دسامبر 16
بازدید : 1294
نظرات : بدون دیدگاه
به ضعیف تر از خودت ظلم نکن

عده ای از مردم، به هر کس که زورشان برسد، ستم می کنند،اما وقتی ضعیف ترها را می بینند، پهلوان می شوند و زور می گویند.

عده ای از مردم، به هر کس که زورشان برسد، ستم می کنند. حق آدم های ضعیف را می خورند، آبروی دیگران را می برند، کوچکتر از خودشان را مسخره می کنند و گاهی آنها را کتک می زنند؛ البته این جور آدم ها، در مقابل قوی تر از خودشان خیلی با ادب و خوش رو هستند؛ اما وقتی ضعیف ترها را می بینند، پهلوان می شوند و زور می گویند.

حضرت محمد(ص) ۶۳ سال در این دنیا زندگی کرد؛ اما هرگز به کسی زور نگفت. پیامبر (ص) حتی به ناتوان ترین انسان ها هم ستم نکرد. او هرگز کسی را کتک نزد، مال و ثروت کسی را به زور نگرفت و آبروی کسی را نبرد. پیامبر(ص) حتی به یک مورچه هم ستم نکرد.

نویسنده این مطلب :

مائده نصر

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما