آموزش به کودک دارای اختلال‌ دو قطبی

تشخیص‌ اختلال‌ دو قطبی‌ بـدین‌ معنی است که‌ کودک از لحـاظ سـلامتی دچار آسیب‌دیدگی چشمگیری‌ است (نظیر‌ دیابت‌،صرع یا لوسمی) که نیاز به مدیریت‌ دارویی مستمر دارد. کودک نیازمند انطباق است و حق‌ دارد‌ برای‌ بهره‌گیری از آموزش در مدرسه از آن‌ برخوردار شود. اختلال دوقطبی و دارودرمانی‌ مـورد‌ استفاده برای درمان آن می‌تواند بر […]

تشخیص‌ اختلال‌ دو قطبی‌ بـدین‌ معنی است که‌ کودک از لحـاظ سـلامتی دچار آسیب‌دیدگی چشمگیری‌ است (نظیر‌ دیابت‌،صرع یا لوسمی) که نیاز به مدیریت‌ دارویی مستمر دارد. کودک نیازمند انطباق است و حق‌ دارد‌ برای‌ بهره‌گیری از آموزش در مدرسه از آن‌ برخوردار شود. اختلال دوقطبی و دارودرمانی‌ مـورد‌ استفاده برای درمان آن می‌تواند بر روی‌ حضور‌ کودک‌‌ در مدرسه، هشیاری و تمرکز، حساسیت نسبت به‌ نور‌، صدا، فشارروانی، انگیزه و انرژی قابل دسترسی برای‌ یادگیری، تأثیر بگذارد. ممکن است که‌ عملکرد‌ کودک در مـواقع مـختلف روز‌،فصل‌ و سال تحصیلی‌‌ بسیار‌ متفاوت‌ باشد.

 

برای تعیین نیازهای آموزشی کودک‌ کارکنان‌‌ آموزش ویژه، والدین و متخصصان باید به عنوان یک‌ گروه گرد هم آیند‌ و ارزشیابی‌ که شامل آزمونی‌ روانی- آمـوزشی اسـت‌ را مدرسه انجام دهند‌ (برخی‌‌ خانواده‌ها برای انجام آزمون‌های خصوصی‌ گسترده‌تری‌‌ آماده می‌شوند). نیازهای آموزشی یک کودک خاص‌ دارای اختلال دوقطبی، براساس فراوانی، شدت‌ و مدت‌‌ دوره‌های بیماری متفاوت است.

 

پیش‌بینی‌ ایـن‌ عـوامل‌ در مورد یک‌ بیمار‌ منفرد دشوار است، تغییر‌ معلم‌، مدرسه‌ی‌ جدید، بازگشت به مدرسه پس از تعطیلات، غیبت و تغییر دارو موارد رایج افزایش‌ نشانه‌ها‌ در کودکان دارای‌ اختلال دوقطبی هستند‌. آثار‌ جانبی دارو‌ که‌ مـی‌تواند‌ در مـدرسه مـشکل‌ساز باشد‌ شامل افزایش تشنگی و ادرار، خـواب‌آلودگی مـفرط یـا بی‌قراری و تأثیر روی توجه‌ است. افزایش وزن، خستگی‌، به‌ آسانی جوشی شدن وازدست دادن‌ آب‌ روی‌ شرکت‌ کودک‌ در سالن ورزش‌ و کلاس‌ عادی تـأثیر مـی‌گذارد. بـرای تعیین نیازهای‌ آموزشی کودک کارکنان آموزش‌ ویژه، والدیـن و مـتخصصان باید به عنوان‌‌ یک‌ گروه‌ گرد هم آیند و ارزشیابی که شامل‌ آزمودنی‌ روانی‌- آموزشی‌ است‌ را‌ مدرسه‌ انجام دهند.

 

نمونه‌هایی از انطباق‌های سودمند در‌ مورد‌ کودکان‌ و نوجوانان مبتلا به اختلال دوقطبی عبارت‌اند از:

 • خـدمات و آزمـون پیش‌دبستانی آموزش ویژه‌
 • کلاس‌هایی با اندازه‌ی کوچک (با کودکانی دارای‌ هوش مشابه) یـا کـلاس‌های‌ خـودگردان‌ با سایر کودکان‌ آسیب‌پذیر‌ از‌ لحاظ هیجانی (نه دارای اختلالات‌ رفتاری برای تمام یا مدتی از روز)
 • مـعلم کـمکی آموزش ویژه‌ی انفرادی یا مشارکتی، برای کمک به کودک درکلاس
 • کاهش یا مـعذوریت از انـجام تـکلیف‌ منزل‌ یا افزایش‌ زمان تعیین شده برای آن ها، در هنگام کمبود انرژی
 • شروع دیرتر ساعت مـدرسه در هـنگام خستگی‌ صبحگاهی
 • کتاب‌های ساده شده بعنوان روشی دیگر برای خود خوانی در هـنگام‌ کـمبود‌ تـمرکز
 • طراحی‌ مکانی امن در مدرسه که کودک بتواند هنگامی که در خود فرو رفته است به آن پنـاه‌ بـبرد.
 • دسـترسی بدون محدودیت به حمام
 • دسترسی بدون محدودیت برای نوشیدن‌ آب‌
 • هنردرمانی‌ و مـوسیقی‌ درمانی
 • اخـتصاص زمان بیشتر برای آزمون
 • استفاده از ماشین‌حساب برای درس ریاضی
 • مجوعه‌های اضافی کتاب در خانه‌
 • استفاده‌ از صفحه کلید یـاروش امـلانویسی برای انجام‌ تکالیف
 • جلسات منظم با یک مددکار‌ اجتماعی‌ و یا‌ روانشناس‌ مـدرسه
 • گـروه‌های مهارت‌های اجتماعی و حمایتی همسالان
 • آموزش ضمن خـدمت سـالانه (حـمایت شده توسط مدرسه‌) برای آموزگاران، به‌وسیله‌ی مـتخصصان درمـان‌ کودک
 • موسیقی و هنر غنی شده یا سایر حیطه‌های‌ توانمندی‌ ویژه
 • برنامه‌ی درسی‌ کـه‌ مـتضمن به کارگیری خلاقیت باشد و کـسالت را کـاهش دهد (بـرای کـودکانی کـه بسیار خلاق هستند)
 • آموزش خصوصی در هـنگام افـزایش غیبت
 • تعیین اهداف هفتگی و پاداش‌هایی برای پیشرفت
 • خدمات تابستانی مانند اردوهای‌ روزانـه و مـدرسه‌ی‌ تابستانی آموزش ویژه
 • جایگزینی در یک مـدرسه‌ی درمانی روزانه در هنگام‌ افـزایش عـود یا تأمین یک دوره‌ی حـمایتی اضـافی پس از بستری شدن و پیش از بازگشت به مدرسه‌ی عادی‌
 • جای‌دهی‌ در یک مرکز درمانی شبانه‌روزی‌ در هـنگام گـسترش بیماری، در صورتی که یک‌ مـدرسه‌ی درمـانی روزانـه نزدیک به خـانه‌ی کـودک، در دسترس نباشد یا نـتواند نـیازهای کودک را برآورده‌ کند‌.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما