانان، به‌ عهده‌ والدیـن و مـربیان است. صاحب نظران نیز می‌توانند با پژوهش و تألیفات مناسب در زمینه‌ تربیت‌ جنسی بـه آنـان کمک کنند‌.

  • عوامل‌ تربیت‌ جـنسی

عـوامل گوناگونی‌ دسـت‌ بـه دسـت هم می‌دهند‌ تا‌ رفتار جنسی نـوجوان و کـودک به کجروی منجر شود. پاره‌ای از این عوامل از این‌ قرار‌ است:

1- ناآگاهی پدران و مـادران و مـربیان از‌ تربیت‌ جنسی، که‌ خود‌ موجب‌ عـدم آموزش فرزندان در‌ زمینه هـنجارهای تـربیت جنسی از دیدگاه اسلام می‌شود.

2- رفـتارهای جـنسی نادرست والدین و بدآموزی کودکان و نوجوانان‌ از‌ آنان، که سبب ایجاد زمینه‌های انحراف‌ در‌ آنها‌ مـی‌شود‌.

3- آمـوزش‌ ندادن آداب رفت‌ و آمد‌ به مـحل اسـتراحت و خـواب پدر و مادر به فـرزندان، کـه گاه به مشاهده رفـتارهای جـنسی والدین می‌انجامد‌ و پیامدهای‌ شومی‌ برای کودکان و نوجوانان دارد. پدر و مادر باید‌ به‌ کودک‌ بیاموزند‌ که‌ پیـش‌ از وارد شـدن به محل استراحت دیگران، به ویـژه والدیـن، اجازه بـگیرند. تـماشای گـروهی فیلم‌های ناپسند نیز مـوجب بلوغ زود رس و پیامدهای ناگوار آن می‌شود.

 

اگر خانواده‌ها‌ با تربیت جنسی از منظر اسلام آشنا باشند و در عمل آن را بـه کـار گیرند، گذشته از آن که کودکان به بـلوغ زودرس دچـار نـمی‌شوند، رفـتارهای جـنسی آنها نیز در‌ آیـنده‌ بـهنجار خواهد شد. تربیت جـنسی در اسـلام‌، جزوی‌ از‌ تربیت عمومی کودک است. اسلام به همه زمینه‌های رشد شخصی و شـخصیتی کـودک عنایت دارد. اسلام‌ به پرورش و رشد همه زمـینه‌های عقلی، روحی، عاطفی، اجـتماعی و جـنسی کودک، و هر آنچه‌ که بـه پرورش انـسانی‌ صالح‌ می‌انجامد، توجه دارد.

 

  • دوره‌ بلوغ‌ و نوجوانی

دگرگونی‌های دوران بلوغ، نوجوانان را با مشکلات و دشواری‌های زیادی روبه‌رو می‌کند. این مشکلات‌، در‌ جوامع معاصر بـیش از گـذشته است‌ و ممکن‌ است سلامت‌ و بهداشت‌ روحی‌ نوجوان را تحت تأثیر‌ قرار دهد. این حالت را بحران نوجوانی نامیده‌اند. روانشناسان برای بررسی این حالت در نوجوانان‌، تـلاش‌ها‌ کـرده‌اند و تفسیرها و تحلیل‌های گوناگونی از آن‌ عـرضه‌ داشـته‌اند‌. برخی‌ گفته‌اند‌ این حالت باز‌ خورد‌ طبیعی تحولات بیولوژیکی است که در نوجوانی رخ می‌دهد. نوجوانی و جوانی‌ مرحله‌ دشـوار‌ عـبور‌ از‌ وضع آغازین و پا گذاشتن به وضع پیشرفته است.

 

از نظر «فروید»، نوجوانی دوران پختگی جنسی و برهه تحمل دشواری‌های زندگی جنسی است. بدنبال او «اریک فروم» و «اریکسون» و… هر‌ یک از بحران نوجوانی تفسیر و تحلیلی عرضه کـرده‌اند کـه از مطالعه مجموع آن ها به دست می‌آید که روان شناسان و روانکاوان به تلازم میان بحران و نوجوانی، نگرش همسان ندارند.

 

  • نوجوانان در‌ جامعۀ اسلامی

نوجوانان دو دسته اند نوجوانانی که تقریبا رفتار بهنجار و سازگار با اخلاق اسلامی دارند؛ و کسانی‌ که‌ رفتار نابهنجار و مشکلات جنسی و شـخصیتی دارند.

 

تفاوت نوجوانان در میزان و نوع مشکلات با یکدیگر، تا حدود زیـادی بـه فـرهنگ و نظام ارزشی حاکم بر‌ جامعه‌ باز می‌گردد. هر چه این‌ فرهنگ‌ و ارزش‌ها کمتر مورد پذیرش قرار گـیرند، ‌ ‌رفـتار نوجوان بیشتر دچار آشفتگی و نابهنجاری خواهد شد. در فرهنگ اصیل اسلامی و بر اساس آمـوزش‌های اسـلام، نـوجوان در‌ برابر‌ نیازهای جنسی خود دو‌ راه‌ در پیش دارد: یکی ازدواج و در غیر این صورت، پرهیزگاری و به تأخیر انداختن پاسـخ‌گویی به نیاز جنسی تا وقت مقتضی و تلاش برای آرام کردن و کاهش دادن میل جنسی از راه عبادت‌ و فعالیت‌های اجتماعی و تـفریحی.

 

آموزش‌های‌ اسلام بر میزان رشد عقلی فرد استوار است. تربیت جـنسی فـرد، عـمدتا از کودکیِ‌ دوم‌ آغاز‌ می‌شود. در واقع، تربیت جنسی آموزش مقدماتی کودک است برای پذیرش مسئولیت‌های آیـنده او‌ در‌ حـوزه رفتارهای جنسی. این آموزش‌ها، باید در نوجوانی و جوانی هم پی گرفته شود‌.

 

خودشناسی‌ و خـودسازی‌ نـوجوان، لازمـه تعدیل رفتار اوست. از این گذشته، خودشناسی، مبنایی است که فرایند جهاد‌ بانفس‌ بر آن استوار اسـت. نـوجوان بـرای آشنایی با ویژگی‌های عمومی رشد خود، باید‌ خودشناس‌ باشد‌ تا نهایتا خـداشناس شـود.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما