‌‌‌اهمیت‌ کاردستی و شبیه سازی

در بعضی از مدارس با وجود‌ آنکه‌ کار دستی‌ جـزء بـرنامۀ تـحصیلی شاگردان‌ است بدان چندان توجهی نمی‌نمایند. معمولا ساعت کاردستی ساعتی است که‌ در آن تعدادی از شاگردان وقـت تلف‌ می‌کنند و تعدادی دیگر به تمرین دروس‌ دیگر خود می‌پردازند. البته‌ نتیجۀ مـنطقی نداشتن لوازم و امکانات کافی بـرای کار آنست که اولیاء خانه […]

در بعضی از مدارس با وجود‌ آنکه‌ کار دستی‌ جـزء بـرنامۀ تـحصیلی شاگردان‌ است بدان چندان توجهی نمی‌نمایند. معمولا ساعت کاردستی ساعتی است که‌ در آن تعدادی از شاگردان وقـت تلف‌ می‌کنند و تعدادی دیگر به تمرین دروس‌ دیگر خود می‌پردازند. البته‌ نتیجۀ مـنطقی نداشتن لوازم و امکانات کافی بـرای کار آنست که اولیاء خانه و مدرسه بکاردستی چندان اهمیتی ندهند و چه‌ بسا این درس را چیزی زائد و یا موجب اتلاف وقت شاگردان بدانند.

 

تعیین میزان ارزش و اهمیت کاردستی در تعلیم و تـربیت کودکان کار دشواری‌ است زیرا یک درس به خصوص را از‌ مجموعۀ دروس تفکیک و جدا کردن و اثر آن را در تعلیم و تربیت کودک به تنهایی سنجیدن، کار آسانی نیست ولی به طور قطع می‌توان‌ تصریح کرد که کاردستی رفتار و نـظر کـودک را دربارۀ «کار‌» بطور کلی تغییر می‌دهد و نیز کودک در ساختن یک چیز بدنبال چراها و چگونه های بسیاری می‌رود و رفته‌ رفته این پرسش‌ها را بطور ناخودآگاه در مورد مفاهیم غیرمادی و نامحسوس‌ نیز‌ تـعمیم‌ داده در پاسخ گفتن به آن ها می‌کوشد‌. کودک‌ ساختن‌ اشیاء را به چشم خود می‌بیند و با وجود خویش احساس می‌کند، از این رو کوشش و تلاشی را که برای ساختن لازم است درک می‌کند‌ و به کار‌گران‌‌ و سازندگان احترام می‌گذارد.

کودکی کـه به طور صـحیح مدتی‌ مشغول‌ کاردستی بوده اسـت به اشیاء پیـرامون‌ خود علاقه و توجه عاقلانه‌تری می‌نماید و برای انجام هر کاری راهی می‌یابد. در او روحیۀ جدیدی‌ می‌شکفد‌ و به مدد آن هرگاه در کاری توفیق نیافت دچار خـشم و نـومیدی‌ نمی‌گردد و ماتم نمی‌گیرد بلکه برای دریافتن علت عدم مـوفقیت مـی‌کوشد و کار خود را با کوشش و صحت بیشتری ادامه‌ می‌دهد‌.

 

کارهایی‌ که با فعالیت‌های بدنی همراه است و موجب به کار افتادن عـضلات‌ مـی‌گردد‌ برای‌ ساختن موجودی متعادل از لحاظ بدنی و روحی بسیار مفید است. ایـن نوع کار و سرگرمی کودک را‌ از‌ کج‌ خلقی و خستگی و خودبینی و خودخواهی‌ زیاده از حد نیز دور ساخته وی را‌ شاداب‌ نگه‌ می‌دارد و بوی روحـی انـعطاف‌پذیر مـی‌دهد. کودکان از خلق کردن و ساختن اشیاء لذت می‌برند، در‌ گرما‌ گرم‌ کوشش و تـلاش خـویش برای ساختن چیزی‌که حتی الامکان شبیه اصل باشد، صفات‌ صبوری‌ و دقت‌ در کار و روش صحیح در کار و چابکی را کـسب مـی‌کنند. ایـن نوع کلاس ها‌ کودکان‌ را‌ کنجکاو بار می‌آورد و برای یافتن راه‌حل‌های‌ مناسب در موقعیت‌های مختلف آمـادگی مـی‌یابند.

 

کـودکی که استعداد‌ ریاضی‌ ندارد و از حافظۀ قوی برای فراگرفتن زبان‌ خارجی محروم است در کلاس شـبیه‌ سازی‌ و کـاردستی‌ روح خود را ارضا می‌نماید زیرا از این راه توجه دیگران را بخود جلب می‌نماید و هر‌ کودکی‌ نیازمند آن ست‌ کـه در کارها احساس موفقیت کند و این احساس برای امنیت‌ روحی‌ وی‌ بسیار لازم است.

 

اگـر کودکی مـیزی ساخت که به درستی بر وی چهار پایۀ خود نایستاد‌ زیرا‌ پایه‌هایش‌ به دقت اندازه‌گیری نشده و یکی از پایه‌ها کوتاه تر از سه پایۀ دیگر بوده‌ است‌‌ اهمیت دقت در کار را بیشتر احساس می‌کند تـا کـودکی کـه همین نتیجه را می‌خواهد از غلط‌ جمع‌ زدن چند عدد در درس حساب کسب کند. اغلب ما در جوانی‌ و پیر‌ سـرگرمی سـالمی نداریم تا خود را بدان‌ مشغول‌ داریم‌.

 

کودکان ما می‌توانند از میان کارهای دسـتی‌ مـختلفی‌ کـه انجام می‌دهند علاقۀ خود را بیک نوع بخصوص آن دریابند و در آیندۀ زندگی‌ خویش از آن بعنوان یک‌ سرگرمی‌ اسـتفاده نـمایند‌ و بدینگونه‌ جوانان‌ فردای ما نیز که کودکان کنونی‌ باشند‌ بهتر خواهند توانست از اوقـات بـیکاری خویش بهره‌برداری نمایند. آن ها خواهند توانست‌ در‌ خانۀ خود میز تحریر قفسه‌دار و جای‌ صابون و د هها وسیلۀ لازم دیـگر‌ بسازند.

 

یکی دیگر از مزایای‌ کاردستی‌ این است که اگر شخص شغل خسته‌کننده و کـسالت‌ آوری داشـت می‌تواند با سرگرم کردن‌ خویش‌ در اوقات فـراغت از کـار‌ احـساس‌‌ شادی‌ و خوشی کرده زندگی‌ را‌ سخت نگیرد پس هـیچیک‌ از‌ مـواد مختلف دروس‌ تحصیلی به اندازۀ کاردستی در تربیت و تکامل کودک نقش اساسی ندارد.

 

شاید‌ گـروهی‌ فـریاد و فغان بردارند که با گـنجاندن‌ (کـاردستی‌) در برنامۀ تـحصیلی‌، تـعلیم‌ و تـربیت کودکان به بازی گرفته‌ شده است ولی یـک مـربی شایستۀ کاردستی می‌داند که چگونه شاگردان وی به جای حفظ کردن‌ مطالبی‌ که بـزودی‌ فـراموش خواهند کرد فعالانه‌ مشغول‌ بکارند‌ و فـرا‌ می‌گیرند‌ که در اثر‌ بـی‌دقتی‌، کـارشان تباه می‌شود و ساختن هر شـیئی بـدقت و مراقبت و شکیبایی احتیاج دارد و نیز کاردستی ورزش خستگی‌ناپذیری است‌ که‌ شادی‌ به بار می‌آورد.

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما