جولای 3
نویسنده : مریم حیدری
بازدید : 652
نظرات : بدون دیدگاه
علل ناخن جویدن

ناخن ها علاوه بر زیبایی انگشتان به منزلۀ یک‌ وسیلۀ مکانیکی‌ نیز‌ اعمال‌ زیادی را در بدن‌ انجام می‌دهند. امّا مـهم ترین وظـیفۀ آن ها پوشاندن‌ بافت‌ نرم انگشتان است که گرفتن‌ اشیای ریز و کـار کردن با آن ها را برای ما ممکن‌ می‌کند‌.   جویدن‌ ناخن‌ علاوه بر صدمه رساندن به‌ صفحۀ ناخن […]

ناخن ها علاوه بر زیبایی انگشتان به منزلۀ یک‌ وسیلۀ مکانیکی‌ نیز‌ اعمال‌ زیادی را در بدن‌ انجام می‌دهند. امّا مـهم ترین وظـیفۀ آن ها پوشاندن‌ بافت‌ نرم انگشتان است که گرفتن‌ اشیای ریز و کـار کردن با آن ها را برای ما ممکن‌ می‌کند‌.

 

جویدن‌ ناخن‌ علاوه بر صدمه رساندن به‌ صفحۀ ناخن و تغییر شکل آن، قـدرت انـجام‌‌ دادن‌ بسیاری‌ از کارهای ظریف را از انسان‌ سلب می‌کند. همچنین بزاق دهان اثـر مخرّبی بر‌ ناخن‌ و بافت های‌ اطراف آن دارد و رطوبت ناشی‌ از آن مکان مناسبی را برای رشد باکتری ها و قارچ ها‌ فراهم‌ می‌آورد. از طرف دیـگر بـه علت‌ جمع شدن میکروب ها در زیر ناخن مقداری‌ از‌ آن ها‌ هنگام جویدن ناخن بلعیده می‌شود و ایـن‌ امـر ممکن است به ناراحتی های جسمانی از قبیل‌‌ دل‌ درد و آلودگی های انگلی منجر شود. علل ناخن جویدن بدین شرح است…

 

1- عصبانیت بـیش از حدّ که‌ ناشی‌ از‌ فشارهای‌ روحی و اضطراب باشد.

روان‌شناسان مهمترین عامل ناخن جویدن‌ را اضطراب و فشارهای روحی مـی‌دانند و معتقدند‌ که‌ این عمل، روشی برای تسکین‌ ناراحتی ها و عصبانیت هایی است که از یک‌ مـوقعیت‌ اضـطراب‌ زا‌ و فـشارآور‌ به وجود می‌آید، زیرا دیده شده است افرادی که ناخن‌ خود را می‌جوند از افراد‌ عـادی‌ مـشوش‌ترند‌. کودکانی که انگشتان خود را می‌مکند، غالبا آرام و بی‌خیال‌ هستند‌، ولی‌ آن ها یی کـه ناخن‌های خود را می‌جوند و بی‌قرار، مضطرب و دارای انرژی زیادند، به طوری که‌ حتی‌ در‌ خواب نیز آرامش ندارند.

 

این افـراد در موقع صحبت کردن یا انتظار‌ کشیدن‌ با انگشتان خود و یا وسیله‌ای دیگر بازی‌ می‌کنند‌ یا‌ پاهای خود را در حال نشسته‌ پی‌درپی‌ تکان‌ می‌دهند. عده‌ای نیز اعتقاد دارند سوء تغذیه و کـمبود ویـتامین A در بـعضی از کودکان‌، آنان‌ را دچار حالت عصبی می‌کند‌ که‌‌ این امر‌ می‌تواند‌ موجب‌ جـویدن نـاخن شود.

 

2- دلواپسی و تضادهای فکری‌، مخصوصا‌ زمانی‌ که کودک در موقعیتهای حساس ترس‌آور، بلاتکلیفی و حالات هیجانی دیگر قـرار‌ مـی‌گیرد‌.

کودکانی که شاهد درگیری والدین خود‌ هستند، یا هنگام امتحانات‌ مدرسه‌ یـا درس جواب دادن به‌ معلم‌ و یا تماشای فیلمهای‌ تـرسناک، دچـار تـرس و دلهره می‌شوند، برای‌ تسکین خود، ناخودآگاه شـروع‌ بـه‌ جویدن ناخن‌ می‌کنند. همچنین این‌ عمل‌ در‌ کودکانی که‌ والدینشان‌ ناآگاهانه‌ و به بهانه‌های مـختلف در‌ آن ها‌ ایجاد ترس می‌کنند، زیاد دیـده مـی‌شود (مانند تـرسناک کـودک از تـاریکی یا پزشک). این‌ شیوه‌های‌ غلط مـی‌تواند سبب اختلالات‌ زیادی از‌ جمله‌ ناخن جویدن‌ در‌ کودکان‌ شود.

 

3- تقلید از دیگران‌ که به صـورت عادت درآمده‌ باشد.

چنانچه یک یا هردو والد کودک، عادت به‌ نـاخن‌ جـویدن‌ داشته باشند و یا کودک دوسـتانی‌ دارای این‌ اختلال‌ داشته‌ باشد‌، احتمال آنکه او‌ نیز‌ به این عادت مبتلا شود بـیشتر از کودکانی‌ است که والدین آن ها دچـار ایـن اخـتلال نیستند‌. به‌‌ عـبارت‌ دیـگر در بعضی از موارد، کودک نـاخن‌‌ جـویدن‌ را‌ از‌ والدین‌ می‌آموزد‌، چون می‌بیند که‌ والدینش به هنگام ناراحتی این عمل را انجام‌ می‌دهند.

 

4- هیجان بیش از حدّ

عده‌ای ناخن جویدن را واکنشی بـرای تـخلیۀ هیجانات و تـمایلات ناخودآگاه فـرد‌، برای‌ خودآزاری می‌دانند و مـعتقدند این عمل به‌ خاطر احساس گناهی است که در فرد به وجود می‌آید و منجر به خـود تـنبیهی و خودآزاری او می‌شود. احتمالا این عادت در افرادی کـه‌‌ هیجان‌پذیری‌ بـیشتری دارنـد، شایع‌تر است.

 

چند توصیۀ مهم دیگر

  • یکی از علل ناخن جویدن،انگشت‌ مکیدن است‌. در‌ مواردی‌ دیده شده است‌ والدینی که برای ترک انگشت مکیدن کودکان‌ خود بـه روشهای غلط‌ یا‌ اجبار‌ و فشار متوسل‌ شده‌اند نه تنها عمل آن ها اثر درمانی نداشته، بلکه به ناخن جویدن‌ کودک‌ منجر شده است.

 

  • هیجان‌پذیری فرد را با ایجاد بهداشت‌ روانی در زندگی او‌ کاهش‌ دهـید‌. بـه عبارت‌ دیگر مسائلی را که باعث هیجان‌پذیری فرد می‌شوند تشخیص داده،در صدد‌ کاهش‌ یا رفع‌ آن ها برآیید.

 

  • در افراد بزرگسال سعی کنید ریشۀ ناراحتی را پیدا‌ کنید‌.شاید‌ مسائلی مانند: احساس حقارت، خجالت، تـرس و کـمبود شجاعت، سبب این عمل شده باشد.

 

  • هر بار‌ که‌ فرد در ترک عادت نامطلوب‌ خود به موفقیتی دست یافت، با ابراز‌ رضایت‌ و خوشحالی‌ او را به خاطر اراده‌اش تشویق کنید، زیرا ایـن امـر باعث تقویت روحیۀ شخص‌ می‌شود‌ و او‌ را‌ در ترک عادتش مصمم‌تر می‌کند.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما