ژوئن 6
نویسنده : نعمت کدیور
بازدید : 1795
نظرات : بدون دیدگاه
توپ بازی

توپ اسباب بازی خوبی است و می تواند برای آموزش و توسعه کودک به کار رود. از توپ می توانید برای یادگیری توانایی هایی همچون هدف گیری، پرتاب، حفظ توپ و تعادل، زمانبندی، برنامه ریزی حرکتی و افزایش توجه و دقت به کودک استفاده نمایید. توجه کنید که توپ را تنها برای پسران نباید استفاده […]

توپ اسباب بازی خوبی است و می تواند برای آموزش و توسعه کودک به کار رود. از توپ می توانید برای یادگیری توانایی هایی همچون هدف گیری، پرتاب، حفظ توپ و تعادل، زمانبندی، برنامه ریزی حرکتی و افزایش توجه و دقت به کودک استفاده نمایید. توجه کنید که توپ را تنها برای پسران نباید استفاده کرد بلکه برای همگان در هر سنی میتوان از این اسباب بازی مفید استفاده نمود. دینامیک توپ و نوسانات آن علم فیزیک را بصورت عملی وارد زندگی و بازی کودک می کند.

 

1- پتسی‌بال Patsy‌ ball‌

سـنین‌: شـش سـال و بیشتر

تعداد بازیکنان:1 نفر یا بیشتر

وسائل بازی: یک توپ کوچک‌ لاستیکی.

محل‌ بازی: مـحل‌های غیر مسقف‌ روی زمین سفت یا پیاده‌رو

هر بازیکن به نوبت‌ توپ را به‌ زمـین‌ زده‌ و هربار که تـوپ از زمـین‌ بلند می‌شود، دست بازیکن مجددا روی‌ آن خورده و توپ را به زمین می‌زند. به تعداد دفعاتی که بازیکن بتواند برای هر دفعه بلند شدن توپ از‌ روی زمین دست خود را روی آن‌ گرفته و آن را به زمین بـزند،نمره‌ اخذ می‌کند.وقتی که بازیکن نتواند به هنگام بلند شدن توپ از روی‌ زمین دست خود را‌ به‌ آن بزند و توپ‌ بدون تماس با دست‌های او به زمین‌ بخورد،آن بازیکن بازی را متوقف‌ نموده و تـوپ را بـه بازیکن دیگر می دهد. (اگر بازیکن دیگری وجود داشته‌ باشد‌.) هر‌ بازیکنی که به تعداد دفعات‌ بیشتری توپ را به زمین بزند، برنده‌ محسوب می‌شود.

 

2- بازی‌های هفت‌گانه Sevens

سنین: 6 سال و بیشتر

وسـیله بـازی: توپ کوچک‌ لاستیکی.

محل بازی: محل‌های غیر‌ مسقف‌ یا باشگاه (منظور سالن‌ های بازی سرپوشیده است)

هدف این بازی اینست که هر بازیکن‌ هفت بار توپ را انداخته و بگیرد و در ایـن هـفت بار توپ از دست او‌ رها‌ نشده‌ و به زمین نیفتد و یا اینکه‌ توپ‌‌ را‌ بهمان ترتیب مقرر در بازی بگیرد. وقتی که بازیکنی موفق نشود توالی‌ بازی را حفظ کند، توپ را به بازیکن‌ دیـگر‌ مـی‌دهد‌.نـمره‌ بازیکن برابر تعداد دفعاتی اسـت کـه تـوپ را‌ برابر‌ مقررات بازی پرتاب نموده و بدون‌ اشتباه بگیرد. دلیل اینکه اسم این بازی هفت‌گانه‌ گذاشته شده و تعداد دفعات پرتاب‌ و گرفتن‌ تـوپ‌ بـه‌ عـدد 7 محدود می شود، شاید به خصوصیات بارز عـدد هـفت‌ در مذاهب ابتدایی مربوط می شود.

در افسانه‌های باستانی برای‌ عدد هفت خصوصیت جادویی و استثنایی قائل بودند. این‌ افسانه‌ هم‌‌ مـانند افـسانه‌های دیـگر در بازی‌های‌ کودکان بچشم می‌خورد. در نتیجه‌ دلیلی‌ نیست‌ که نتوان دفـعات بازی‌ را نسبت به سنین مختلف کم و زیاد کرد. یعنی می‌توان با توجه‌ به‌ مراحل‌‌ رشدی کودکان و میزان مـهارت آنـان، تـعداد دفعات پرتاب و گرفتن توپ را کم‌ و زیاد‌ نمود‌. موارد زیرین قسمتی از مـراحل‌ ایـن بازی را نشان می‌دهد:

 

1- توپ را بطرف دیواری‌ پرتاب‌‌ کرده‌ و آن را پس از برخورد به‌ دیوار بگیرید. (این عمل را سه بـار تـکرار‌ کـنید‌.)

2- توپ را به هوا پرتاب کرده و قبل از گرفتن مجدد آن دست‌های خود‌ را‌ بهم‌ بـزنید. (ایـن عـمل سه بار تکرار می‌شود.)

3- توپ را به هوا پرتاب کرده‌ و قبل‌ از‌ گرفتن آن دست‌های خود را بـه پشـت سـر برده و آن ها را بهم‌ بزنید‌. (سه‌ مرتبه‌)

4- توپ را به هوا پرتاب کرده‌ و مانند شماره 3 دسـت‌های خـود را بهم زده و سپس دست‌های‌ خود‌ را روی شانه‌های مقابل (دست راست‌ روی شانه چپ و برعکس) گذاشته‌ آنـوقت‌ تـوپ‌ را‌ بـگیرید. (سه مرتبه)

5- توپ را با دست راست به‌ هوا پرتاب کرده و با دست چپ‌ آن را‌ بـگیرید‌. (سه مرتبه)

6- توپ را با دست چپ به‌ پرتاب نموده و با دست‌ راست‌ بـگیرید. (سـه مـرتبه)

7- توپ را با یک دست از پشت‌ سر به بالای سر خود به‌ هوا‌ پرتاب‌ کرده و بـا دسـت دیگر در طرف روبرو بگیرید.(سه مرتبه) آن وقت‌ این‌ عمل‌ را برعکس دفعه قـبل بـا دسـت‌ دیگر‌ تکرار‌ نمایید.

8- توپ را سه مرتبه به زمین‌‌ زده‌ و یک عقب‌گرد کامل نموده و قبل از بـرخورد مـجدد آن بـا زمین، آن را‌ بگیرید‌.

9- توپ را با دست راست‌ به‌ زمین زده‌ و پای‌ چپ‌ خـود را در هـوا از روی‌ آن‌ گذرانده و سپس آن را بگیرید. این عمل را سه بار با دست‌‌ راست‌ و پای چپ و سه مرتبه بـا دسـت‌ چپ و پای راست انجام‌ دهد‌.

10- توپ را سه بار‌ به‌ هوا پرتاب کرده و قـبل از آنـکه آن را بگیرید. این عبارت را زمزمه‌ کنید‌. «شیخ شـمس الدیـن در شـیراز‌ شش‌ تا‌ شیشه سرکه شیره‌ سر‌ کـشید.»

11- تـوپ‌ را‌ به هوا پرتاب کرده‌ و بگذارید اول روی سرتان افتاده و پس از آن آن را‌ در‌ هوا بگیرید.

12- توپ را سه‌ مرتبه‌ مـتوالی‌ بـه‌ روی‌ زمین‌ زده و سپس آن را‌ بگیرید.

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما