انگيزۀ جنسي غريزي است!

انگيزه و رفتار جنسي غريزي است؛ ولي تحت تأثير عوامل محيطـي، كـاملاً طبيعـي باقي نمي ماند و جهت هاي خاصي مي گيرد؛ از اين رو، تكامل زندگي جنسي را نمي توان به طبيعت سپرد و از پرورش صحيح آن غفلت كرد؛ بلكه در جهت دستيابي بـه اهـداف مطلوب و جهت دادن فعاليت هاي جنسي بايد […]

انگيزه و رفتار جنسي غريزي است؛ ولي تحت تأثير عوامل محيطـي، كـاملاً طبيعـي باقي نمي ماند و جهت هاي خاصي مي گيرد؛ از اين رو، تكامل زندگي جنسي را نمي توان به طبيعت سپرد و از پرورش صحيح آن غفلت كرد؛ بلكه در جهت دستيابي بـه اهـداف مطلوب و جهت دادن فعاليت هاي جنسي بايد كوشش نمود . فعاليت هاي جنسي ، بـدو ن جهت دهي صحيح و برخورداري از برنامه های معين، مشكلاتي را به وجود خواهـد آورد كه سلامت جسم و روان را به خطر مي اندازد؛ از سوي دیگر، رها کردن كودک تا سـنين نوجواني و جواني و عدم تربيت صحيح، او را از رسيدن به سعادت كه هـدف آفـرينش انسان است ، باز مي دارد.

 

امام علي (ع) نداشتن ادب و محروم بودن از تربيـت صـحيح را عامل تمامي بدي ها دانسته و میفرماید «بـي ادبـي و عـدم تربيـت صـحيح باعـث هـر بـدي  مي گردد»

آموزش مسائل جنسي مي تواند در خانـه و مدرسـه صـورت پـذيرد و اگـر بـا همـاهنگي و همراهي خانه و مدرسه انجام شود، نتيجه بهتر و سريع تر حاصل مـي گـردد لازم اسـت ايـن آموزش ها به گونه اي القا شود كه كمترين عوارض سوء را داشته باشـد . بـا توجـه بـه اينكـه ي همه مسائل جنسي در يک سطح تحريك كنندگي نيسـتند، آنچـه تحريـك كننـدگي بـالايي دارد، بايد به صورت غير مستقيم آموزش داده شود. در آموزش بايد، بـه سـطح درک و فهـم متربی توجه كرد به نظر مي رسد مناسب تر است كه دستورات و تعاليم شـرعي، بـه صـورت مستقيم، و آنچه ناشي از كنجكاوي و تحريكات است، غير مستقيم آموزش داده شود.

 

والديني كه تصميم ندارند مربي آموزش جنسي به فرزندانشان ن باشند يا تمايل دارند كه ، در مدارس فرزندانشان درباره ي مسائل جنسي آموزش ببينند، اصولاً از ايـن هـراس دارند كه اين آموزش ها بي قيدي در امور جنسي را در فرزندانشـان رواج دهـد

در همين زمينه اظهار مي دارنـد کـه مـديران و معلمـان، والدين را مانعي عمده در اجراي برنامه هاي رسمي آموزش جنسي در مدارس مـي داننـد و احساس مي كنند والدين عموماً ، هنگام صحبت راجع به مسائل جنسي بـا فرزندانشان احساس ناراحتي مي كنند.

 

ضعف آموزش های جنسی کودکان و نوجوانان و فقدان مرجعی قابل اعتماد برای پاسخگویی به سوال های آنان و همچنین عدم آموزش والدین و دین گریزی، سبب شده است که این قشر اطلاعات مورد نیاز خود را از سایت ها و شبکه ها؛ که با هدف خاصی طراحی شده اند دریافت کنند و آن را بعنوان یک الگو قابل قبول بپذیرند که اغلب این اطلاعات نه تنها درست نیست بلکه با ارزش های جامعه اسلامی مغایرت دارد و همچنین باعث بروز رفتارهای نابهنجار جنسی گردیده و در نهایت به وقوع جرم ختم خواهد شد،که قتل ستایش قریشی یک نمونه بارز آن است.

 

زمان آن فرا رسیده است که از خواب غفلت بیدارشویم، و پا را از تابوهای فرهنگی و اجتماعی نادرست و دست و پاگیر فراتر گذاشته و با پذیرش واقعیت موجود در این زمینه، بی پرده وعریان و با دید حقیقت بینی با این پدیده روبرو بشویم ،باید از متخصصین حوزه علوم رفتاری کمک بگیریم که این پدیده را آسیب شناسی و تحلیل کنند، زاوایای مختلف این بحران را بصورت علمی و عملی مورد مطالعه وبررسی قرار بدهیم و با توجه به نتایج حاصله از تحقیقات و بررسی ها مدیریت صحیحی را اعمال کنیم . باید تهدید دنیای مجازی را به فرصتی ارزشمند برای انتقال ارزش های والای دینی اخلاقی به فرزندانمان تبدیل کنیم.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما