ماه: دسامبر 2018
در چه شرایطی به دیگران کمک کنم؟
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
2899
زبانت را نگهدار!
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
855
تو از اسراف کنندگان نباش
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
842
خرافاتی نباش
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
812
مواظب باش دل کسی رو نشکنی!
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
1044
خوش بو مثل گل
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
818
دوری و نزدیکی راه مهم نیست
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
793
لباس باید تمیز و پاکیزه باشد
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
1912
به اندازه غذا بخور
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
563
به ضعیف تر از خودت ظلم نکن
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
744