روحیۀ انقلابی و انگیزۀ تکلیف‌گرایی

برای هر جامعه‌ای ارزش ها و هنجارهای آن جامعه، مهم‌ترین هدف فعالیت های جمعی محسوب می‌شود؛ زیرا نظام‌ ارزش های اجتماعی، رابطه انسان را با خودش و دیگران تعیین مـی‌کند. بین دین و برداشت های ما از دین تفاوت وجود دارد و اگر چهرۀ زیبا و پر عطوفت دین و ارزش های دینی همراه با […]

برای هر جامعه‌ای ارزش ها و هنجارهای آن جامعه، مهم‌ترین هدف فعالیت های جمعی محسوب می‌شود؛ زیرا نظام‌ ارزش های اجتماعی، رابطه انسان را با خودش و دیگران تعیین مـی‌کند. بین دین و برداشت های ما از دین تفاوت وجود دارد و اگر چهرۀ زیبا و پر عطوفت دین و ارزش های دینی همراه با استدلال و بیان‌ مطابق‌ با عصر و نسل جدید تشریح شود، مطمئناً گرایش به دینداری در بین مـردم افـزایش خواهد یافت.

 

بنیۀ دینی، روحیۀ انقلابی و انگیزۀ تکلیف‌گرایی به عنوان پدیده‌ای پویا، حساس و ارزشمند، طی دوران‌ دفاع‌ مقدس و به ویژه پس از آن، تحت تأثیر برخی عوامل درونی در سطوح مختلف اجتماعی، سازمانی و فـردی در نـوسان بود و متأسفانه گاهی این نوسان به شکل کاهشی تجلّی می‌نمود‌ که‌ این کاهش، موجب نگرانی شدید معمار انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری و سایر مسئولان و دلسوزان انقلاب و کشور بوده اسـت.

 

حـفظ و ارتقای روحیۀ انقلابی و انگیزۀ تکلیف‌گرایی به واسطۀ ارزش ذاتی آن‌ از‌ یک‌ سو و ارزش کاربردی آن از‌ سوی‌ دیگر‌، در بین بسیجیان که منبع ارزشمند نیرو و توان انقلاب اسلامی محسوب می‌شوند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار اسـت. لذا بـه مـنظور حفظ‌ و ارتقای‌ آن‌ لازم است مـطالعات مـستمر و گـسترده‌ای صورت گیرد تا‌ از‌ رهگذر آن، امکان اطلاع دقیق‌تر از وضع موجود و اخذ تصمیم در خصوص راهکارهای حفظ و تقویت آن فراهم شود.

 

مهمترین وظایف بـرای حـفظ دسـتاورد‌های انـقلاب اسـلامی به شرح زیر می‌باشد:
  1. دفاع از اسلام و امنیت کشور
  2. آمادگی رزمی و دفاعی
  3. کمک به‌ مسلمانان و دفاع از آن ها
  4. امر به معروف و نهی از منکر‌
  5. دشمن‌شناسی
  6. حاکمیت و حفظ ارزش های دینی

حضرت امـام‌ خمینی‌(ره) در بیاناتی دربارۀ دفاع از اسلام و امنیت کشور فرمودند:

شما جوانان تحصیل‌کرده در هر جا هستید وظایف خطیری دارید؛ وظیفه دفاع از اسلام که به عهدۀ هر فرد مسلمان‌ است‌؛ وظیفۀ دفاع از میهن‌ و استقلال‌ آن که از وظایف حتمی اسـلامی اسـت.

شما جوان های برومند مسلّح به آن مقداری که می‌توانید باید مرزها را حفظ کنید.

دفاع از اسلام و کشور اسلامی، امری است که در‌ مواقع‌ خطر، تکلیف نوعی، الهی است و بر تمام قشرها و گـروه ها واجـب است.

قوای انتظامی ما، ارتش ما، ژاندارمری ما، سپاه پاسداران ما، این ها و همین طور بسیج ملی ما، بسیج اسلامی ما‌، این ها‌ باید هـمیشه‌ مـراقب باشند، رفت و آمد‌های مشکوک را در نـظر داشـته باشند و اگر دیدند اطلاع بدهند به مراکزی که‌ باید اطلاع بدهند.

 

آمادگی رزمی است تا در‌ صورت‌ نیاز‌ از اسلام و کشور اسلامی دفاع کنند، به ویژه با توجه به اینکه قـدرت های بـزرگ همیشه‌ به عنوان تهدید مطرح هستند. حضرت امام (ره) در ضرورت تجهیز و فراگیری متون‌ نظامی می‌فرمایند: قوای خودتان‌ را‌ مجهز کنید و یک تعلیمات نظامی خودتان پیدا کنید، به دوستانتان تعلیم دهید. مملکت نـظامی بـاید همه‌ اش نـظامی باشد، تعلیمات نظامی داشته باشد.

 

یکی از وظـایف، کمک به مسلمانان و دفاع از آنها ست. البته شکّی نیست که بـسیج در چـارچوب نـظام اسلامی و حکومت ولایی و فرماندهی معظّم کل قوا، وظایف محوّله‌ را‌ انجام می‌دهد، لکن یکی از وظایف عموم مسلمین نیز هست. پیامبر(ص) می‌فرمایند: هر که فریاد تأثّرانگیز کسی را بشنود که می‌گوید ای مـسلمان ها بـه فـریادم برسید و به او‌ کمک‌ نشود، مسلمان نیست. همچنین می‌فرمایند: «کسی که روز خود را آغاز کند و بـه امور مسلمانان اهتمام نورزد، مسلمان نیست.»

 

پیامبر(ص) می‌فرمایند: کسی که امر به معروف و نهی از منکر کند، جانشین خداوند در زمین و جانشین رسول‌ خدا‌ و جانشین‌ کتاب خداست. رهبر‌ معظم‌ انقلاب‌ اسلامی طی سـخنان مبسوط و هشداردهنده‌ای پیرامون امر به معروف و نهی از منکر می‌فرمایند: قوام حکومت اسلامی به امر به معروف و نهی‌ از‌ منکر‌ است. حاکمیت اخبار به این است که در‌ جامعه‌، امر به معروف و نهی از مـنکر زنـده باشد.

 

پیروزی در‌ گرو‌ شناختن‌ دوستان و دشمنان است. اگر کسی دوستان را بشناسد، اما دشمنان‌ را نشناسد، ضربۀ مهلکی خواهد خورد که جبران‌ناپذیر خواهد بـود. در شـرایط کنونی انقلاب، دشمنان با انواع حیله‌های‌ خود‌ قصد‌ ضربه زدن به نظام اسلامی را دارند. لذا عموم مردم با هوشیاری‌ کامل‌ باید دوستان و دشمنان و شعارهای آن ها را با شعور خود درک کنند. غفلت، آسودگی خـاطر و خـیرخواهی پسندیده‌ نیست‌. امام‌ علی(ع) می‌فرمایند: «آن که برابر دشمنان به خواب غفلت فرو رود، نیرنگ ها‌ او‌ را‌ بیدار می‌کند.»

 

اگر انگیزۀ دفاعی بسیج در پرتو‌ هویت‌ سیاسی‌ تقویت شـود و مـتقابلاً هـویت دفاعی، ثبات هویت سیاسی و اسـتقرار هـمه‌جانبۀ آن را مـوجب شود‌، قطعاً‌ انسان در بستر حقیقی حرکت و زندگی قرار می‌گیرد و با رفتار و کردارش، ارزش‌زایی می‌کند‌. ولایت‌ فقیه‌، مبارزه دائم با استکبار جهانی، جـلوگیری از نـفوذ تـفکّرات التقاطی و وابسته و منحرف، وحدت کلمه‌، دفاع‌ از اصول نـه شـرقی و نه غربی، شهادت‌ طلبی، حضور در صحنه‌های مختلف انقلاب و بالاخره‌ خدمتگزاری‌ به‌ مردم و تعاون در سازندگی کشور است.

 

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما