الگوها شخصیت اجتماعی کودک را میسازند!

كودك در روند اجتماعی شدن معمولا والدين و به خصوص مادر خود را الگو قرار می دهد و رفتار و بر پايه تقليد از ديگران پايه ريزی می كنند. بنابراين شناخت نيازهای كودک و تصحيح الگوهای رفتاری نقش مهمی را در شخصيت اجتماعی كودک خواهد داشت.   از خصوصيات بارز انسان ها،‌ اجتماعی كردن كودكان […]

كودك در روند اجتماعی شدن معمولا والدين و به خصوص مادر خود را الگو قرار می دهد و رفتار و بر پايه تقليد از ديگران پايه ريزی می كنند. بنابراين شناخت نيازهای كودک و تصحيح الگوهای رفتاری نقش مهمی را در شخصيت اجتماعی كودک خواهد داشت.

 

از خصوصيات بارز انسان ها،‌ اجتماعی كردن كودكان می باشد. حمايت و شيوه درست فرزند پروری به رفتارها يا اعمال محبت آميز،‌ مساعدت و همياری كه والدين نسبت به فرزندان خود ابراز می دارند، اشاره دارد، شيوه درست تربيت و فرزند پروری كه كودكان از والدين خود دريافت می كنند منجر به سلامت پايدار قابل توجهی می شود، زيرا رابطه والدين و فرزندان با فراهم آوردن شرايط افزايش سلامت موجب رشد و تحول روانی، اجتماعی و زيستی می شود. در حقيقت شيوه‌های درست فرزند پروری والدين بر رشد و افزايش سلامت روانی فرد تاثير می گذارد.

 

به ويژه در طول دوران اوليه زندگی، والدين يک كودک،‌ اغلب منبع اصلی برای رشد احساس عزت نفس و يادگيری راه های موثر اعمال كنترل شخصی می باشند آن ها همچنين نحوه درست رابطه برقرار كردن با ديگران را فراهم می كنند كه به دور از هر گونه كمرویی و اعتماد به نفس پايين است.

 

ارتباط بين مادر و فرزند چه قبل از تولد و چه بعد از آن تاثير بسيار مهمی در رشد روانی اجتماعی كودک به جا می گذارد و دوم علاقه مادر به داشتن فرزند،‌ مسير تامين كننده‌ای بين او و فرزندش، داشتن نگرش های مثبت و منفی مادر در ساخت روانی فرزند تاثير بسيار می گذارد. مثلا كودک می بيند كه بيش از همه از او مواظبت می كند، صادقانه به او محبت می ورزد، كودک نيز تلاش می كند تا از فرامين مادر اطاعت كند و يک روابط محبت آميز استوار بين آن دو برقرار می شود. اما اگر ببيند مادر خونسرد، بی تفاوت است ممكن است واكنش های شديدی از خود نشان دهد و او را خودخواه و غير قابل اعتماد به شمار آورد.

 

در دوره پيش دبستاني نيز وابستگی به خانواده بسيار زياد است و همواره در همه جا دوست دارد با آن ها باشد، در همه حال از آنها كمک می طلبد اگر والدين با كودک خود رفتار مطلوبی نداشته باشند، باعث ايجاد تعارض، ترديد در او می شود و اگر وابستگی را تشويق كند او موجودی وابسته به بار می آيد كه اصولا وابستگی در دختران بيش از پسران ديده می شود. در اين راستا اصولا فرزند بايد يک رابطه گرم و صميمی و مستمر را تجربه كندبه گونه‌ای كه در اين رابطه احساس ارضاء شدن و لذت بردن را داشته باشد.

 

اگر دوست شما یا فرد غریبه دیگری کودک را در آغوش گرفت و کودک شروع کرد به گریه کردن، بهتر است او را در آغوش خود بگیرید و آرام به فرد مقابل نزدیک شوید، بازی کنید یا درباره فرد مقابل با مهربانی صحبت کنید تا حساسیت کودک از میان برود و بتواند به فرد غریبه اعتماد کند. سپس، کودک را چند دقیقه کوتاه در نزدیکی فرد غریبه قرار دهید. بعد از آن چند دقیقه اتاق را ترک کنید و ببینید اوضاع چگونه پیش می رود. اگر کودک شروع کرد به گریه کردن، دوباره تلاش کنید.

 

یکی از بهترین همراهی های والدین با کودک کمک به وی در خواندن شعر های کودکانه و همراهی وی در یادگیری آن هاست این کار به کودک اعتماد به نفس می دهد.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما