می 17
نویسنده : شهروز جاویدی
بازدید : 1230
نظرات : بدون دیدگاه
والدین و تبلیغ کتابخوانی

نقش والدین در علاقه مند ساختن کودکان به کتابخوانی چیست؟ آنان از چه طرقی می توانند بر توانایی های کتابخوانی کودکان بیفزایند؟ آنان چگونه می توانند کودک را با دنیای کتاب آشنا کنند؟ والدین جگونه می توانند از ادبیات کودکان در عین علاقه مند ساختن کودک به کتابخوانی برای تقویت روابط خانواگی استفاده کنند؟   […]

نقش والدین در علاقه مند ساختن کودکان به کتابخوانی چیست؟ آنان از چه طرقی می توانند بر توانایی های کتابخوانی کودکان بیفزایند؟ آنان چگونه می توانند کودک را با دنیای کتاب آشنا کنند؟ والدین جگونه می توانند از ادبیات کودکان در عین علاقه مند ساختن کودک به کتابخوانی برای تقویت روابط خانواگی استفاده کنند؟

 

بهترین راه آموزش خواندن کتاب به کودکان، تبلیغ کتابخوانی از طریق خواندن داستان ها و اشعار معروف کودکان توسط والدین و صبر و حوصله و استمرار در این زمینه است. استفاده از اشعار هم می تواند نقش بسزایی در علاقه مند کردن کودکان به مطالعه داشته باشد. والدین می توانند از ادبیات کودکان به همراه علاقه مند ساختن کودکان به کتابخوانی برای تعمیق روابط و پیوندهای خانوادگی استفاده کنند. در این موردکتابها بایدبه طور منطقی انتخاب شوند و نهایتاً والدین ازکتاب در عین ایجاد علاقه به کتاب در کودک به عنوان ابزاری برای القاء ارزش های مهم در زندگی استفاده کنند.

 

  • چگونه‌ والدین می‌توانند به کودکان کمک کنند که در مطالعه موفق شوند؟

کمک به کودک برای موفقیت در امر مطالعه مسلما با آموزش او متفاوت است اما ویژگی های مانند صبر‌، اعتماد‌ به‌ نفس و علاقه‌مندی را می‌طلبد. اگرگاه‌ گاهی کودک حواسش متوجه جای دیگری می‌باشد و یا بی‌علاقگی نشان می‌دهد بهتر است به او فرصتی برای اسـتراحت‌ داد‌. کـودکان‌ عـاشق یادگیری هستند. اگر به آن ها فـرصت دهـیم‌ علاقه‌ به مطالعه تجدید خواهد شد.

 

اگرچه زندگی والدین پر مشغله است اما می‌توانند سعی کنند که حداقل یکباردر روز‌ و در‌ زمانی‌ معین بـه هـمراه کـودک مطلبی را بخوانند.در صورتی که‌ یک روزامکان چنین کـاری نـباشد نباید مأیوس شوند و سعی کنند تا آنجا که امکان دارد برایفرزندشان کتاب بخوانند‌.

 

اگر‌ والدین‌ بیش از یک فرزند داشته بـاشند بـاید بـکوشند که برای هر‌ یک‌ از آن ها به طور جداگانه کتاب بـخوانند به ویژه اگر فاصلۀ سنی فرزندان بیش از دو سال باشد. بی‌شک‌ کودکان‌ از‌ گوش کردن به انواع مختلف داستان ها لذت می‌برند. زمانیکه داسـتان ها پیـچیده بـاشند‌ کودکان‌ باز‌ هم موضوع داستان را می‌فهمند و سؤالاتی را می‌پرسند. وقتی که داسـتان ها آشـنا و آسان باشند از‌ این‌ داستان های‌ قدیمی لذت می‌برند و حتی در خواندن آن ها از روی کتاب به والدین کمک می‌کنند. صرف‌ وقـت برای‌ خـواندن کـتاب به همراه کودک به طور منظم، حاوی این پیام مهم است‌: خواندن‌ کـتاب‌ ارزشمند است.

 

زمانی هم پیش می‌آید که کودک به یک کتاب خاص علاقه نشان‌ مـی‌دهد‌ و دوسـت دارد آن را در شـب های متوالی بخواند. اینکه کودک به یک داستان‌ خاص علاقه‌ نشان‌ دهد غیر معمول نیست امـا ایـن امر می‌تواند برای والدین خسته کننده باشد. باید آنان بخاطر‌ داشته‌ باشند که یـک داسـتان مـورد علاقه کودک می‌تواند نیازهای عاطفی و علایق وی را‌ پاسخگو‌ باشد‌. والدین باید صبور باشند و مجموعۀ متنوعی از کتاب ها را در اخـتیار داشـته باشند بدین ترتیب نهایتا‌ کودکان‌ آمادۀ‌ خواندن داستان های بیشتری خواهند شد. صحبت کردن در مـورد داسـتان هایی کـه والدین برای کودک‌ می‌خوانند‌ مفید است اما نباید اجباری باشد. چه والدین در مورد داستان صحبت کنند و یـا نـکنند داستان های خوب‌ مشوق‌ عشق و علاقه به کتابخوانی هستند و برخی مواقع کودکان بـه فـرصتی نـیازمندند تا‌ در‌ مورد داستان هایی که خوانده‌اند به تفکر بپردازند. جای‌ تعجب‌ نیست‌ که کودک یک یا چـند روز بـعد‌ از‌ خـواندن داستان مطلبی از آن ذکر کند.

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما