ارتباط اعتیاد با اخـتلال دو قـطبی

بسیاری از نوجوانان مـبتلا بـه اختلال دوقطبی ‌‌دچار‌ سوء مصرف الکل و دارو هستند.هر کودک و نوجوانی‌ که مبتلا به سوء مصرف‌ مواد‌ است‌، باید از لحاظ اختلال‌ خلقی مورد ارزیابی قرار بگیرد. تصور می‌شود نوجوانانی که تـا هـنگام‌ بلوغ بهنجار به‌ نظر می‌رسیده‌اند و شروع نسبتا ناگهانی نشانه‌های اولیه را تجربه کرده‌اند‌،آسیب‌پذیری ویژه‌ای نسبت […]

بسیاری از نوجوانان مـبتلا بـه اختلال دوقطبی ‌‌دچار‌ سوء مصرف الکل و دارو هستند.هر کودک و نوجوانی‌ که مبتلا به سوء مصرف‌ مواد‌ است‌، باید از لحاظ اختلال‌ خلقی مورد ارزیابی قرار بگیرد. تصور می‌شود نوجوانانی که تـا هـنگام‌ بلوغ بهنجار به‌ نظر می‌رسیده‌اند و شروع نسبتا ناگهانی نشانه‌های اولیه را تجربه کرده‌اند‌،آسیب‌پذیری ویژه‌ای نسبت به‌ گسترش‌‌ اعتیاد به دارو یا الکل داشته باشند.ممکن است که مواد به سرعت در مـیان هـمسالانشان قابل دسـتیابی باشد و این‌ نوجوانان در کوشش برای کنترل تغییرات خلقی و بی‌خوابیشان از آن ها استفاده‌ کنند.اگر اعتیاد گسترش‌ یابد،لازم اسـت که درمان اختلال دوقطبی و سوء مصرف مواد،هر دو باهم و به‌طور هـمزمان انـجام شـود.

 

تاریخچه‌ی خانوادگی و ژنتیک در اختلال دو قطبی‌ چه نقشی دارد؟

این اختلال‌ به‌ شدت به زمینه‌ی ژنتیکی نسبت داده‌ مـی‌شود.‌ ‌امـا عوامل محیطی آشکاری وجود دارند که بر وقوع بیماری در مورد کودک خاصی مـؤثر هـستند. اخـتلال دوقطبی می‌تواند نسل‌ها را ندیده بگیرد‌ و در‌ افراد مختلف شکل‌های متفاوتی به خود بگیرد.

 

  • برآورد محافظه‌کارانه از خـطر ابتلای یک فرد به‌ اختلال دو قطبی، در کل 1 درصد است.اختلالات طیف‌ دو قطبی مـمکن است 4 تا 6 درصد افـراد‌ را‌ مـبتلا کند.
  • هنگامی که یک والد مبتلا به اختلال دوقطبی باشد، خطر آن برای هر کودک 15 تا 30 درصد است.
  • هنگامی که هردو والد مبتلا به اختلال دوقطبی‌ باشند‌، این‌ خطر به 50 تا 75‌ درصد‌ افزایش‌ مـی‌یابد.
  • خطر ابتلاء به این بیماری در خواهران و برادران و دو قلو های غیر همسان 15 تا 25 درصد است.
  • خطر ابتلاء به این‌ بیماری‌ در‌ دوقلوهای همسان تقریبا 75 درصد است.

 

از جنگ‌ جهانی‌ دوم، در هر نسل شیوع بالاتر و سن‌ شـروع پایـین‌تری از اختلال دوقطبی و افسردگی مشاهده‌ شده است به‌طور میانگین، کودکان‌ دارای‌ اختلال‌‌ دوقطبی نخستین رویداد بیماری را 10 سال زودتر از نسل‌‌ والدین‌شان تجربه می‌کنند اما علت این امر مشخص‌ نیست. در برخی از نوجوانان، یـک فـقدان یا سایر رویدادهای آسیب‌زا‌ ممکن‌ است‌ عامل آغازین‌ مرحله‌ی افسردگی یا شیدایی باشد

 

شجره‌نامه‌ی بسیاری از کودکانی‌ که‌ شروع اولیه‌ی‌ اختلال دو قطبی در آن ها مشاهده شده است، شامل‌ افرادی است کـه از سـوء مصرف‌ مواد‌ و یا‌ اختلالات‌ خلقی (غالبا تشخیص داده نشده) در در رنج بوده‌اند. همچنین در‌ میان‌ بستگان‌ آن ها افراد ماهر، خلاق و بسیار موفقی در تجارت، سیاست و هنر دیده شده است.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما