اختلال یادگیری – خواندن

خواندن يكي از فعاليت هاي بسيار هوشمندانه اي است كه انسان در طـول زنـدگي يـاد ميگيرد. مهارتي است كه به پيش نيازهاي فراواني مبتني بـوده و مـاهر شـدن در همـة ابعاد آن مستلزم زمان طولاني است. كنش هاي پيچيده ذهني همانند زبـان و خوانـدن از زواياي فراواني مورد بررسي قرار گرفته اند.   هرگاه ما […]

خواندن يكي از فعاليت هاي بسيار هوشمندانه اي است كه انسان در طـول زنـدگي يـاد ميگيرد. مهارتي است كه به پيش نيازهاي فراواني مبتني بـوده و مـاهر شـدن در همـة ابعاد آن مستلزم زمان طولاني است. كنش هاي پيچيده ذهني همانند زبـان و خوانـدن از زواياي فراواني مورد بررسي قرار گرفته اند.

 

هرگاه ما به خوانـدن طبيعـي بـه عنـوان يـک روي سكه بنگريم، اختلال در خواندن روي ديگر آن خواهد بود. در سال هاي اخيـر تحـول چشمگيري در مطالعات مربوط به خواندن و نارسا خواني صـورت گرفتـه اسـت. در ايـن پژوهش ها ابعاد مختلـف نارسـاخواني از جملـه جنبـه هـاي زيـستي – عـصبي، شـناختي و آموزشي مورد توجه بوده اند تا پاسخ مناسبي براي تبيين و تعريف موضـوعات مـرتبط بـا اين اختلال، بويژه در حوزه هـاي شـناخت ايـن اخـتلال و مبـاني زيـستي و عـصبي آن، روشهاي مناسب براي تشخيص زود هنگام و رشد برنامههاي درمـاني و ترميمـي مـؤثرتر بيابند.

 

از عمده ترين مشكلات در ارائه تعريفي جامع از نارساخواني اين است كه اين افراد در بسياري از زمينه ها، تفاوتي با افراد عادي ندارند. آخرين ويراست راهنمـاي تشخيـصي و آماري بيماري هاي رواني عملكرد پايين تر از حد انتظار فرد در خواندن را از نظر آموزشي و سني به گونه اي كه اين نقص در فعاليتهـاي روزمـرة فـرد ماننـد تكـاليف مدرسـه اي و تكاليف استخدامي مداخله ايجاد كند و ناشي از نقص حسي نباشد، نارسـاخواني تعريـف كرده است. تعدادی زیادی از دانش آموزان مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در یادگیری خواندن دچار مشکل هستند وبا این که به اندازه دیگر دانش آموزان و هم کلاسی های خود تلاش می کنند پیشرفت مورد انتظار را ندارد .

 

اقداماتی که آموزگاران برای پیشرفت بیشتر آنان انجام می دهدند غالبا به شرح زیر می باشد .

1- پند واندرز به دلنش آموزان برای فعالیت درسی بیشتر

2- متوجه نمودن دانش آموزان به نقش خواندن در کاربردهای زندگی آنان (اصل اهمیت)

3- آگاه ساختن دانش آموزان از این که خوشبختی آیینده آن ها در گرو پیشرفت تحصیلی است

4- سرزنش و مؤاخذه دانش آموز

5- مقایسه دانش آموزبا سایر دانش آموزان به منظور تحریک او به فعالیت بیشتر

6- نسبت دادن صفاتی مانند تنبلی، بی استعدادی، بی مسئولیتی به دانش آموز

7- و نظایر عنوان های فوق …

 

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما