دوزانو یا چهار زانو؟

بی احترامی به دیگران فقط مسخره کردن آنان یا دشنام دادن به آنها نیست. گاهی نوع نشستن ما نیز بی احترامی به حساب می آید.

اگر من در یک اتاق تنها باشم، هر طور که بخواهم می توانم بنشینم. می توانم دو زانو بنشینم، چهار زانو بنشینم و حتی می توانم با خیال راحت پایم را دراز کنم؛ اما اگر غیر از من شخص دیگری نیز در اتاق باشد، آن وقت دیگر موضوع فرق می کند. در این صورت باید در نوع نشستنم بیشتر دقت کنم. درست نیست که بخواهم پاهایم را در مقابل آن بنده ی خدا دراز کنم. باید چهار زانو یا دو زانو بنشینم.

بی احترامی به دیگران فقط مسخره کردن آنان یا دشنام دادن به آنها نیست. گاهی نوع نشستن ما نیز بی احترامی به حساب می آید. وقتی پایمان را جلوی دیگران دراز می کنیم، این هم یک جور بی احترامی است.

پیامبر (ص) در تمام زندگی و در همه ی کارهایش مراقب بود که مبادا به دیگران بی احترامی شود. او هرگز پایش را در مقابل کسی دراز نکرد؛ حتی در حضور صمیمی ترین یارانش نیز دیده نشد که پای خود را دراز کند.

نویسنده این مطلب :

مائده نصر

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما