ایستگاه نخست تربیت

همه انسان‌ ها بر اساس قانون خلقت و طبیعت در شکم مادر نشو و نما می‌کنند و از مادر متولد می‌شوند. سپس در دامان پر مهر مادری رشد می‌نمایند.

از دیـدگاه امام‌ خمینی (ره) در نـظام خانواده، زن و مادر از‌ اهمیت‌ ویژه‌ای برخورداردند. حال باید دید از منظر ایشان، نقش مادر در تربیت خانواده فرزند شامل چه مواردی است:

 

اولین ایستگاه تربیتی فرزند در محیط خانواده دامان مـادر است. به طور‌ طبیعی‌ همه انسان‌ ها بر اساس قانون خلقت و طبیعت در شکم مادر نشو و نما می‌کنند و از مادر متولد می‌شوند. سپس در دامان پر مهر مادری رشد می‌نمایند. به دلیل علاقه فرزند به مـادر‌، هـمه‌ اعمال و حرکات و سکنات وی به فرزند منتقل می‌شود.

 

از آن‌جا که اولین کلاسی که کودک در آن تربیت می‌شود کلاس مادر است و بدیلی برای آن وجود ندارد، تربیت مادر‌ تأثیر‌ بسیار‌ زیادی بر فـرزند دارد. اصـولا‌ تربیت‌ مادر‌، پایه و اساس افعال و حرکت‌های بعدی کودک می‌شود. شما خانم‌ها شرف مادری دارید که در این شرف از مردها جلو هستید و مسئولیت‌ تربیت‌ بـچه‌ در دامـن خودتان دارید. اولین مدرسه‌ای کـه بـچه‌ دارد‌ دامن مادر است. مادر خوب بچه خوب تربیت می‌کند و خدای ناخواسته اگر مادر منحرف باشد بچه از همان دامن‌ منحرف‌ بیرون‌ می‌آید. چون بچه‌ها آن عـلاقه‌ای کـه به مادر دارند بـه‌ هـیچ‌کس دیگر ندارند و در دامن مادر که هستند تمام چیزهایی که دارند، آرزوهایی که دارند خلاصه می‌شود در‌ مادر‌ و همه‌ چیز را در مادر می‌بینند، حرف مادر، خلق مادر، عمل مادر‌ در‌ بچه اثر دارد.

 

لامحاله یـک بـچه در دامن مادر که کلاس اول است، این دامن اگر‌ یک‌ دامن‌ طاهر پاکیزه مهذب باشد، بچه از همین اول که دارد رشد می‌کند‌ با‌ آن‌ اخلاق صحیح و با آن تهذیب نفس و با آن عمل خوب رشـد مـی‌کند. بچه وقـتی‌ در‌ دامن‌ مادرش هست می‌ بینید مادر اخلاق خوش دارد، اعمال صحیح دارد، گفتار خوش دارد، آن‌ بچه‌ از همان‌جا اعمالش و گفتارش بـه تقلید از مادر که از همه تقلیدها بالاتر‌ است‌ و به‌ تزریق مادر کـه از هـمه تـزریق‌ها مؤثرتر است تربیت می‌شود.

 

به همین دلیل‌ نقش‌ مادر در تربیت بسیار مهم و حساس است و حتی تأثیر مـادر ‌ ‌از تـأثیر پدر‌ و معلم‌ هم‌ کارسازتر و کارآمدتر است. بنابراین غیر از اهمیت تربیت مادر باید بر اولویـت نـقش او تـأکید‌ کرد‌. در دامن مادر بچه‌ها بهتر تربیت می‌شوند تا در پیش استادان، علاقه‌ای‌ که‌ بچه‌ به مـادر دارد به هیچ‌ کس ندارد. و آن چیزی که در بچگی از مادر می‌شنود در‌ قلبش‌ نقش‌ می‌بندد تا آخـر همراهش است. مادرها بـاید تـوجه به این معنی کنند‌ که‌ بچه‌ها را خوب تربیت کنند و این یک مطلب بسیار بزرگی است که از مادرها ساخته است‌ و از‌ کس دیگر ساخته نیست. آن قدری که بچه از مادر چیز می‌شنود‌ از‌ پدر نمی‌شنود. آن قـدری که اخلاق مادر‌ در‌ بچه‌ کوچک نورس تأثیر دارد و به او منتقل‌ می‌شود‌ از دیگران عملی نیست.

 

دومین دلیل اهمیت نقش مادر در تربیت خانواده‌ و به‌ ویژه‌ تربیت فرزند این است که‌ کودک‌ در ابتدای‌ تولد‌، همانند‌ یـک نـهال جوان است. نهال جوان‌ تا‌ به درخت تبدیل نشده است می‌توان آن را به شکل مورد نظر‌ پرورش‌ داد و با اعمال سلیقه و نظر می‌توان‌ به نحو مطلوب و دلخواه‌ هرگونه‌ تغییری در آن ایجاد کرد‌. بـه‌ هـمین شکل کودک نیز در ابتدای خردسالی قابل تغییر می‌باشد و می‌توان او را‌ به‌ هر شکل (خوب یا بد‌) تربیت‌ کرد‌.

 

بنابراین به دلیل‌ این‌ که‌ مادر طراح و مهندس‌ و معمار‌ شخصیت فرزند اسـت، نـقش او از اهمیت ویژه برخوردار بوده، مسئولیت بزرگی بر دوش‌ او‌ می‌باشد. شما این مسئولیت بزرگ را‌ دارید‌. باید بچه‌های‌ خودتان‌ را‌ که نوزاد هستند و نفوسشان‌ زود [مطلب‌] را قبول می‌کند، تربیت را زود قبول می‌کند، خوب و بـد را زود قـبول مـی‌کند‌، شما‌ در اول که این بچه‌ها در‌ دامـن‌ شـما‌ بـزرگ‌ می‌شوند‌ مسئول افعال و اعمال‌ آن‌ها‌ هستید.

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما