همکاری با خانواده

پیامبر عزیز ما، در انجام کارهای خانه کمک می کرد. او در انجام این کارها با خانواده اش همکاری زیادی داشت. پیامبر(ص) از انجام هیچ یک از کارهای خانه خجالت نمی کشید.

هر خانه ای برای خودش کارهایی دارد که به وسیله ی اهل آن خانه انجام می شود. بعضی از این کارها عبارت اند از: جارو زدن اتاقها، شستن ظرف های غذا، شستن لباس ها، تکه تکه کردن گوشت و باز کردن در به روی مهمان ها و همسایه ها؛ البته در قدیم، آرد کردن گندم با آسیاب دستی، پختن نان، علف دادن به چهار پایان و دوشیدن شیر گوسفندان نیز جزو کارهای خانه به شمار می رفت.

اگر این کارها فقط روی دوش خانم خانه باشد، معلوم است که او خیلی خسته می شود؛ اما اگر بقیهی اهل خانه هم در انجام این کارها کمک کنند، خانم خانه خسته نمی شود و کارها نیز بهتر و آسان تر انجام می شود. خانه، مال همه ی اهل خانه است، پس هر کدام از آنها نیز باید انجام بخشی از کارها را به دوش بگیرند.

پیامبر عزیز ما، در انجام کارهای خانه کمک می کرد. او در انجام این کارها با خانواده اش همکاری زیادی داشت. گاهی شیر گوسفندان را می دوشید، گاهی آسیاب دستی را می چرخاند و آرد درست می کرد، گاهی گوشت تکه تکه می کرد، بعضی وقت ها به چارپایان علف میداد و اگر کوبهی در به صدا در می آمد، او هم مثل بقیهی اهل خانه، می رفت و در را باز می کرد. پیامبر(ص) از انجام هیچ یک از کارهای خانه خجالت نمی کشید. او حتی گاهی جارو به دست می گرفت و خانه را جارو میزد.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال
همچنین بخوانید :

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما