فعالیت های جنسی کم توان ذهنی

بسیاری از مردم به اشتباه تصور می کنند که کودک کم توان ذهنی به خاطر کم کاری ذهنی در سایر زمینه ها به خصوص احساسات و امیال جنسی نیز باید کم کار باشد. در حالی که این گونه نیست و آن ها به لحاظ محرک های جنسی کاملا طبیعی هستند.   بسیاری از ما وقتی […]

بسیاری از مردم به اشتباه تصور می کنند که کودک کم توان ذهنی به خاطر کم کاری ذهنی در سایر زمینه ها به خصوص احساسات و امیال جنسی نیز باید کم کار باشد. در حالی که این گونه نیست و آن ها به لحاظ محرک های جنسی کاملا طبیعی هستند.

 

بسیاری از ما وقتی با یک کودک عقب مانده ذهنی مواجه می شویم هر حرف و شوخی محرکی را با این تصور که متوجه نمی شود جلویش مطرح می کنیم. او را به قصد آرام و شاد کردن جلوی برنامه های محرک ماهواره ای می نشانیم. حتی برخی از پدر و مادرهای اين بچه‌ها لباس‌های نامناسب در خانه می پوشند و رفتارهای جنسی افسار گسیخته مقابل آن ها انجام می دهند. غافل از اینکه عقب افتادگان ذهنی مانند افراد نرمال و طبیعی بالغ می شوند و هورمون های جنسی در بدن شان ترشح می شود.

 

تحریکات و فعالیت های جنسی هیچ ارتباطی به عقب ماندگی ذهن ندارد و بر اساس هورمون های مترشح داخلی هدایت می شود. عقب ماندگان در سه گروه آموزش پذیر، تربیت پذیر و حمایت پذیر قرار می گیرند که عقب ماندگان ذهنی حمایت پذیر با بهره هوشی 25 به پایین بیشتر از سایر عقب ماندگان ذهنی در معرض خطر هستند و چون هیچ نوع تربیت و آموزشی در این افراد تاثیر ندارد باید تا پایان عمر تحت حمایت قرار گیرند.

 

فعالیت جنسی اغلب عقب ماندگان ذهنی در حد لذت جویی فردی یعنی انجام عادت نامناسب جنسی است و گاهی این فعالیت به دفعات انجام می شود و چون حجب و حیا در آنان همانند کودکان عادی وجود ندارد ممکن است امیال جنسی به منصه ظهور برسد.

 

  • آیا این افراد عاشق هم می شوند؟

ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻛﻢ ﺗﻮان ذﻫنی هم ﺗﻤﺎﻳﻼت و ﻋﻼﻗﻪ ﺑـﻪ ﺟـﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن می دﻫﻨﺪ. گاهی این تمایلات در قالب عشق تجلی می کند و آن ها هم عاشق می شوند. ولی به خاطر نداشتن ﻣﻬﺎرت های رﻓﺘﺎری – ﺷﻨﺎﺧتی و عدم ﻣﻬﺎرت های ﭘـﺮدازش و ارزﻳﺎبی در حل مشکلات مرتبط با روابط عشقی در می مانند ﻛﻪ در اﻏﻠـﺐ اوﻗـﺎت ﺑﺎﻋـﺚ ﻧﮕﺮانی واﻟﺪﻳﻦ می ﺷﻮند.

 

در واقع ﻧﻘﺺ در مهارت های اﺟﺘﻤﺎعی ﻣﻮﺟﺐ می ﺷﻮد اﻳﻦ اﻓﺮاد رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺲ ﻣﺨـﺎﻟﻒ از ﺧﻮد ﻧـﺸﺎن دﻫﻨﺪ و حتی این ناآگاهی در اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت موجب می شود که مورد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨـسی نیز قرار گیرند. به گفته روانشناسان ﺧﻴﺎل ﭘﺮدازی های ﺟﻨسی و در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد اﻟﮕﻮﻫﺎیی ﻛـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘگی ﺟﻨسی می شود ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه اﻓﺮاد ﻋـﺎدی و ﻋﻘـﺐ ﻣﺎﻧـﺪه ذهنی ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ . آنان در فهم احساسات زناشویی و روابط جنسی بسته به میزان ناتوانی عقلانی (خفیف، متوسط، شدید و عمیق) مشکل داشته و به نسبت، برداشت سطحی تر و غریزی تر از این روابط دارند.

 

  • میل جنسی شان شعله ور هم می شود؟

آیا محرکاتی همچون حرف های جنسی، پوشش نامناسب و تصاویر تحریک کننده ماهواره می تواند موجب تحریک عقب ماندگان ذهنی شود؟ هر ابزار و حرف تحریک کننده ای می تواند در شروع و تشدید سوء رفتارهای جنسی عقب افتادگان مؤثر باشد. به طور کلی در ﺑﺮخی از ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ذﻫنی ﻛﻢ ﺗﻮان، ﺣﺎﻟﺖﻫﺎیی از ﺧﻮدﻧﻤﺎیی ﺟﻨسی وﺟﻮد دارد. از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣـﺸﻜﻼت ﺟﻨـسی ﻛـﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در دوره ﺑﻠﻮغ و ﻧﻮﺟـﻮانی در اﻓـﺮاد ﻛﻢ ﺗـﻮان ذﻫنی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد ﻧﮕﺎه ﻛﺮدن ﺑﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳـلی ﺧـﻮد ﻳـﺎ دﻳﮕـﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ می ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺮﻳک و اﻧﺤﺮاف ﺑﺎﺷﺪ.

البته تغذيه هم می ‌تواند روی کنترل ميل جنسی شان تاثير بگذارد. غذاهای خيلی چرب، تند، شکلات و شيرينی زياد باعث تحريک جنسی می ‌شود .

 

  • ازدواج عقب افتادگان ذهنی آری یا خیر؟

ازدواج عقب افتادگان با لحاظ یکسری قیود گزینه مناسبی است، همانگونه که اغلب ناشنوایان عاشق همدیگر می شوند و حتی در مورد معتادان هم دیده شده که بیشتر شیفته همدیگر می شوند در مورد عقب افتادگان ذهنی هم منوال به همین صورت است و به همدیگر گرایش دارند. این بهترین حالت عاشق شدن آن هاست. هرچند زندگی دو عقب افتاده ذهنی با هم دشواری های زیادی در پی دارد اما خانواده ها این تکلیف را ندارند که آن ها را از حق طبیعی شان محروم کنند. با تدابیر پیش گیرانه از نظر فرزند آوری و همچنین حمایت اطرافیان می توانیم زندگی بهتری را برای این قبیل افراد ایجاد کنیم. اما مشکل وقتی بیشتر می شود که این ها عاشق افراد طبیعی شوند.

 

  • رفتار خانواده چگونه باید باشد؟

خانواده ای که فرزند عقب افتاده ذهنی دارد در مقابل تظاهر عشق و میل جنسی فرزندش چگونه باید رفتار کند؟ به خاطر پیچیدگی موضوع، خانواده ها کار خاصی نمی توانند انجام دهند، کما اینکه در نوجوانان عادی و سالم نیز والدین آموزش ندیده کار خاصی از دستشان بر نمی آید. درحقیقت این وظیفه معلمان، مشاوران و دست اندرکاران مدارس ویژه است که از طریق طراحی آموزش های ویژه این نوجوانان را پیش از بلوغ با زبان قابل فهم آنان با مفاهیم، مسائل و مشکلات بلوغ آشنا نمایند. در این خصوص بسته به شدت ناتوانی عقلانی از تکنیک ها و ابزارهای کمک آموزشی استفاده می شود.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما