اینقدر نق نزن!!

کودک کاری را انجام می دهد که برایش نتیجه بخش باشد. نق می زند به امید اینکه از شما پاسخ بگیرد حتی اگر پاسخ منفی هم باشد او را به هدف رسانده است. به جای اینکه بر روی عمل نق زدن او تمرکز و تاکید کنید، سعی کنید علت نق زدن او را متوجه شوید. […]

کودک کاری را انجام می دهد که برایش نتیجه بخش باشد. نق می زند به امید اینکه از شما پاسخ بگیرد حتی اگر پاسخ منفی هم باشد او را به هدف رسانده است. به جای اینکه بر روی عمل نق زدن او تمرکز و تاکید کنید، سعی کنید علت نق زدن او را متوجه شوید. آیا می داند نق زدن کار ناخوشایند و آزاردهنده ای است؟ برخلاف آنچه والدین تصور می کنند کودک تصور منفی از عمل نق زدن خود ندارد.

 

اول باید ببینید آیا برخورد شما در مقابل نق زدن کودکان،  نق های او را تقویت می کنند یا نه! شاید حالت شما آمیخته ای باشد از تردید، آسان گیری، گناه و عصبانیت غیر قابل اجتنابی که از احساس قربانی شدن سرچشمه می گیرد. البته توجه کنید که برخی از رفتارهایی که ممکن است آنها را نق زدن های کودکانه تلقی کنیم در حقیقت رفتارهایی است که برای روند رشد کودک لازم و ضروری است. نوپایان ممکن است برای فراگرفتن رفتارهای تغذیه ای، خوردن درست و آشامیدن و… صورت و دست و لباس خود را به انواع مواد غذایی آغشته کرده و حتی والدین خود را عصبانی کنند.

 

كودكان خوب می دانند چگونه از فرصت ها استفاده كنند. لذا در مكان های عمومی شروع به نق زدن می كنند. به مقررات پایبند باشید و تحت هیچ شرایطی آن را زیر پا نگذارید و تسلیم نشوید.

مهم نیست در كجا و با چه كسی هستید و كودك چه لحنی را به كار برده است. بر خود مسلط باشید و عصبانی نشوید. هرگز نگویید «برو هر كاری می خواهی بكن فقط مزاحم ما نشو» اگرچه این جمله موقتا شما را نجات می دهد ولی مجبور خواهید شد همیشه به همین شكل عمل كنید.

 

با عوض كردن نظر خود به كودكی كه نق می زند پاداش ندهيد، حتی اگر آن چيز را داشته باشيد. وقتی میگوييد نه روی حرفتان بايستيد، اگر فرزندتان در اين شرايط اذيت‌تان می كند اتاق را ترک كنيد يا او را در اتاقش بگذاريد. با آرامش جواب اوليه خود را هر چند كه لازم باشد، تكرار كنيد تا زماني كه او ديگر نق نزند. نه‌های خود را به حداقل برسانيد، هر گاه كه می توانيد، بگوييد بله.

 

وقتي يكبار جواب داديد، نق زدن مكرر او را نديده بگيريد. پشت به او كنيد، سوت بزنيد و يا زيرلب ترانه‌ای را زمزمه كنيد؛ يعنی به حرف‌های تو گوش نمی كنم. وقتی نق نمیزند و با صدای معمولی حرف می زند او را تحسين كنيد: چقدر زيبا صحبت می كنی و حتما در‌خواستش را اجابت كنيد و دليل اين كار را حتماً به او بگوييد: به خاطر صحبت كردن مودبانه حرفت رو  قبول می كنم خوش به‌حالت.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما