روح ژیمناستیک

از‌ آن جا‌ کـه «بـالانس در ورزش قهرمانی ژیمناستیک جایگاه بسیار مهمی دارد، در این‌ مقاله به راهکارهای موجود آموزشی برای بـهبود کیفیت این حرکت، به منظور توسعۀ سطح تکنیکی ورزش ژیمناستیک‌ در‌ کشور بپردازد. اگر اغـراق نباشد، در اهمیت بالانس مـی‌توان گـفت: «بالانس روح ژیمناستیک است.» به نظر می‌رسد، آن‌طور که باید، هنوز مربیان […]

از‌ آن جا‌ کـه «بـالانس در ورزش قهرمانی ژیمناستیک جایگاه بسیار مهمی دارد، در این‌ مقاله به راهکارهای موجود آموزشی برای بـهبود کیفیت این حرکت، به منظور توسعۀ سطح تکنیکی ورزش ژیمناستیک‌ در‌ کشور بپردازد. اگر اغـراق نباشد، در اهمیت بالانس مـی‌توان گـفت: «بالانس روح ژیمناستیک است.»

به نظر می‌رسد، آن‌طور که باید، هنوز مربیان در این زمینه به تربیت ژیمناست‌های خود نمی‌پردازند و بی‌کفایتی‌ جسمانی و بیومکانیکی در این حرکت،به سایر مهارت‌های ژیمناست خدشۀ شدید وارد می‌کند و مـانع پیشرفت او می‌شود.

 

  • تعریف بالانس

بالانس در لغت، به معنای تعادل و در فرهنگ ژیمناستیک ایران، استقرار روی‌ دست‌ها‌ به‌طور «معکوس»است. در این مهارت، کیپ نگه‌داشتن بدن، شناخت قوانین تعادل و جهت‌یابی اهمیت کلیدی دارند. شـکل‌های گـوناگون شروع بالانس:

 

الف) رفتن به بالانس با پرتاب یک پا

ب) پریدن روی‌ دست‌ها‌ برای اجرای بالانس پاجفت

ج) صاف کردن دست‌ها و کشیدن پاها به بالانس(پا فشار)

د) پرس بالانس: پاها را بدون پرتاب و تاب با قـدرت بـه بالانس بردن.

 

  • نکته‌های مهم ورزشی

از‌ نظر‌ پزشکی، قرار گرفتن صحیح ستون فقران در خط عمود بسیار اهمیت دارد. این امر به آموزش‌های پایه، اطلاعات اختصاصی صحیح مربی و تشخیص‌های علمی او مربوط مـی‌شود و بـه پرورش یک‌ ورزشکار‌ با‌ آمادگی‌های ضروری به منظور جلوگیری‌ از‌ صدمات‌ منجر خواهد شد.

 

  • انواع بالانس

 

تنوع بالانس عبارتند از: بالانس روی یک دست، بالانس با تعویض دست‌ها، بالانس با موقعیت متفاوت‌ پاهـا‌ در‌ فـضا و بـالانس با چرخش حول محور طـولی.

در‌ اجـرای‌ ایـن مهارت باید چنان استحکام و دقتی داشت که بتوان آن را روی وسایل حساسی مانند چوب موازنه به عرض‌ 10‌ سانتی‌متر‌، میله‌های بارفیکس و پارالل با قطره‌های نـسبتا کـم انـجام داد.

 

  • شرایط‌ انعطافی‌ مـوردنیاز‌

انـعطاف‌پذیری بـازو ها و بالاتنه، نقش بسیار ارزنده‌ای در اجرای صحیح بالانس دارد و باید به آن‌ تـوجه‌ دقـیق‌ شود، به خصوص زاویهء بازو و بالاتنه که باید دامنۀ حرکتی در آن حداقل 180‌ باشد‌.

 

  • طبقه‌بندی مرحله‌های آموزشی

الف) شـرایط جـسمانی (مـوردنیاز)

ب) مرحله‌های یادگیری

ج) تثبیت مهارت

د) شناخت اشتباهات‌ و اصلاح‌ آن‌ها‌

 

  • ایجاد شرایط فیزیکی مـوردنیاز و کـیپ کـردن تمرینات متنوع به منظور‌ تقویت‌ بالانس‌

 

1- جهیدن روی دست‌ها

2- جهیدن روی ارتفاع با دست‌ها

3- پرس بالانس در دو شـکل مـتفاوت با‌ استفاده‌ از چوب تمرینی پارالل

4- بالانس غلت جلو،استرادل و پرس بالانس.

 

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما