معلم خلاق

انقلاب اطلاعاتی و الکـترونیکی و انفجار‌ دانش‌ امکان‌ پیش‌بینی دانش‌های لازم برای برخورد موثر با شرایط محیطی را با مشکل روبه‌رو‌ ساخته‌ است‌. لذا اندیشمندان و محققان راه چـاره را در تـوجه بـه خلاقیت‌های و توانمندی‌های فکری بشر دانسته‌اند. اگر جامعه نتواند از موهبیت خلاقیت حـداکثر استفاده را بـبرد و بـدتر‌ از‌ این‌ اگر این […]

انقلاب اطلاعاتی و الکـترونیکی و انفجار‌ دانش‌ امکان‌ پیش‌بینی دانش‌های لازم برای برخورد موثر با شرایط محیطی را با مشکل روبه‌رو‌ ساخته‌ است‌. لذا اندیشمندان و محققان راه چـاره را در تـوجه بـه خلاقیت‌های و توانمندی‌های فکری بشر دانسته‌اند.

اگر جامعه نتواند از موهبیت خلاقیت حـداکثر استفاده را بـبرد و بـدتر‌ از‌ این‌ اگر این توانایی را سرکوب کند انسان دیگر از حق ذاتی خود، یـعنی اشـرف‌ مـخلوقات‌ بودن، محروم می‌شود. به همین دلیل کافی است تا جامه برایتعلیم و تربیت خلاق‌، اولویـت‌ قـائل‌ شـود.
معلمان به عنوان یکی از بهترین عوامل رشد یا تخریب خلاقیت دانش‌آموزان از جایگاهی ویژه‌ در‌ نـظام آمـوزشی برخوردارند. نظام آموزشی ما برای پرورش خلاقیت کودکان و نوجوانان نیازمند تحول اساسی است و معلمان از عناصر کلیدی این نظام هستند. روابط صمیمانه و توام با علاقه و احترام نقشی موثردر خلاقیت دانـش‌آموزان دارد‌. برنامه آموزش خلاقیت معلمان را می توان به عنوان الگویی مناسب برای پرورش خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس سطح کشور مورد استفاده قرار گیرد. اگر‌ به معلمان ساختار آموزشی مناسبی ارائه شود دانـش آن ها افزایش می‌یابد و نگرش آن ها‌ تغییر‌ می‌کند و مـی‌توانند از مـهارت های نـوین‌ تدرسی‌ و آموزش‌ مبتنی بر رشدخلاقیت‌ دانش‌آموزان‌ بـهره بـگیرند.
معلمان برای ایجاد کردن فضای خلاق در کلاس و پرورش توانمندی‌های دانش‌ آموزانشان باید خلاقیت را بشناسند و نسبت به آن نگرشی مثبت داشته باشند. هم‌چنین معلمان باید از مهارت‌های تدریس خلاق‌ و راهکارهای‌ پرورش خلاقت آگاهی داشته بـاشند.

معلم خود، باید خلاق باشد و ازامکانات موجود حداکثربهره برداری را بنماید. آموزش دانش آموزان باید به جای تقویت حافظه درجهت ایجاد تفکری مولد وخلاق باشد. آنگونه که برخی افراد فکرمی کنند، معلم بودن کار آسانی نیست زیرامعلم با انسان درارتباط است نه با شئ.

 

بنابراین اگر معلم بخواهد ارزش های انسانی رابه دانش آموزان بیاموزد خود بایداین ارزش ها را دارا  باشد، پس برای پرورش دانش آموز خلاق باید ابتدا به فکر پرورش  معلم خلاق بود. معلم باید رفتاری مثبت، خلاق و مناسب دربرخورد با دانش آموزداشته باشدو بین عقاید و اندیشه های جدید ارتباط به وجود آورد. یک معلم خوب می تواند یک روانشناس خوب هم باشد. او برای شناخت نیازهای دانش آموزان باید ازتوانایی ها، علائق ونقاط قوت وضعف یکایک آنان آگاه باشد .

 

برخی از ویژگی های معلم خلاق که خلاقیت او منجر به بازدهی بیش تر کلاس و تدریس او می انجامد:

1- فردی انتقاد پذیر باشد.

2- تحمل عقاید نو دانش آموزان را داشته باشد.

3- از صبر و تحمل بالایی برخوردار باشد.

4- به تفاوت های فردی و منحصر به فرد بودن تک تک دانش آموزان اعتقاد داشته باشد.

5- از انگیزه ای قوی برخوردار باشد.

6- پذیرایی ایده ها و نظرات غیر عادی دانش آموزان خود باشد.

7- دوست دار هنر و زیبایی شناسی باشد.

8- تا حد امکان به دانش آموزان خود آزادی عمل بدهد.

9- در چند زمینه ی مختلف معلومات و مهارت داشته باشد.

10- برای هر دانش آموز احترامی ویژه قائل باشد.

11- خیال پردازی دانش آموزان را تشویق کند.

12- در مواقع لزوم بتواند کودکانه بیندیشد و کودکانه عمل کند.

13- به دانش آموزان خود اجازه دهد که گاهی اشتباه کنند!

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما