جولای 10
بازدید : 1317
عکس : ایمان حامی خواه - مهر
نظرات : بدون دیدگاه
ایجاد احساس نیاز

نهضت تعلیم و تربیت حرفه‌ای امیدوار است‌ که تجارب آموزشی‌ مفیدی‌ در‌ حد توانایی هر جوان و نوجوان فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد. برای دنـبال کـردن‌ کـسب‌ اطلاعات و افزودن به تجارب مـفید شـغلی نـوجوانان احتیاج‌ به تشویق و روبرو شدن مستقیم‌ با‌ بعضی‌ از مشاغل دارند.   به نوجوانان باید احساس […]

نهضت تعلیم و تربیت حرفه‌ای امیدوار است‌ که تجارب آموزشی‌ مفیدی‌ در‌ حد توانایی هر جوان و نوجوان فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد. برای دنـبال کـردن‌ کـسب‌ اطلاعات و افزودن به تجارب مـفید شـغلی نـوجوانان احتیاج‌ به تشویق و روبرو شدن مستقیم‌ با‌ بعضی‌ از مشاغل دارند.

 

به نوجوانان باید احساس نیاز و مسئولیتشان‌ را در کسب‌ اطـلاعات‌ شـغلی گـوشزد کنیم. بعضی‌ از اولیاء و مربیان ارائه اطلاعات لازم را با‌ پرورش‌ نـیاز‌ بـه کسب اطلاعات اشتباه کرده‌اند به‌ این معنا که بسیاری از اولیاء و مریبان تلاش‌ می‌کنند‌ اطلاعاتی‌ دقیق‌ در مورد مشاغل مختلف‌ کـسب و آن اطـلاعات را بـه فرزند و یا شاگرد‌ خود‌ ارائه دهند و عکس العمل نوجوانان هم‌ اغـلب در مقابل اخذ و کاربرد این اطلاعات‌ ضعیف بوده است‌ و یا‌ اصولا به این اطلاعات‌ بی‌توجه بوده‌اند.

 

به طور کلی اگـر فـردی مـرتبا اطلاعات‌ لازم‌ برای حل‌ مشکلات و یا برنامه‌ریزی را دریافت‌ دارد‌، احساس‌‌ مسئولیت شـخصی بـرای کسب اطلاعات در وی‌ پرورش‌‌ نمی‌یابد. وقتی نوجوانان تشخیص بدهند که برای اخذ تصمیم نیاز به اطـلاعات کـافی‌ دارنـد‌ متمایل به‌ اکتساب آن می‌گردند‌. ولی‌ اگر تصور‌ کنند‌ که‌ مسئول‌ کسب اطـلاع کـسی دیـگر است‌ و آن‌ فرد باید همیشه‌ اطلاعات صحیح و دست اول را تهیه و در اختیار جوان‌ قرار‌ دهد دیـگر تـمایلی بـه کسب اطلاع‌ از خود نشان نمی‌دهند‌. بنابراین‌ یکی از اهم وظایف‌ اولیاء‌ و مربیان‌ ایجاد احساس نـیاز بـه کسب اطلاعات‌ در دانش‌آموز است.

 

همچنین اینکه از خود‌ بپرسید‌ این عدم توافق شما واقعا به خاطر تربیت فرزندتان اسـت و یـا به خاطر موارد دیگر؟ مثلا به خاطر وضع‌ بد‌ مالی‌ خانواده، و یا مشکلات مشابه آن‌ باید‌ در ایـن گونه‌‌ مـوارد‌ بـه‌ رفع مشکلات اساسی خانواده‌ پرداخت نه‌ اینکه وقت و انرژی خود را صرف مسئله فرعی‌ نموده و مـسائل اصـلی‌تر و مهم‌تر زندگی‌ را‌ به‌ وادی فراموشی سپرد.

 

راه معقول‌ دیگر‌ مشاوره‌ و در‌ میان‌ گذاشتن‌ مشکلات و نـگرانی ها‌ و نـاراحتی ها‌ و نـابسامانی های‌ زندگی خود با فردی امین و با تجربه و آگاه در این زمینه‌هاست. که اگر این مشاور یک‌‌ روانشناس‌ و یـا‌ مـتخصص مجرب تعلیم و تربیت‌ باشد بی‌نهایت می‌تواند‌ سودمند‌ و مفید‌ و موثر‌ واقع‌ گردد‌ چـرا کـه می‌توانید با آن ها مشورت‌ نموده و از نظراتشان استفاده نمایید.

 

مجموعا این راه حل هایی است که به نظر می‌رسد بتواند در صـورت بـکارگیری والدین‌ مفید واقع گردد‌. امید آن است که والدین محرتم‌ با مدنظر قـرار دادن و عـنایت کامل به مطالب‌ ذکر شده در این مـقاله و هـمچنین مـقاله‌ها و کتب تربیتی دیگر نکات مفید تربیتی را بـه شـیوه‌‌ صحیح‌ در جو خلقی و عاطفی خانواده خود حد الامکان اجرا و رعایت نمایند و بدین وسیله‌ ضـامن سـلامت و بهداشت روانی خود و فرزندانشان بـاشند.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما