ویژگی تربیت جنسی

مربیان، تربیت جنسی از نگاه اسلام را، آشنا کـردن فـرد با هنجارهای شرعی می‌دانند؛ آن آشـنایی کـه راه پاکـدامنی و برخورد مشروع و مـعقول بـا شهوت جنسی‌ را نشان مـی‌دهد. در فـرآیند تربیت جنسی اسلامی، مربی، کودک را آموزش نظری و عملی می‌دهد. در آموزش نظری، از مفاهیم جنسی و هـنجارهای شـرعی آنها می‌گوید و […]

مربیان، تربیت جنسی از نگاه اسلام را، آشنا کـردن فـرد با هنجارهای شرعی می‌دانند؛ آن آشـنایی کـه راه پاکـدامنی و برخورد مشروع و مـعقول بـا شهوت جنسی‌ را نشان مـی‌دهد. در فـرآیند تربیت جنسی اسلامی، مربی، کودک را آموزش نظری و عملی می‌دهد. در آموزش نظری، از مفاهیم جنسی و هـنجارهای شـرعی آنها می‌گوید و در آموزش عملی چگونگی طـهارت، غـسل‌ جنابت‌، اسـتبراء و… را آمـوزش مـی‌دهد، و از آغاز کودکیِ دوم، بستر و اتـاق خواب کودکان را از یکدیگر جدا می‌کند و خود در عمل از هر گونه رفتاری با منشأ جنسی، که مـخلّ شـخصیت‌ اخلاقی‌ و جنسی کودک باشد، پرهیز مـی‌کند و کـودک را نـیز از رفـتاری کـه به تحریک احـساس جـنسی او بیانجامد، باز می‌دارد. در تربیت جنسی، به حکم نص عام و شریف « ألا كُلُّكُم راعٍ و كُلُّكُم مَسؤولٌ عَن رَعِيَّتِه؛ بدانيد كه همه شما مسئوليد و همه شما نسبت به زيردستانش بازخواست مى شويد.»، هـمه در تـربیت نسل اسلامی که آراسته به عفت و پاکـدامنی و بـه دور از انـحرافات جـنسی بـاشند، اعـم از خانواده، مدرسه، رسانه‌های گروهی، جامعه و… مسئولند. برای تربیت‌جنسی‌ باید‌ به‌ اصالت‌های اسلامی بازگشت و در پی‌ الگوهای‌غربی‌ نرفت‌.

 

  • ویژگی های تربیت جنسی در اسلام

کند وکاو در ویژگی‌های تربیت جنسی در اسـلام، جزیی از کل نظام تربیتی اسلام است‌. علی‌ الاصول‌ آنچه درباره نظام تربیتی اسلام صدق می‌کند، درباره‌ تربیت‌ جنسی نیز صادق است. با وجود این، تربیت جنسی ویژگی‌هایی دارد:

1 ـ تربیت جنسی در اسـلام ربـّانی است؛ یعنی این‌ جنبه‌ از‌ تربیت اسلامی نیز آبشخور الهی دارد و مربی و متربی در پرداختن‌ به آن، مکلف و مأجورند. در این فرآیند تربیتی، مربی مسلمان پیوسته در تلاش است تا رفتار جنسی را‌ نیز‌ رنگ‌ عـبادی دهـد و خشنودی خداوند را نیز بجوید.

 

2 ـ تربیت جنسی در اسلام‌، انسانی‌ است؛ چرا که در این نظام تربیتی همواره بر کرامت و حرمت و قداست انسان تأکید می‌شود. بـنابراین‌ افـراد‌ اجازه‌ ندارند از سر شهوت، کـرامت خـود را زیر پا گذارندو انسانیت خویش‌ را‌ با‌ خواست‌ها و تمایلات فرومایه آلوده سازند.

 

3 ـ تربیت جنسی از نگاه اسلام استمرار دارد و تاپایان عمر‌ به‌ درازا‌ می‌کشد؛ آنچه را خانواده و مدرسه می‌سازند، رسانه‌های گـروهی بـاید تقویت کنند و در سایر مـراکز‌ آمـوزشی‌ استمرار یابد. استمرار در تربیت جنسی، شرط پیروزی است و بی آن تربیت کامل‌ محقق‌ نمی‌شود‌.

 

4 ـ واقع‌گرایی، ویژگی دیگر تربیت جنسی در اسلام است؛ اسلام در تربیت جنسی، به حقایق‌ و گرایش‌های‌ سرشتی انسان به امـور جـنسی توجه می‌کند و نسبت به این میل انسانی رویکرد‌ منفی‌ ندارد‌ وبا پندارهای واهی، این حقیقت ذاتی آدمی را سرپوش نمی‌نهد و دگرگون جلوه نمی‌دهد و خواستار سرکوب‌ آن‌ نیست.

 

5 ـ آموزش گام به گـام در تـربیت جنسی، اصـل دیگری است که‌ نظام‌ تربیتی‌ اسلام به آن توجه کرده است. رعایت اصل تدریج، لازمه طبیعی تربیت جـنسی و همگامی با‌ مراحل‌ رشد‌ متربی است.

 

  • اصل تدریج در تربیت جنسی مـبتنی بـر نـکات زیر است‌:

الف‌) رعایت مراحل رشد جسمی و عقلی کودک و توجه به سطح ادراک او؛

ب) در نظر گرفتن جنسیّت.

رشد‌ جـنسی‌ ‌ ‌دخـتر با پسر فرق می‌کند و بنابراین لازم است، مربی مسائل جنسی را‌ زودتر‌ به دختر بـیاموزد؛ حـال آن کـه برای‌ آموزش‌ مسایل‌ جنسی به پسر، فرصت بیشتری در اختیار‌ دارد‌. دختر زودتر از پسر بالغ می‌شود. کـیفیت و کمیت آموزش جنسی تابع رشد عقلی‌ است‌ که در دختران و پسران وجود‌ دارد‌.

 

  • اصول تربیت جنسی افراد بالغ

نظام تربیتی اسلام دختر‌ و پسر‌ بالغ را به خود وا نمی‌گذارد‌ و آن ها را در انـجام‌ وظایف‌ خود، به ویژه در حوزه‌ مسائل‌ جنسی راهنمایی می‌کند. اگر پدر و مادر و مربیان، افراد را برای ورود به دوره‌ بلوغ‌ آماده کرده باشند، فرد بالغ‌ با‌ تکالیف‌، مشکلات، شادی‌های و خوشی‌های‌ بلوغ‌ به شـایستگی بـرخورد می‌کند‌، امـا‌، چنانچه برای این مرحله درست پرورش نیافته باشد، دچار مشکلات روحی می‌شود و در انجام‌ وظایف‌ خود ناتوانی نشان مـی‌دهد و اگر مربیان‌ نتوانند‌ هر چه‌ زودتر‌ به‌ او کمک کنند، گرفتار‌ مـشکلات فـراوانی خـواهد شد.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما