اسباب بازی‌ چوبی‌

تاریخ اسباب بـازی، تـاریخ اسباب بازی‌ چوبی‌ اسـت. اسباب بازی هـای پرطرفدار بـه طور معمول، نسل به نسل انتقال می یابند‌. بـه‌ همین دلیل اسـت کـه اسباب بازیه ای‌ چــوبی همچنان پرطرفدار و جذاب‌ هســتند‌. درواقــع، اسباب بازی هایی که از‌ مواد‌ طبیعی ساخته شده بـاشند، هـرگز از رواج نمی افتنـد.   اسباب بازی های […]

تاریخ اسباب بـازی، تـاریخ اسباب بازی‌ چوبی‌ اسـت. اسباب بازی هـای پرطرفدار بـه طور معمول، نسل به نسل انتقال می یابند‌. بـه‌ همین دلیل اسـت کـه اسباب بازیه ای‌ چــوبی همچنان پرطرفدار و جذاب‌ هســتند‌. درواقــع، اسباب بازی هایی که از‌ مواد‌ طبیعی ساخته شده بـاشند، هـرگز از رواج نمی افتنـد.

 

اسباب بازی های چوبی به این‌ دلیل‌ که وسایل چوبی مـیراث ارزشمندی‌ هسـتند‌، تداوم‌ یافته اند. ارزش‌ هنری‌ صنعت چوب و جایگاه پر اهمیـت‌ مـواد‌ طبیعـی در زندگی، بخشی از راز محبوبیت اسباب بــازیهـای چــوبی اســت. بـرای مثـال، قالب‌ های‌ چوبی هنوز هم یکی از پرطرفـدارترین‌ اسـباب‌ بازی های کودکان‌ هستند‌. این‌ قالب ها در عین‌ اینکه برای نوباوگـان ایمـن اسـت، بـرای کودکـان بزرگ تر نیز جـذاب اسـت . اسـباب بازی های طبیعی‌ بـه‌ کـودک امکان اسـتراحت می دهند. برای کودک‌ دشوار‌ است‌ از‌ وسـیله‌ هـای فـعال و پر‌ سر و صـدا‌ دل بکنـد، اما اسباب بازی های ساده طبیعی این امکان را به وجـود می آورنـد کـه کودک مـدتی‌ بیاساید‌ یا‌ به کارهای دیگر بپردازد و سپس دوباره بازی‌ را‌ از سـر‌ بگیـرد‌.

 

لمس‌ کردن‌ وسیله ای کـه از مـواد طبیعی ساخته شده است، تأثیر روانی مثبتی بـر فرد دارد؛ اما لمس کردن یـک اسـباب بـازی پلاستیکی، پس از چنـد لحظـه باعـث‌ پس زدن احساسات افراد می شود؛ بنابراین مواد طبیعی برای بـازی های مـداوم مـناسب هـستند. این اسباب بازی ها هم خلاقیت را تقویت می کننـد و هـم بـرای کودک به دلیل طـبیعی بـودن تـا سال‌ ها‌ جذابیت دارنـد. در ایـن میـان، چـوب از قابلیـت هـای خـارق العـاده ای برخـوردار اسـت کـه آن را بــرای ســاختن یـک اسباب بازی، منحصر به فرد می سازد. چوب بدون نیاز‌ به‌ رنـگ یــا روکش هـای خاص و حتی بینیـاز از بازاریـابی و تبلیغـات ، زیبـایی طبیعـی خـود را دارد.

 

همچنین از مزیت های طبیعی خاصی در مـیان‌ سـایر‌ مـواد برخـوردار اسـت و بـه همین‌ دلیل‌، در بسیاری از امور روزمره انسان استفاده مـیشـود. به طورکلی، وسایل چوبی دستی که در فروشگاه های صنایع دستی عرضه می شوند، غیرسمی و بدون‌ سرب‌ هستند.

 

دمـای مـعتدل و سازگار‌ چوب‌ برای انسان خوشایند اسـت. طعـم و بـو نیـز یکی از بهترین امـتیازات چـوب است. رابطه بین خاطره و بو سبب می شود کــه چـوب ارزش بالاتری نسبت به آنچه تصـور می شود، بـیابـد. هـمچنـین‌ چـوب‌ ماده ای است مقاوم ، انعطاف پذیر، خم شونده و سبک وزن که برای وسـایلی کـه نـیاز به طول زیاد دارند، بـسیار مـناسـب اسـت. لبـه های چوب را میتوان بـا سنباده زدن‌ نرم‌ کـرد.

 

بـه‌ عنوان یک نکته کـاربردی و تجربی، چـوب یـک مـاده سبک است و به هـمین دلیـل، اشـیای چـوبی همیشـه بـرای‌ کودکـان خـردسـال بی خطر و ایمن بوده انـد؛ بـه علاوه ، ممکن است کودک‌ اسـباب‌ بـازی‌ را بجـود و از این نظر نیز آسیبی متوجه کودک نمیشود. اسباب بـازی هـای چـوبی بـه دلیــل زیـبایی طبیعی‌، ‌‌بافت‌، بو و طعمشان تـخیل را برمی انگیزند و کـودک را با مکانی کـه در آن زنـدگی‌ می کند‌، ارتباط‌ می دهند. بـه ایـن ترتیـب، جهان طبیعی را کـه انسان به آن وابسته است، به او‌ یادآور می شوند.

 

برخی از چوب ها مـانند چـوب مسواک، اثـر ضـد عفونی دارنـد و بــه‌ نـظـر می رسد بـرای سـاختن‌ اسـباب‌ بازی های دندانی مناسب بـاشند. شـایان ذکـر اسـت که در منابع دینی نیز استفاده از چوب مسواک برای بهداشت دهان توصیه شده است.


نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما