اقـتصاد سـالم در خانواده

در نظام توحیدی خداوند‌ الگوی‌ اقـتصادی‌ سـالم و مـتعادل در امور زندگی انسان ها را ارایه‌ نـموده‌ اسـت تـا انسان بتواند راه راست را از بیراهه تشخیص دهد. بی شک مهم ترین پایه های زندگی انسان را امور مالی‌ تشکیل‌ می دهد‌ و بزرگ ترین زیان هایی که گریبان گیر انسان اسـت از افـراط و تـفریط می باشد‌؛ تا زمانی که این مسئله حل […]

در نظام توحیدی خداوند‌ الگوی‌ اقـتصادی‌ سـالم و مـتعادل در امور زندگی انسان ها را ارایه‌ نـموده‌ اسـت تـا انسان بتواند راه راست را از بیراهه تشخیص دهد. بی شک مهم ترین پایه های زندگی انسان را امور مالی‌ تشکیل‌ می دهد‌ و بزرگ ترین زیان هایی که گریبان گیر انسان اسـت از افـراط و تـفریط می باشد‌؛ تا زمانی که این مسئله حل نـشود آرامـش جامعه به طور کامل تأمین نخواهد شد. در فرهنگ قرآنی‌ افزونی‌ مال‌، اولاد، قدرت، زیبایی، مقام و دیگر دارایی ها وسیله ای برای آزمـون انـسان شـناخته‌ شده‌ است تا رفتار فرد نسبت به این ودایع الهـی و مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی سنجیده شود. ثروت یکی‌ از‌ ودایع‌ الهی است که وقتی در اختیار انسان قرار گرفت نباید مـصالح جـامعه‌ و خـانواده‌ را‌ فدای تمایلات شخصی کرد و مسئولیت خلیفه اللهی را در کاربرد این ودیعه الهـی از‌ یـاد‌ برد‌.

 

توسعه و رفاه آنگاه مطلوب و در خور تمجید است که همراه با تربیت معنوی و تهذیب‌ اخلاق‌ بـاشد. ازایـن رو، بـر خانواده‌ها لازم است در کنار مسایل اقتصادی خانواده رشد معنوی‌ و سازندگی‌ اخلاقی‌ محیط خـانوادگی را مـورد تـوجه قرار دهند. خانواده اساسی‌ترین عامل تولید و مصرف کالاها و خدمات‌ در‌ جامعه است که مهم ترین مـسئولیت آن بـقای نـسل می‌باشد و مبرهن است که برای‌ نیل‌ به‌ این هدف مهم، خانواده نیازمند تکاپوی اقـتصادی اسـت. بر این اساس، اقتصاد‌دانان خانواده را بنیان‌ زندگی‌ اقتصادی جوامع می‌دانند.

 

برای رسیدن بـه اقـتصاد سـالم در خانواده همکاری اعضای‌ آن‌ لازم‌ و ضروری است که در این میان نقش مادر با تـوجه بـه مسئولیت مادری و همسری اش مهم تر‌ است‌. اسراف‌ و مخارج فرعی و غیرضروری نه فقط سطح بـهره وری اعـضای خـانواده را کاهش می دهد‌، بلکه‌ به صورت فرهنگ و عادتی نامطلوب به نسل های آینده منتقل می شود. مادر مـی تواند بـا مهیا کردن شرایط‌ مناسب‌ و مدیریت صحیح در خانواده رفاه و آسایش اعضای خانواده را بـه حـداکثر بـرساند‌ تا‌ تمامی افراد خانواده با عزت نفس و بهداشت روانی‌ و جسمی‌ بالا‌ سرمایه انسانی خود را برای دسـت یابی بـه‌ اهـدافشان‌ و کسب رضای خدا به کار گیرند و در آینده نیز افراد مفیدی برای جـامعه‌ بـاشند‌.

 

خانواده در‌ جـایگاه‌ کـوچک‌ترین‌ نهاد‌ اجتماعی‌، بزرگ ترین‌ نقش را در جوامع انسانی ایفا می‌کند. جامعه‌شناسان در معنای آن تعاریف زیادی ارائه دادند:

خـانواده بـه عنوان نهادی اجتماعی متشکل از افرادی اسـت کـه با پیـوند‌ زنـاشویی، هـم خونی یا پذیرش فرزند بـا عنوان زن، مادر، پدر، خواهر، برادر، خواهر و فرزند در ارتباط متقابل اند، فرهنگ مشترکی را پدید آورند و در واحد خاصی بـه نـام «خانه» با هم‌ زندگی‌ می‌کنند. از نـظر دیـن، خـانواده بـه مـعنی وحدت در عین کـثرت و کـثرت در عین وحدت است. به طوری که همه اعضا در عین اینکه هر کدام خودشان هستند، مستغرق‌ در‌ دیـگری مـی بـاشند و همه و همه مستغرق در روح حاکم برخانواده اند.

 

نیازهای‌ زندگی و مسائل اقتصادی از بـزرگ‌ترین نـگرانی‌های انسان است. برطرف کردن این نـگرانی‌ها آنگاه امکان دارد که خـانواده‌ها مـیزان اطلاعات و آگاهی خویش‌ را‌ در‌ این زمـینه بـالا برده، اقتصاد زندگی‌شان را با‌ مسائل‌ ارزشی و آموزه‌های دینی آمیخته کنند و از تجملات و اسراف و تـبذیرها پرهـیز نمایند. زن در جایگاه مدیر خانه بـا تـدابیر صـحیح‌ و به‌ موقع‌ خـویش مـی‌تواند نقش بسزایی در سالم‌سازی فـضای زنـدگی و اجتماع خود‌ داشته باشد و آرامش را برای خانواده به ارمغان آورد.

 

برای داشتن برنامه اقتصادی مـناسب، قـوانین به تنهایی نمی‌توانند‌ تعهد‌ لازم‌ و مـسئولیت‌شناسی عـمیقی را در انسان‌ها بـه وجـود آورده و از مـشکلات زندگی‌ و محرومیت‌ها‌ بکاهند. از ایـن‌رو، اخلاق باید به کمک معیارهای اقتصادی شتافته و عدالت اجتماعی بر سیاست‌های مالی و نظام‌های‌ اقتصادی‌ کـوچک‌ (خـانواده) و کلان (جامعه) پرتو افکند.

 

از آنجا کـه چـگونگی گـذران زنـدگی انـسان‌ و نحوه‌ دخل‌ و خـرج او تـاثیری مستقیم بر خوشبختی و شقاوت او در دنیا و آخرت دارد، تبیین الگوی‌ درست‌ مصرف‌ از نگاه دین، ضروری و مفید است. خـانواده تـنها مـنبع عرضه‌کننده نیروی کار در جامعه‌ است‌ که مـی‌تواند بـخش مـهمی از سـرمایه اقـتصادی جـامعه را با سپرده‌گذاری، خرید اوراق‌ مشارکت‌ و… فراهم‌ کند. از سوی دیگر چون خانواده مصرف‌کننده کالاها و خدمات است، روش صحیح مصرف میزان‌ بهره‌وری‌ را بالا می‌برد و از هدر رفتن امکانات و دستاوردها جلوگیری مـی‌کند.

 

رشد و توسعه کشور‌ در‌ قالب‌ فرهنگ‌سازی خانواده‌ها آن هم از طرف رکن تربیتی آن یعنی، مادر امکان‌پذیر است. مادر در‌ راستای‌ مدیریت اقتصادی صحیح می‌تواند بزرگ‌ترین نقش را در خانه و جامعه ایفا نماید‌.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما