آموزش جنسی در‌ اسلام

از نگاه علم و دین، کودک جز در حالت‌های‌ غیر‌ طبیعی‌ و اسـتثنایی، فـعالیت و رفـتار جنسی بالفعل ندارد. با این حال، اسلام برای پیشگیری از پیدایش رفتار‌ نابهنگام جنسی در کودکان و نـیز درمان این رفتار در آنان، پیش بینی‌هایی کرده‌ است. تمهیدات اسلام برای‌ تعدیل‌ غـریزه جنسی و رفتار درست جـنسی، بـه هیچ […]

از نگاه علم و دین، کودک جز در حالت‌های‌ غیر‌ طبیعی‌ و اسـتثنایی، فـعالیت و رفـتار جنسی بالفعل ندارد. با این حال، اسلام برای پیشگیری از پیدایش رفتار‌ نابهنگام جنسی در کودکان و نـیز درمان این رفتار در آنان، پیش بینی‌هایی کرده‌ است. تمهیدات اسلام برای‌ تعدیل‌ غـریزه جنسی و رفتار درست جـنسی، بـه هیچ روی با دیگر جنبه‌های رشد در کودک ناسازگار نیست و حتی عامل تسهیل رشد کودک نیز می‌باشد.

 

بسیار تأسف بار است که پدران و مادران و مربیان‌ مسلمان، مقوله بسیار با اهمیت تربیت جنسی را فرو نـهند، حال آنکه اسلام، تربیت جنسی را برای ساماندهی رشد رفتار جنسی در کودکان، لازم شمرده است. البته از نظر اسلام تربیت‌ جنسی‌، باید به وسیله والدین به کودکان آموزش داده شود و پدران و مادران نیز خود اصول و قـواعد رفـتار درست جنسی را بشناسند و رعایت کنند.

 

مربیان مسلمان باید به ضرورت و اهمیت ماهیت رفتار‌ جنسی‌، بمثابه جزیی اساسی از برنامه عمومی تربیت اسلامی پی ببرند. تربیت پژوهان مسلمان هم باید بکوشند تا هـنجارها و اصـول رفتار جنسی از دیدگاه اسلام را تبیین نمایند. مسلمانان‌، در سال‌های اخیر با ناهنجاری‌های رفتاری بسیاری روبه‌رو هستند. این نابهنجاری‌ها که میان مسلمانان و اصول و مبانی اعتقادی آن ها جدایی افکنده اسـت، بـیشتر یا برخاسته از اوضاع و احوال ناشی از‌ عقب‌ ماندگی‌ فرهنگی است که جوامع اسلامی‌ با‌ آن‌ دست به گریبانند و یا ناشی از تحولات اجتماعی ـ فرهنگی است که در میان مسلمانان در پی تحولات عظیم در جـامعه جـهانی‌ رخ داده‌ است. گاه نیز هـر دو پدیـده در پیـدایش‌ این‌ ناهنجاری‌های رفتاری مؤثر بوده‌اند، از این گذشته، ناآگاهی پدران و مادران و مربیان از هنجاری‌های اسلامی درباره مسایل جنسی، خود مزید‌ بر‌ علت‌ شده اسـت. بـر مـربیان مسلمان فرض است که برای زدودن‌ این مـشکلات، مـخلصانه بکوشند و البته سرآغاز این تلاش، فهم درست مبانی نظری تربیت جنسی در اسلام است.

 

  • آیا اسلام به‌ رفتار‌ جنسی نپرداخته است؟

اسلام به رفتار جـنسی تـوجه کرده است و گواه آن، نصوص صریح دینی درباره تعدیل‌ رفتار‌ جنسی و اصول و قـواعد آن اسـت. البـته اسلام به پاسداشت اخلاق و حیا و ارزش‌های‌ آن‌ اهمیت می‌دهد، ولی این به معنای بی‌ توجهی‌ اسـلام‌ بـه رفـتار و تربیت جنسی نیست. بنابراین، اسلام‌، شئون‌ جنسی انسان را نادیده نگرفته و سرکوب نـیروی جـنسی را به هیچ روی روا‌ نداشته‌ است.

 

اسلام و دانشمندان معاصر در لزوم آموزش جنسی به کودکان در پیش از بلوغ هم داستانند و پذیرفته‌اند این آگاهی‌ها باید‌ از‌ مرحله‌ دوم کودکی آغاز شود تا‌ کودک‌ پیش‌ از بلوغ، بـرای مـواجهه با تحولات جسمی و روحی ناشی از بلوغ آمادگی پیدا کند. نظام تربیتی اسلام بر پدر و مادر فرض‌ می‌داند‌ که‌ هنجارهای شرعی را به کودک ممیز و در آستانه‌ بلوغ‌ بیاموزند. دانشمندان غربی هم به‌ آموزش‌هایی در زمـینه امـور جنسی تـأکید دارند. اما هدف، موضوع، روش و مواد آموزشی، تابع فرهنگ‌ و باورها‌ و ارزش‌های‌ آن هاست. هدف از آموزش در اسلام، تعالی اخلاق، جـلب رضایت‌ خداوند و حمایت از کودک در برابر مشکلات جنسی است.

 

  • کودکی، دوران غیر فـعال بـودن غـریزه جنسی

پژوهندگان امور‌ جنسی‌، درباره‌ فعال یا غیر فعال بودن غریزه جنسی در کودکی همنوا نیستند‌. «فروید‌» مـعتقد ‌ ‌اسـت کودک احساس جنسی دارد، اما گروهی دیگر معتقدند، ساختار دستگاه تناسلی انسان چنان اسـت‌ کـه‌ در‌ حـالت طبیعی، پیش از بلوغ و در دوران کودکی هیچ احساس جنسی ندارد‌.

 

از‌ نگاه‌ اسلام، کودک در دوره کودکی اول، زندگی و رفتار جـنسی ندارد؛ ولی برای تربیت جنسی‌ کودک‌ در‌ این مرحله نیز، قواعد و هنجارهایی وضع کرده اسـت. دستورهای شرع در این مـرحله بـه‌ دلایل‌ زیر است:

1 ـ دستورهای اسلام در این زمینه، برای موارد غیر طبیعی و استثنایی بلوغ‌، یعنی‌ بلوغ‌ زودرس است.

2 ـ این دستورها مسبوق به روحیه تقلید در کودک است، زیرا تقلید ممکن‌ است‌ کودک را به تـجربه جنسی کودکانه گرفتار کند.

3 ـ دستورهای شرع در این باره‌، والدین‌ را‌ مکلف می‌کند، مراقب باشند که کودک به رفتار جنسی تقلیدی روی نیاورد؛ زیرا که این‌ عمل‌، عفت و طهارت او را در بلوغ به خطر می‌افکند.

4 ـ نـظام تـربیت جنسی‌ در‌ اسلام‌، وجود فعالیت و رفتار جنسی در کودکیِ دوم را امری احتمالی و از موارد استثنایی می‌داند؛ بنابراین‌ بهترین‌ روش‌ را در اختیار مربی می‌نهد تا کودک را از زیان‌های انحراف در‌ رفتار‌ جنسی احتمالی باز دارد.

5 ـ تربیت جنسی در اسلام، بـالغان را از رفـتارهایی که موجب بلوغ زودرس‌ و انحراف‌ در کودکان می‌شود، باز می‌دارد.

 

 

اسلام‌ می‌خواهد کودک ممیز با حقایق وجـودی‌ پیـکر‌ خـویش آشنا شود؛ اما این کـار آداب و اخـلاقی دارد کـه باید پاس‌ داشته‌ شود. در نظام تربیت جنسی در‌ اسلام، باید پرسش‌های جنسی‌ کودک‌ را پاسخ درست و منطقی داد‌ و از‌ کنایه و مجاز هم در پاسخ کمک گـرفت. چـنان‌که در قـرآن و احادیث، با واژگان‌ بسیاری‌ که مفهوم جنسی دارنـد، روبـه‌رو‌ می‌شویم‌ که‌ کودکان از خواندن‌ آن ها‌ منع نشده‌اند.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما