تبعیض خطرناک است!

«بین فرزندان خود به عدالت رفتار نمایید، همان طور‌ که مایلید فـرزندان‌ شما و مردم، بین شما به عدل رفتار کنند.»  پیغمبر اکرم (ص) پیـغمبر اکـرم‌ می فرماید‌: «آنکه‌ بر‌ خانواده خویش سخت‌ می‌گیرد با ما پیوستگی معنوی نخواهد داشت.»     خودخواهی در برخی از خانواده‌ها گاه دیده می شود که سرپرست خانه سعی […]

«بین فرزندان خود به عدالت رفتار نمایید، همان طور‌ که مایلید فـرزندان‌ شما و مردم، بین شما به عدل رفتار کنند.»  پیغمبر اکرم (ص)

پیـغمبر اکـرم‌ می فرماید‌: «آنکه‌ بر‌ خانواده خویش سخت‌ می‌گیرد با ما پیوستگی معنوی نخواهد داشت.»

 

 

  • خودخواهی

در برخی از خانواده‌ها گاه دیده می شود که سرپرست خانه سعی می‌کند تا حدود فراوانی‌ از مزایای زندگی از نظر خوراک و پوشاک برخوردار باشد ولی‌ اهتمام و توجهی به حقوق همسر و فرزندان خـود، مبذول نمی دارد، کودکان او چون اسیرانی هستند که در برابر زور و قلدری‌ مجبورند بسازند و بسوزند؛ هیچ نوع عاطفه و محبتی در چنین کانونی وجود ندارد‌، رابطه‌ افراد خانواده سرد و خشک است؛ بدگویی و انزجار به مقدار زیاد در آنـجا یافت می شود، اختلاف و جدال در اثر بروز کوچکترین جریانی، بوقوع می‌پیوندد، افراد خانواده خود به خوبی می دانند که پیدایش‌ موضوعات‌ جزیی، بهانه ای بیش نبوده، و عامل اصلی این نوع کشمکش‌ها همان سخت‌گیری‌ها و تـبعیضات زنـدگی است. در چنین شرایطی است که در برخی از خانواده‌ها؛ فرزندان در اثر اشتباه و کوفتگی‌ اعصاب‌، از‌ محیط سرد و غم افزای خانه فرار کرده سعی می‌کنند چرخ‌های زندگی را خودشان‌ به گردش در آورند، و از میان همین عـده است که برخی دچار انحرافات و شکست‌های جبران‌ ناپذیری می‌گردند‌، در‌ روایات‌ اسلامی وارد شده است که‌ خداوند‌ مردی‌ را که می‌تواند در محیط خانه وسائل رفاه را توسعه دهد، و از انجام آن خودداری، می کند دوست ندارد؛ زندگی در چنین محیط هایی‌ به قدری‌ دشـوار‌ و رقـت بار است که گاهی، دیگران از آن‌ طرز زنـدگی‌ ناراحت شده زبان به اعتراض باز می‌کنند، این گونه کودکان گرفتار عقده حقارت‌ بوده از این رهگذر، مشکلاتی فرا راهشان‌ به وجود‌ خواهد‌ آمـد.

 

  • امـتیازات نـابجا

در برخی دیگر از خانواده‌ها وضع استثنایی وجود‌ دارد‌؛ بعضی از فرزندان دارای موقعیت‌ خـاصی بوده؛ از امتیازات فراوانی برخوردار می باشند، در پوشیدن لباس و خوراک‌ و انجام‌‌ خواسته‌ها‌، و راه پیشرفت و تکامل، به اصطلاح حق دارند، هر چـه خـواستند فورا انجام‌‌ می‌گیرد‌، و هیچگاه‌ باری بر دوش آنان نهاده نمی شود. در عوض سایر فـرزندان ایـن خانواده؛ در تمام‌ شئون‌ زندگی‌ دچار یک نوع محرومیت بوده، و مشکلات خانوادگی، بر دوش آنان قرار دارد، شاید برخی از‌ اولیـاء نادانسته‌ چـنین زمـینه ای را فراهم بیاورند، یعنی به تدریج بطور غیر آگاه‌ با ابراز علاقه و محبت‌ فـراوان‌ یـکی از فـرزندان خود را لوس تربیت کنند، هرچه او می خواهد برایش فراهم می سازند‌، بدون‌ اینکه خواسته‌های او را تعدیل کنند کـوچکترین نـاراحتی ایـنگونه‌ فرزندان، برای اولیاء گران‌ تمام‌ شده‌ ،سعی می‌کنند بهر قیمتی شده آن را برطرف نـمایند.

 

فـرزندان دیگر خانواده، احساس می‌کنند که دچار‌ یک نوع‌ تبعیضات تربیتی می باشند، و همین جریان سـبب می گردد کـه رابطه فرزندان با یکدیگر‌ تیره‌ و تار‌ گردد، و حال آن که اگر همه به قدر کافی و صـحیح از مـحبت اولیاء برخوردار می شدند، هرگز نابسامانی‌های‌ خانوادگی‌، و ضربه‌های‌ روحی متوجه آنان نمیشد.

 

اولین زیـانی کـه در ایـن نوع تربیت‌های غلط‌ به وجود‌ می آید،دشمنی و کینه‌توزی‌ است که در میان افراد خانواده تحقق پیدا مـی‌کند و در نـتیجه بجای آرامش‌ جدال‌ و خط نشان‌ کشیدن میانشان رواج پیدا می‌کند. این مشکل در خـانوادهایی کـه‌ بـرادران‌ و خواهران ناتنی وجود دارند، بیشتر به چشم می خورد‌ و هر‌ قدر‌ اولیاء کوشش کنند که هـیچ‌ نـوع‌ تبعیض و تفاوتی میان فرزندان قائل نشوند، ولی‌ این ها گاهی به عللی خیال و تـوهم تـبعیض‌، کانون‌ آسایش آنان را متذلزل می سازد‌.

 

دومین زیان جبران‌ ناپذیری‌ کـه مـتوجه‌ اینگونه‌ کودکان‌ می گردد این است که اصـولا‌ چنین‌ کودکی وقتی از خـانه قـدم بیرون نهاده به جهان بزرگتری (صـحنه زنـدگی) وارد می شود به‌‌ بزرگترین‌ اشتباهات تربیتی خود واقف می گردد چه‌ پس‌ از‌ بلوغ‌ این گونه‌ کـودکان گمان می‌کنند‌ در‌ زندگی اجتماعی هم عـزیز دردانـه هـستند و با یک دنیا تـوقعات نـاروا به زندگی اجتماعی قدم‌ مـی‌گذارند، غـافل از‌ اینکه‌ واقعیت‌ کاملا بر عکس این توهم و خیال است‌، چه‌ محیط‌ زندگی‌ محل‌‌ بـی‌ بـند و باری و جای ناز پروردگان نبوده و او بـاید زنـدگی را با اراده و شـهامت ذاتی‌ اسـتقبال کند. درست همانطور کـه که یک گل ناز پرورده خانگی در مقابل‌ بادهای سخت زمستان تاب‌ مقاومت را ندارد؛یک کودک نـاز پرورده و عـزیز دردانه هم در برابر ناملایمات زندگی ذرهـ‌ای‌ اسـتقامت از خـود نـشان نـخواهند داد.

 

و حال آنکه تـربیت صـحیح عصری‌ سعی‌ می‌کند که از اول کودک را مرد کار و زندگی بار آورده، اصول نظم و دیسیپلین را در تمام شؤن زندگی رعـایت کـنند، بـرخی از کشورهای صنعتی‌ تمام سعی و کوششان این است‌ کـه‌ از دوران تـحصیل ابـتدایی بـچه‌ها را بـا یـک انضباط سخت و خشکی‌ تربیت کنند تا در آینده افرادی جدی و کار بر بار آیند. زندگی‌ عصری‌ با گذشته تفاوت بسیاری کرده‌ است‌ زندگی ماشینی نیازمند شجاعت و قدرت فـوق‌العاده است، و بدون برخورداری از خصوصیات روحی هرگز نمی توان در نبرد زندگی پیروز شد. کودکی که ناز پرورده باشد‌؛ فاقد‌ اتکای به نفس و استقلال شخصیت‌ است‌ و به طور عادت‌ ثانوی همیشه چشم نیاز بسوی دیگران دوخـته اسـت از این گذشته در صحنه پیکار زندگی با کوچکترین‌ تصادمی تعادل او بهم خورده از زندگی بیزار خواهد شد.

 

 

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما