ژوئن 8
نویسنده : حسن خلجی
بازدید : 643
نظرات : بدون دیدگاه
انگیزۀ حجاب

آشنا كردن كودكان و نوجوانان با آموزه‌ها و ارزش‌هاي ديني و مذهبي، از اصول‌ مهم‌ تعليم و تربيت اسـلامي اسـت و با گسترش زندگي اجتماعي، علمي و سياسي، ضرورت آن بيشتر احساس مي‌شود. عمق‌بخشيدن آموزه‌هاي ديني در كودكان و نوجوانان، فرزندان را از بسياري از آسيب‌هاي اخلاقي و اجتماعي‌ مصون‌ نگه‌ مي‌دارد. مناسب‌ترين زمان براي […]

آشنا كردن كودكان و نوجوانان با آموزه‌ها و ارزش‌هاي ديني و مذهبي، از اصول‌ مهم‌ تعليم و تربيت اسـلامي اسـت و با گسترش زندگي اجتماعي، علمي و سياسي، ضرورت آن بيشتر احساس مي‌شود. عمق‌بخشيدن آموزه‌هاي ديني در كودكان و نوجوانان، فرزندان را از بسياري از آسيب‌هاي اخلاقي و اجتماعي‌ مصون‌ نگه‌ مي‌دارد. مناسب‌ترين زمان براي دروني‌ كردن‌ ارزش‌هاي‌ اسـلامي و تـربيت ديني، دوره كودكي و نوجواني است؛ زيرا روح آنان در اين زمان انعطاف‌پذيري زيادي دارد و هرچه بزرگ‌تر‌شود، از اين انعطاف‌ كاسته‌ مي‌شود‌.

 

با توجه به اينكه كودک در اين دوران‌ حساسيت‌ها‌ و لطافت‌هاي ويژه‌اي دارد، بايد از بهترين شيوه‌هاي تربيتي بهره گرفت تا نتايج مفيد و مـؤثري بـه دسـت آيد. بسياري از‌ آسيب‌هايي‌ كه‌ به دخـتران و زنـان وارد مـي‌شود به علت نداشتن حجاب و عفاف‌ است. دروني كردن اين ارزش بين دختران و زنان باعث مقاومت بيشتر آنان در برابر اين انحرافات مي‌شود.

 

از‌ روش‌هاي‌ بسيار‌ مؤثر در تـربيت، تـشويق كارهـاي پسنديده كودكان و نوجوانان است. تشويق، راهي‌ مناسب‌ در ايجاد انـگيزش بـه سوي حجاب و عفاف مي‌باشد. تشويق در روح فرد اثر مي‌گذارد و او را‌ به‌ انجام‌ رفتار نيک بر مي‌انگيزد. از ديگر شيوه‌ها، روش الگويي است؛ در اين‌ روش، فـرد‌‌‌ از‌ ديگـران‌ سـرمشق و الگو مي‌گيرد و از رفتار آن ها پيروي نموده، خود را با آن ها همساز مـي‌كند‌.

 

محبت‌ نيز‌ از ديگر عوامل مهم جذب افراد است كه اثر آن ژرف و دراز مدت مي‌باشد. مربي‌ در‌ اين مدت طولاني مي‌تواند راهکار هاي تربيتي خـود را بـه كودك القـا كند و تغيير‌ رفتار‌ را‌ در كودک ببيند. داشتن بصيرت و آگاهي نسبت به انجام كاري، دوام و قـوام آن کـار‌ را‌ بيشتر خواهد كرد. بنابراين، بصيرت‌بخشي روش مؤثري براي نهادينه كردن حجاب و عفاف در‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ است. با روش قصه‌گويي مي‌توان در روح كودک نـفوذ كرد و بـا بـيان قصه‌هاي آموزنده و جذاب‌، كودكان‌ را با شخصيت‌هاي قصه همانند ساخت.

آشـنا كردن كودكان و نـوجوانان با معارف و ارزش‌هاي ديني و مذهبي يكي از اصول مهم تعليم و تربيت اسلامي است و روز به روز بـا گـسترش زنـدگي اجتماعي، علمي‌ و سياسي، ضرورت آن بيشتر احساس مي‌شود. بنابراين، يكي از محورهاي مهم و اصلي تربيت بايد عـمق بـخشيدن به آموزه‌هاي ديني در كودكان و نوجوانان باشد؛ زيرا در اين صورت است كه فرزندان‌ از‌ گونه‌ گونه آسيب‌هاي اخلاقي و اجتماعي مـصون مـي‌مانند. بـسياري از شرارت‌ها كه دختران و زنان جامعه مي‌بينند، از نداشتن حجاب و عفاف آغاز مي‌شود. دروني كردن اين ارزش بين دختران و زنان بـاعث مـي‌شود‌ آنان‌ در برابر اين انحراف‌ها، مقاومت بيشتري داشته باشند.

 

مناسب‌ترين زمان براي دروني كردن ارزش هاي اسـلامي و تـربيت ديني فرزندان دوره كودكي و نوجواني است؛ زيرا‌ روح‌ آنان در اين زمان انعطاف‌ زيادي‌ دارد و هر چه انسان بزرگ‌تر مي‌شود از اين انعطاف كاسـته مـي‌شود و بـا توجه به اينكه كودک در اين دوران حساسيت‌ها و لطافت‌هاي ويژه‌اي دارد، بايد‌ از‌ بهترين شيوه‌ها بهره گرفت‌ تـا‌ نـتايج مفيد و مؤثر به دست آيد. يكي از روش‌هاي بسيار مؤثر در تربيت، تشويق كارهاي خوب كودكان و نوجوانان است. تشويق، راهي مـناسب در ايجـاد انگيزه حفظ حجاب و عفاف مي‌باشد. تشويق‌ در‌ روح آنان اثر مي‌گذارد و آن ها را براي انـجام اعـمال نيک بر‌مي‌انگيزد. يكي ديگر از شيوه‌ها روش الگويي است. در اين روش فـرد،‌‌ از ديگـران سـرمشق و الگو مي‌گيرد و از رفتار‌ آن ها‌ پيروي نموده‌، خود را بـا آن ها همساز مي‌كند.

 

بصيرت‌ بخشي يكي از عوامل بسيار مهم در جذب افراد مي‌باشد كه‌ اثر آن بر روي مـتربي عـميق و درازمدت مي‌باشد. در اين مدت‌ مربي‌ مـي‌تواند‌ نـظريات تربيتي خـود را بـه كودك القـا كند و تغيير رفتار را در كودک ببيند. داشتن بـينش و آگـاهي ‌‌در‌ انجام كاري، دوام و قوام آن کار را بيشتر خواهد كرد. بنابراين، روش بصيرت‌بخشي‌، روش‌ مؤثري‌ براي نهادينه كردن حـجاب و عـفاف در كودكان و نوجوانان است. با قصه‌گويي نيز مـي‌توانيم در روح‌ كودک نفوذ كنيم و بـا بـيان قصه‌هاي آموزنده و جذاب، كودكان را با شـخصيت‌هاي قـصه‌ همانند سازيم.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما