مشکلات نوجوان

ورود‌ بـه‌ دورۀ نوجوانی‌، فرد‌ را‌ با مشکلات فراوانی مواجه می‌کند مشکلات دورۀ نوجوانی مورد بـررسی و تـوجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. در یک جـمع‌بندی‌ مـختصر و بـا اندکی تسامح مشکلات نوجوان را‌ می‌توان به پنـج دسـتۀ زیر تقسیم نمود:   1- اختلال در تصویر بدنی 2- بحران خودشناسی 3- مشکل اجتماعی شدن […]

ورود‌ بـه‌ دورۀ نوجوانی‌، فرد‌ را‌ با مشکلات فراوانی مواجه می‌کند مشکلات دورۀ نوجوانی مورد بـررسی و تـوجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. در یک جـمع‌بندی‌ مـختصر و بـا اندکی تسامح مشکلات نوجوان را‌ می‌توان به پنـج دسـتۀ زیر تقسیم نمود:

 

1- اختلال در تصویر بدنی

2- بحران خودشناسی

3- مشکل اجتماعی شدن

4-مسأله‌ جـنسی

5-بـیماری‌های روانی

 

با انجام چند تـحقیق در زمـینه مشکلات نـوجوان ایـران، مـسائل‌ آنان‌ به صورت زیر طبقه‌بندی شـده اسـت:

1- دشواری‌ های مالی

2- دشواری‌های تحصیلی

3- دشواری‌های ناشی از تعارض‌ گذشته و روزگار کنونی

4- دشواری‌های نـاشی از مـناسبات خانوادگی

5- دشواری‌های‌ ناشی از تمایلات جنسی

6- اعـتیاد

7- دشواری‌های‌ ایّام‌ فراغت

8- اضـطراب‌ و نـگرانی‌ها

 

در بررسی دیگر،مسائل دانش‌آموزان دبـیرستانی در تـهران، نتایج ذیل به‌دست‌ آمده است:

1- فقدان اطلاعات کافی برای انتخاب رشتۀتحصیلی‌

2- احـساس حـقارت‌

3- کم‌رویی و خجالت

4- محدودیت‌ دانشگاه‌ها‌ بـرای پذیـرش دانـشجو

5- فقدان تفریح و سـرگرمی

6- انـتخاب رشته تحصیلی بدون داشـتن اسـتعداد، علاقه و رغبت

7- تعارض با والدین

8- مسائل و مشکلات مادی

9- تغییر دادن رشته تحصیلی‌

10‌- فقدان هدف‌ مـشخص در‌ زنـدگی‌ و مدرسه

11- فقدان کمک برای یافتن شـغل

12- فـقدان استعداد و تـوانایی بـرای سـازگار شدن با محیط جـدید

13- نداشتن دوست و رفیق

15- مسائل جنسی‌ و اثرات ناشی از آن

 

با‌ جمع‌بندی‌ مشکلاتی که در دورۀ نوجوانی مطرح اسـت، مـی‌توان مشکلات آنان را به‌ صورت زیر طـبقه‌بندی نـمود:

1- بـحران بـلوغ و مـسائل ناشی از تحولات آن

2- بـحران هـویت و سردرگمی

3- مشکل مناسبات و روابط با‌ والدین‌ و هم‌سالان

4- تحول‌ ارزش‌ها

5- مشکل تحصیل

6- مشکل مالی و شغلی

7- مشکل اوقـات فـراغتی

8- مـشکلات جنسی

9- بزهکاری

10- مشکل اعتیاد

11- مشکلات‌ ناشی از مـعلولیت و نـقایص بـدنی

12- مـشکلات نـاشی از بـیماری‌های روانی‌

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما