درمان اضطراب

تعداد زیادی از بچه های کنونی  بیشتر مضطرب هستند، و مشخص است که برای پدرو مادر آنها بسیار رنج آور است که ببینند کودکشان از مسئله ای غمگین  است. ابتدا باید به استرس های اخیر او توجه کنید. ببینید ناراحتی و نگرانی کودک در نتیجه چه چیزی بوده است. به طور مثال، رفتن به مدرسه جدید، […]

تعداد زیادی از بچه های کنونی  بیشتر مضطرب هستند، و مشخص است که برای پدرو مادر آنها بسیار رنج آور است که ببینند کودکشان از مسئله ای غمگین  است. ابتدا باید به استرس های اخیر او توجه کنید. ببینید ناراحتی و نگرانی کودک در نتیجه چه چیزی بوده است. به طور مثال، رفتن به مدرسه جدید، متولد شدن خواهر یا برادر کوچک تر یا نداشتن رابطه نزدیک با اطرافیان. اگر عادت دارید بالای سر کودک می ایستید و با او صحبت می کنید، بهتر است زانو بزنید تا هم قد یکدیگر شوید و سپس در مورد مشکلاتش از او سوال بپرسید.

 

مشاوران از فنون تخصصی متفاوتی برای کاهش و درمان اضطراب بهره میبرند که به تفصیل به دو مورد اشاره می شود:

مشاور از کودک می خواهد که تعدادی جملات ناتمام را تکمیل کند این جملات در واقع بیانگر احساسات، علایق، آرزو ها و تنفرات کودک است که مشاور را برای درمان یاری میدهد.

 

قصه گویی نیز یکی از مناسب ترین روش ها برای کاهش نشانه های اضطراب است بدین صورت که مشـاور مقـدمات را فراهم می کند و از کودک می خواهـد شـروع بـه گفـتن قصه کند که البته ضبط نیز مـی شـود مشـاور بـه کـودک می آموزد که هر داستان باید شروع، متن داستان و پایـانی داشته باشد و در آخر جلسه نیـز از او در بـاره ی نتیجـه ی اخلاقی داستان سؤال می شود. پس از آنکه کودك قصه را تمـام کـرد، مشاور ممکن اســت لازم بدانــد بعضــی قسمت های داستان را توضـیح دهـد. آنگـاه مشـاور بـا اســتفاده از موضــوع و زمینــه ي مشــابه از جملــه گــرفتن شخصیتهـای مهـم داسـتان کـودک، داسـتانی را آمـاده می کند. با وجود این، داستان مشاور راه حلهاي بهتـری پاسخ هایی مناسب تر براي وضعیت یا مشـکل مـورد نظـر پـیش پــای کودک می گذارد.

 

هدف کلی مشاوران در درمان اختلال اضطراب

  • آگاهی و آموزش والدین نسبت به شیوه های تربیتی و برخورد مناسب با کودک
  • خودآگاهی کودک نسبت به هیجانات و احساساتش
  • کمک به کودک برای درک رفتارها و پیامد آنها و آموزش چگونگی برخورد با مشکلات به کودک

 

دارو درمانی SSRLS نیز برای درمان اختلالات اضطرابی کودکان موثر است که از داروهایی از جمله آلپرازولام که برای کنترل علایم اضطراب جدایی موثر واقع شده و کلونازپام در کنترل هراس مفید بوده است از دیفن هیدرامین هم برای کنترل چرخه ی خواب و اختلالات شبانه بهره می برند. البته ناگفته نماند که دارو درمانی عوارض بسیار ناگواری بر کودک میگذارد لذا توصیه میشود تا جای ممکن از روش های غیر دارویی بهره بگیرید.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما