جولای 8
بازدید : 782
نظرات : بدون دیدگاه
آیا کودک شما می‌تواند راه برود؟

‌ ‌‌‌بـچه‌ شما که دو سال از عمرش‌ را پشت سر گذاشته و قدم در سومین‌‌ سال‌ خود‌ نهاده اسـت وضـع ایـستادن‌ و راه رفتنش چگونه است؟ 52 مـاهگی آیا کودک شما می تواند مدت ده ثانیه تمام روی پا بایستد، تعادل‌ خود را حفظ کند و با چیزی که در دست دارد بازی کند؟ […]

‌ ‌‌‌بـچه‌ شما که دو سال از عمرش‌ را پشت سر گذاشته و قدم در سومین‌‌ سال‌ خود‌ نهاده اسـت وضـع ایـستادن‌ و راه رفتنش چگونه است؟

 • 52 مـاهگی

آیا کودک شما می تواند مدت ده ثانیه تمام روی پا بایستد، تعادل‌ خود را حفظ کند و با چیزی که در دست دارد بازی کند؟ اگر جواب مثبت است، کودک کاملا طبیعی‌ است اگـر کودک تعادل خود را از دست میدهد و بزمین میافتد دلیل بر‌ آن ست‌ که رشد او وضع متوسط دارد و اگر فورا تعادل خود را از دست‌ می‌دهد حکایت از این دارد که او کاملا ضعیف است و باید به پزشک مراجعه‌ شـود.

 

 • 62 مـاهگی‌

آیا‌ کودک میتواند بدون آنکه دست خود را بفرش یا زمین بگیرد از یک پله بالا برود؟ اگر کودک حین بالا رفتن گاهی دست‌ خود را بزمین یا اطراف حایل کند استعداد‌ و توانایی‌ او متوسط است و در صـورتیکه بـطور کامل ناچار شود دست خود را به اطراف حایل کند، غیر طبیعی و ضعیف است.

 

 • 72 ماهگی

آیا کودک میتواند بدون کمک دیگران و با حائل‌ کردن‌‌ دست‌ باطراف از یک پله پائین‌ بیاید؟ اگر‌ کودک‌ ایـن کـار را انجام دهد ولی‌ ضمنا بترسد و با احتیاط و ترس این‌ کار را بکند استعداد او متوسط است‌ و اگر احتیاج‌ به‌ کمک‌ دیگران داشته‌ باشد ضعف و غیر طبیعی است.

 

 • 82‌ ماهگی‌

آیا کودک مـیتواند سـه پله را بـطور متوالی به طرف بالا طی کـند و روی پله سـوم بایستد؟ اگر بـتواند این کار را‌ انجام‌ دهد‌ کاملا طبیعی است،اگر دو پله را بالا برود متوسط‌ است و کمتر از دو پله‌ ضعیف است.

 

 • 92 ماهگی

آیا کودک میتواند در حالی که دسـت هایش کـاملا بطور آزاد‌ و پائین‌ افتاده‌ است راه برود؟ اگر گاهی‌ ناچار شود بـرای حـفظ تعادل دست- های خود‌ را‌ بالا ببرد قدرت او متوسط و اگر دائما دستهای خود را بعلامت‌ عدم اطمینان بالا ببرد دلیل‌ بـر‌ ضـعف‌‌ و عـدم توانائی اوست.

 

 • 03 ماهگی

آیا کودک میتواند با دو پای خود‌ کمی‌ از‌ زمـین بالا بپرد؟ قدرت او موقعی طبیعی است که‌ بتواند با هر دو پای خود‌ در‌ یک‌‌ زمان بطرف بالا بجهد، متوسط است‌ اگـر بـا هـر دو پا در یک زمان‌ نتواند‌ بپرد،ضعیف است اگر فقط یک پای‌ خـود را بـتواند بلند کند.

 

 • 13‌ ماهگی‌

آیا‌ کودک میتواند یک‌ فاصله سه متری را روی پنجه‌های‌ خود راه برود؟اگر کودک فقط دو‌ متر‌ راه را بـاین تـرتیب طـی کند قدرت او متوسط و اگر فقط یک متر‌ بتواند‌ برود‌ ضعیف است.

 

 • 23 مـاهگی

آیـا کـودک میتواند از یک پله بدون آنکه دست خود را‌ به‌‌ اشیاء اطراف بگیرد پائین برود؟ اگر در وسط کار نـاچار شـود دسـت خود را‌ باطراف‌ بگیرد‌ استعداد و قدرت او متوسط است و اگر بطور دائم ناچار شود دست خود را بـه اطـراف‌ بگیرد‌، قدرت‌ او ضعیف است.

 

 • 33 ماهگی

آیا بچه میتواند مدت‌ ده ثانیه تمام‌ با‌ چـشمان بـسته سـر پا ایستاده و تکان نخورد؟ اگر کودک‌ ناچار شود دستهای خود را بلند کند تا تعادلش‌ را‌ حفظ نماید قـدرتش‌ مـتوسط و در صورتیکه تعادل خود را از دست داده‌ و ناچار‌ شود چشمانش‌ را زودتر باز کند غیر‌ طـبیعی‌ اسـت‌.

 

 • 43 مـاهگی

آیا کودک میتواند مسافت 15 متر‌ را بدون آنکه به زمین‌ بخورد با حالت دو طی کند؟ اگر فقط ده متر را‌ بـتواند‌ بـدود متوسط و در صورتیکه کمتر‌ بدود‌ غیر طبیعی‌ است‌.

 

 • 53‌ ماهگی

آیا کودک میتواند از روی یـک‌ خـط که روی زمین کشیده‌ شده باشد بطور عادی و معمول بپرد؟ اگر پرش‌ بطور‌ عادی انجام شود قـدرت او طـبیعی‌ اسـت،اگر با هر‌ دو‌ پا در یک زمان بپرد‌ قدرت‌ او متوسط است و اگر فقط پای خـود را بـلند کند و آن طرف بگذارد ضعیف‌ و غیر‌ طبیعی است.

 

 • 63 ماهگی

آیا‌ کودک‌ می تواند‌ با هر دو‌ پا‌ از آخرین پله بطرف‌ پائیـن‌‌ بپرد؟اگر او بـا هر دو پا در یک زمان‌ نتواند بپرد قدرتش متوسط و اگر بجای‌ پرش‌ یک پای خـود را پائیـن‌ بگذارد‌ استعداد‌ او ضعیف‌ و غیر‌ طبیعی‌ است.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما