ماه: دسامبر 2018
در چه شرایطی به دیگران کمک کنم؟
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
4577
زبانت را نگهدار!
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
1400
تو از اسراف کنندگان نباش
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
1644
خرافاتی نباش
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
1519
مواظب باش دل کسی رو نشکنی!
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
1602
خوش بو مثل گل
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
1329
دوری و نزدیکی راه مهم نیست
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
1465
لباس باید تمیز و پاکیزه باشد
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
3315
به اندازه غذا بخور
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
923
به ضعیف تر از خودت ظلم نکن
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
1355