در جنگ نیز مظهر مهربانی و مردانگی باش

پیامبر عزیز ما، مظهر مهربانی و مردانگی بود. او در جنگ نیز مهربانی و مردانگی را از یاد نمی برد و اصول انسانی را زیر پا نمی گذاشت. اگر با گروهی به جنگ می پرداخت، به روی زنان و کودکان و سال خوردگان آنها شمشیر نمی کشید. او پیش از جنگ به یاران خود می فرمود: «سال خوردگان فرتوت و کودکان خردسال و زنان را نکشید.»

وقتی جنگی در می گیرد، دو طرف به کشتن سربازان یکدیگر می پردازند و لشگر مقابل را بی رحمانه تیرباران می کنند. این کمترین خشونت جنگ است. جنگ خشونت های بالاتری نیز دارد. در بسیاری از جنگ‌ها، به جز سربازان معرکه ی نبرد، بسیاری از بی گناهان نیز در آتش جنگ میسوزند. در تاریخ فراوان بوده اند کودکان و زنان و سالخوردگان بی گناهی که بی هیچ جرمی، به دست دشمن کشته شده اند و خون‌شان بر زمین ریخته است. در این باره مورخان گزارش های تلخ و تکان دهنده ای نوشته اند که خواندن این گزارش ها تن آدمی را به لرزه می اندازد. برخی از این گزارش ها چنان عجیب است که باور آنها بسیار سخت و دشوار است.

شگفتا که وقتی آتش دشمنی و نفرت شعله می کشد، حتی بدیهی ترین اصول انسانی و روشن ترین قوانین اخلاقی نیز به راحتی پایمال می گردد. کشتن زنان و کودکان و سال خوردگان که توان مبارزه ندارند، نه نشانه ی قدرت کسی شمرده می شود و نه بر قدرت کسی می افزاید. این کار تنها نشانه ی شقاوت و ناجوانمردی فرماندهان سنگدلی است که به چنین جنایتی فرمان داده اند.

پیامبر عزیز ما، مظهر مهربانی و مردانگی بود. او در جنگ نیز مهربانی و مردانگی را از یاد نمی برد و اصول انسانی را زیر پا نمی گذاشت. اگر با گروهی به جنگ می پرداخت، به روی زنان و کودکان و سال خوردگان آنها شمشیر نمی کشید. او پیش از جنگ به یاران خود می فرمود: «سال خوردگان فرتوت و کودکان خردسال و زنان را نکشید.»

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما