نشانگان اختلال سلوک

اختلال رفتاری کودکان‌، طـیف‌ وسـیع‌ و گـسترده‌ای دارد. یکی از اختلال‌های شایع «اختلال سلوک» است.اصـطلاح اختلال سلوک به الگـوی رفـتار ضد اجتماعی غیرقابل‌ کنترل کودک یا نوجوان گفته می‌شود که با آسیب رساندن قابل‌ ملاحظه در کارکرد روزمره در خانه یا مدرسه و نگرانی‌ زیاد‌ سایر افراد همراه است. رفتار ضد اجتماعی شدید بالینی احـتمالا […]

اختلال رفتاری کودکان‌، طـیف‌ وسـیع‌ و گـسترده‌ای دارد. یکی از اختلال‌های شایع «اختلال سلوک» است.اصـطلاح اختلال سلوک به الگـوی رفـتار ضد اجتماعی غیرقابل‌ کنترل کودک یا نوجوان گفته می‌شود که با آسیب رساندن قابل‌ ملاحظه در کارکرد روزمره در خانه یا مدرسه و نگرانی‌ زیاد‌ سایر افراد همراه است. رفتار ضد اجتماعی شدید بالینی احـتمالا جوان را در تماس با مؤسسه‌های اجتماعی‌ مختلف قرار می‌دهد.

بر این اساس مراکز بهداشت روانی و دستگاه حقوق جزایی، مراکز اصلی‌ تماس‌ نوجوانان دارای‌ این مشکل رفتاری هستند. در نظام آموزشی برای کنترل چنین کـودکانی اغـلب از خدمات معلمان و کلاس‌های ویژه‌ استفاده می‌شود.در این مقاله، سعی بر آن است که مروری بر‌ علل‌ و عوامل زمینه‌ساز این اختلال داشته باشیم، چرا که‌ بدیهی است اتخاذ هر روش درمانی و شیوه‌های پیـشگیری، مـبتنی بر سبب‌شناسی این اختلال است.

 

  • نشانگان

اختلال سلوک عبارت از یک رشته‌ مشکلات‌‌ رفتاری که در کودکی و نوجوانی بروز می‌یابند. نشانه‌های این‌ اختلال شامل دزدی، دروغگویی، آتش افروزی، تخریب اموال، بیرون مـاند از خـانه در تمام شب با وجود ممانعت والدین (قبل‌ از‌ 13‌ سالگی‌)، رفتار بی‌رحمانه با حیوانات و مردم‌، تجاوز‌ جنسی‌‌ به دیگران، استفاده از اسلحه در نزاع، مصرف الکل و مواد مخدر در سنین پایین، فریب دادن دیگران، ترساند و تـهدید افـراد، رفـتارهای‌ تکانشی‌ مکرر‌ و در کل آسیب در عـملکرد، اجـتماعی، تـحصیلی و حرفه‌ای‌ می‌باشد‌.

 

سه نمونه از رفتارهای خاصی که شامل قلدری کردن تهدید و یا ارعاب و بیرون ماندن از خانه، باوجود‌ ممانعت‌ والدین‌ کـه قـبل از 13 سـالگی‌ شروع شده باشد، برای تشخیص ضروری است. اخـتلال سلوک با بسیاری از اختلال‌های روانی دیگر از جمله افسردگی،اضطراب، مشکلات ارتباطی‌ یا‌ همتایان‌ و مشکلات تحصیلی ارتباط دارد.

 

تقریبا 6 درصـد از کـودکان بـه‌ این‌ اختلال مبتلا هستند که‌ نسبت پسرها به دخترها 4 بـه 1 است. در سن شروع بدکار کردی‌ نیز‌ تفاوت‌ها‌ جنسیتی‌ مشاهده می‌شود، به‌طوری که میانگین‌ شروع بدکار کردی برای کـودکان ارجـاع شـده‌ بر‌ اثر‌ رفتار ضد اجتماعی حدود 8 تا 10 سال داشتند (میانگین 7 سـال). بـرای‌ دختران،شروع رفتار‌ ضد‌ اجتماعی‌ در دامنه 14 تا 16 سالگی قرار داشت (میانگین سنی 13 سال). اختلال سلوک‌ تـا‌ اواخـر نـوجوانی و گاهی بزرگسالان دوام‌ می‌یابد.

 

از‌ آنجا که اختلال سلوک خطر ابتلا به بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را‌ افـزایش‌ مـی‌دهد، از ایـن‌رو مداخله‌های درمانی به‌ موقع امری اساسی به شمار می‌آید. اختلال‌ سلوک‌، اختلال چـند عـاملی محسوب می‌شود که‌ عوامل بسیاری در آن سهیم هستند‌. پژوهش‌های‌ نقش عوامل‌ ژنتیکی و مـحیطی را در بـروز‌ اخـتلال‌های‌ رفتاری‌ ثابت می‌کنند.

 

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما