ژوئن 19
نویسنده : اژدر شمخانی
بازدید : 1255
نظرات : بدون دیدگاه
آسیب شناسی طلاق

طلاق از مهمترین پدیده های حیات انسان‌ تلقی می شود. این پدیده دارای اضلاعی به تعداد تمام جوانب و ابعاد جامعه انسانی است. نخست طلاق یک پدیده روانی است، زیرا به تعادل روانی نـه تنها دو انســان، بلکه فرزندان‌، دوســتان‌، بستگان و نزدیکان آن ها اثر می گذارد.   ثانیا طلاق پدیده ای اقتصادی است […]

طلاق از مهمترین پدیده های حیات انسان‌ تلقی می شود. این پدیده دارای اضلاعی به تعداد تمام جوانب و ابعاد جامعه انسانی است. نخست طلاق یک پدیده روانی است، زیرا به تعادل روانی نـه تنها دو انســان، بلکه فرزندان‌، دوســتان‌، بستگان و نزدیکان آن ها اثر می گذارد.

 

ثانیا طلاق پدیده ای اقتصادی است ؛ به این معنا که هم میتواند «خانواده» را به عنوان یک واحد اقتصادی بر پای دارد و هم به ایــن‌ معنا‌ که یک عـامل اقـتصادی مانند «مقدار درآمد خانواده » و به طور کلی، «فقر» موجب از هم گسیختگی خانواده می شود. گذشته از این طلاق پدیده ای اســت مؤثر بر تمامی جوانب‌ جمعیت‌ در یک جامعه؛ زیرا از طرفی بر کمیت جمعیـت اثر می کند، چون تـنها واحد مشــروع و اساسی تولید مثل یعنی خانواده را از هم می پاشد و از طرف دیگر بر کیفیت‌ جمعیت‌ اثر‌ دارد چون موجب می شود فرزندانی‌ محروم‌ از‌ نعمت های خانواده تحویل جامعه گردند که به احتمال زیاد فـاقد شـرایط لازم در راه احراز مقام شــهروندی یک جامعه اند‌.

 

سوم آن که‌ طلاق یک پدیده فرهنگی اســت و از دیدگاهی دیگر‌ یک‌ پدیده ارتباطی؛ بدین سان در جامعه ای که فاقد ارتباطات ســالم، درست و طبیعی است. پیوند زناشویی نیز استثناء نـیســت‌. پس تـوجه‌ به طلاق نه تنها از دیدگـاه فـرد بـه عنوان انســان‌ و فرزندانش مهم است، بلکه از دیدگاه جامعه، فرهنگ، اقتصاد و حتی جمعیت قابل اعتناست.

 

همانطور که می دانیم در متون‌ مختلف‌ دین‌ مـبین اسـلام ذکـر شده است که زن و مرد برای یکدیگر آفریده‌ شـده‌ انـد. پیوند آن ها که همانا ازدواج است، دارای فواید مختلف جسمی، روانی، تکاملی، اجتماعی و… است تا‌ آنجا‌ که‌ در احادیث با نیمی از دین بـرابر شـمرده شـده و پس از آنکه‌ پیوند‌ زوجین‌ طبق آیین و قراردادهای رسمی و عرفی برقرار می شـود، اگر طرفین نتوانند به دلایل گوناگون‌ شخصیتی‌، محیطی‌ و اجتماعی با یکدیگر زندگی کنند، به ناچار باید طبق مقررات و ضـوابطی از هـم جـدا‌ شوند‌ و این حق را دارند که شاید دوباره تصمیم بگیرند تا جفت مـناسب و در‌ خـور‌ خویش‌ را بیابند.

 

آثار و عوارضی که طلاق برای فرزندان طلاق به همراه دارد، از آن جهت قابل اهمیت‌ است‌ که می تواند زمـینه بـروز بـســیاری از اختلالات رفتاری، روحی و روانی در آنان باشد و زندگی فــردی و اجتماعی آتی آنان را بـه مـخاطره اندازد‌. بروز‌ افسردگی در کودکان و نوجوانان، اضطراب‌، پرخاشــگری‌ و عصیان در نوجوانان، حسادت، سوء ظن و بدبینی نسبت بــه دیگران، فـرار از مـنزل، تــرک تحصیل و افت تحصیلی، بزهکاری و کجروی های اجتماعی (قتل، دزدی، فحشا و…) ازدواج‌ زودرس بـه ویژه برای دختران‌، ضعف‌ اعتماد به نفس، اخـتلال هـویت، اعـتیاد، فقر، ضعف ســلامت جســمی و روانی (بی خوابی، سوء تغذیه، بی اشتهایی و یا پرخوری عصبی و…) احساس درماندگی و سرخوردگی، تجربه عقده حقارت ناشــی از عدم دسـترسی‌ به‌ محیط گرم و عاطفی خـانوادگی در مقایسه با دیگـران و درونـی سازی عقده هــای منفی و ضـد اجتماعی، انـزوای اجـتماعی، گرایش به انــواع انحرافات اجتماعی به آسیب شناسی طلاق (علل و عوامل) و راهکارهای پیشـگیری‌ از‌ آن جهت‌ ضعف کنترل رفتاری و اخلاقی بـه وســیله والدین، اجتماع ستیزی و دیگرآزاری و بـروز انواع خشونت های اجتماعی.

 

این کودکان خود را موجودی اضافی می‌دانند و احساس گناه دارند. در دعواهای بین پدر و مادر نقش خود را نمی‌دانند و حالت گیجی و بهت زدگی دارند. حتی این طلاق در بهره هوشی آنها هم می‌تواند تاثیر گذار باشد و در رشد عقلانی و هوش آن ها اثر منفی خواهد گذاشت. علاوه بر اینکه طلاق باعث ایجاد حس بدبینی به پدر و مادر از طرف فرزند می‌شود، که در نتیجه آن این کودک به هیچ فردی در آینده نمی‌تواند اعتماد کند و گذشت کردن را یاد نمی‌گیرد. در این کودکان کمبودهای عاطفی بسیاری دیده می‌شود و شیوه رفتاری بچه‌ها در مکان‌های عمومی و اجتماع کاملاً متفاوت از بچه‌های رشد پیدا کرده در خانواده‌های سالم است.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما