اخلاق اجتماعی

«حق‌ فرزندان‌ بـر پدر آن است که او را بـا ادب‌ و آراسته بار آورد و قرآن را به او بیاموزد‌.» نهج البلاغه-حکمت 193 زمانیکه کودک قدم بمدرسه می گذارد ابتدا هـیچکس را نـمی‌شناسد لذا آنچه قبل‌ از هر چیز حائز اهمیت‌ است‌ نحوهء تربیت اوو آماده ساختنش برای اجتماع و شخصیتی‌ است که وی […]

«حق‌ فرزندان‌ بـر پدر آن است که او را بـا ادب‌ و آراسته بار آورد و قرآن را به او بیاموزد‌.» نهج البلاغه-حکمت 193

زمانیکه کودک قدم بمدرسه می گذارد ابتدا هـیچکس را نـمی‌شناسد لذا آنچه قبل‌ از هر چیز حائز اهمیت‌ است‌ نحوهء تربیت اوو آماده ساختنش برای اجتماع و شخصیتی‌ است که وی در جامعه خواهد داشت. بدیهی است وقتی دنیای کـودک وسـیع تر باشد آگاهی او‌ نیز‌ به‌ نسبت بیشتر می شود. فرزند شما‌ وقتی‌ قدم‌ به محیط آموزش‌ می گذارد با همسالان خود روبرو می شود که‌ هر کدام دارای خلق و خوی خاصی هستند مایلید فـرزندتان در مـقابل‌ آن ها‌ و در‌ جامعه‌ مدرسه چه شخصیتی داشـته بـاشد مـا مسائلی‌‌ را‌ که ممکن است در مدرسه مطرح شود جداگانه‌ بررسی می کنیم:

 

  • آموزش همزمان اخلاق و مذهب‌

از حقوق والدین بـر فـرزندان یکی‌ آن است که فرزند خود را با دین اسلام آشنا کند پدر و مادری که‌ احساس‌ مسئولیت‌ کنند بایستی از همان آغاز طفولیت فـرزند خـود را بـا مبانی‌ دین‌ اسلام آشنا کنند و به آن ها بیاموزند که اسـلام در مشکلات زندگی پیوسته‌ راه‌گشای آن هاست از طرفی‌ همزمان‌ با‌ طرح‌ مسائل شرعی، اصول و مبانی اخلاقی را نیز مطرح کنند ایـن تـصور‌ بـرای‌ بچه‌ها‌ پیش نیاید که مذهب و مسائل آن یک سری قوانین و مقررات دسـت‌ و پا گـیر و بی‌مصرف هستند‌ بلکه‌ عملا‌ مشاهده کند که اخلاق یعنی روش‌ صحیح برخورد با دیگران و چگونگی زنـدگی‌ مـسالمت‌ آمیز بـا‌ مردم‌ چیزیست که بوسیله‌ اسلام آموزش داده شده و از طرفی کودک‌ شما اگر دارای اخـلاق‌ سـالمی‌ باشد بسادگی‌ و با منطق صحیح مسائل شرعی را خواهد پذیرفت و از طرف دیگر کودک‌ اگر‌ روحـیه و زیـربنای مـذهبی داشتهب اشد میتوان مسائل‌ اخلاقی را در لوای مذهب به‌ او‌ آموخت‌. به این ترتیب تأثیر متقابل اخـلاق و مـذهب‌ بر یکدیگر مستلزم آنستکه کودک را از همان‌‌ آغاز‌ به هر دوی این اصول آشنا کـنیم.

 

  • روش صـحیح امـر بمعروف و نهی‌ از‌ منکر‌

بر مسلمانان واجب است یکدیگر را از کارهای ناپسند باز دارند و به اعـمال شـایسته‌ ترغیب‌ نمایند‌. فرزند‌ شما وقتی با زمینۀ مذهبی قدم‌ بمدرسه بگذارد با مـشاهده کـوچکترین عـمل‌‌ خلاف‌ از دوستان یا معلمان به انتقاد از آن ها مبدرت خواهد ورزید. اما آنچه حائز اهمیت اسـت‌ نـحوه‌ برخورد او و چگونگی‌ رفتارش در این زمینه میباشد،به فرزند خود بیاموزید‌ اگر‌ عـمل نـاشایستی از اطـرافیان‌ مشاهده میکند بر‌ اساس‌ موازین‌ و فرامین‌ اسلام آن را در خفا و بشکل‌ کاملا‌ دوستانه‌ تذکر دهد و در این راه، خـود نـیز او را یـاری‌ کنید. اخلاق‌ سالم‌ و متین در تأثیر کلام‌ اهمیت‌ خاصی‌ دارد لذا‌ برای‌ کسیکه‌ قصد اصـلاح دیـگران را دارد بسیار‌ لازمست‌.

 

  • ایجاد روحیۀ خیرخواهی

تجربه نشان داده بچه‌هایی که در دامن‌ پدران و مادران خشن‌ و نامهربان‌ پرورده‌ می شوند عموما دارای روحـیه پژمـرده‌ و خسته‌ هستند و یا برعکس‌ می کوشند‌ اعمال زور گویانه‌ پدر و مادر را‌ عینا‌ تکرار نموده و آن ها را بـر روی دوستان خود آزمایش کنند.برای‌ اینکه فـرزند‌ شـما‌ در زمـینۀ روابط اجتماعی‌ موفق‌ باشد‌ بکوشید‌:

اولا- در خانواده‌ مـحیطی‌ کـاملا دوستانه ایجاد کنید‌ و تدریجا‌ به فرزندان‌ خود خیرخواهی و دگردوستی بیاموزید.

ثانیا- او را متقاعد سـازید کـه دوستانش‌ گاهی‌ به‌ محبت او نـیازمند هـستند و این‌ اوسـت‌ کـه‌ بـاید چون‌ فرشته‌ به‌ کمک آن ها بـشتابد. بـه‌ او خصوصیاتی چون مهربانی- سخاوت-همدردی-اتکا بنفس و گذشت را بیاموزید تا بتواند بـرای هـمکلاسانش‌ دوست‌‌ خوبی باشد.

 

  • کودک در محیط مـدرسه‌

کودک‌ شما‌ در‌ مدرسه‌ بـا سـایر کودکان‌‌ آشنا‌ خواهد شد. ایـنکه آن ها دارای چه‌ خصوصیاتی خواهند بود کمتر قابل پیش بینی است زیرا همه‌گونه‌ اخلاق‌ و رفـتار‌ و شـخصیت در بین آن ها یافت می شود ایـن‌ شـما‌ هـستید‌ که‌ باید‌ بـه‌ فـرزند خود شخصیتی‌ تزلزل‌ناپذیر بـدهید تـا به محض برخورد با دیگران خود را فراموش نکند، باید قبل از ورود بمدرسه عمل خوب و بد را کـاملا از هـم‌ تمیز‌ دهد.به فرزندتان بیاموزید کـه تـحقیر،سرزنش‌ تـمسخر و اعـمالی از ایـن قبیل بسیار ناپسند اسـت زیرا ممکن است در محیط مدرسه فرزند شما با کودکی مواجه شود که از برخی جهات‌‌ دچار‌ کـمبود اسـت وی باید بداند در چنین‌ مواردی عکس العـملهای نـاخوشایند از خـود بـروز نـدهد زیرا تأثیر بـدی خـواهد داشت.

 

به این امید که کلیه پدران و مادران‌ تعالیم الهی‌ را‌ الگوی خود قرار دهند و فرزندان خویش را بـر اسـاس آن ها پرورش‌ دهند.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما