اختلال بین فعالیت هاى کودکان

کودکانى که مدت زمان زیادى را صرف تماشاى تلویزیون مى کنند، فرصت کمترى براى دیگر فعالیت هاى پرتحرّک و تعامل با همسالان دارند. به نظر مى رسد تماشاى تلویزیون جایگزین دیگر فعالیت هایى مى شود که کودکان باید به طور مستقیم با آنها درگیر شوند; از قبیل رفتن به سینما، بازى کردن، مطالعه، گوش دادن […]

کودکانى که مدت زمان زیادى را صرف تماشاى تلویزیون مى کنند، فرصت کمترى براى دیگر فعالیت هاى پرتحرّک و تعامل با همسالان دارند. به نظر مى رسد تماشاى تلویزیون جایگزین دیگر فعالیت هایى مى شود که کودکان باید به طور مستقیم با آنها درگیر شوند; از قبیل رفتن به سینما، بازى کردن، مطالعه، گوش دادن به رادیو، شرکت در ورزش هاى سازمان یافته و دیگر فعالیت هاى غیرسازمانى.

ویلیامز و هنرفورد (۱۹۸۶) در یک آزمایش طبیعى، فعالیت هاى روزانه بزرگ سالان و کودکان را در سه شهر کانادا مورد مقایسه قرار دادند: یک شهر که تلویزیون نداشت (نوتل)، یک شهر که فقط یک شبکه تلویزیونى داشت (یونتیل) و یک شهر که چهار شبکه داشت (مالتیتل). پیش از ورود تلویزیون به «نوتل» و مجدداً چهار سال پس از آن داده هایى جمع آورى شد. پیش از ورود تلویزیون، کودکان و نوجوانان نوتل در مقایسه با نوجوانان دو شهر دیگر به طور معنادارى بیشتر به فعالیت هاى اجتماعى و ورزشى مى پرداختند; اما وقتى شهر نوتل داراى تلویزیون شد، شرکت در این فعالیت ها به طور چشمگیرى کاهش یافت.

تحقیقات درباره رشد شناختى نشان مى دهد که تعامل اجتماعى محرّک مهمى در تکامل آن است. ذهن کودکان از طریق تعامل و ارتباط با دیگران، که عقاید و نظرات متفاوتى با آنها ابراز مى کنند، رشد مى یابد. تعاملات و مبادلات روزمرّه با بزرگ سالان و همسالان، کودکان را ترغیب مى کند تا دیدگاه خود را مورد آزمون قرار دهند; به عنوان یک فرد شایسته براى مسائل و مشکلات خود راه حلى پیدا کنند و به عنوان عضو یک گروه، طرح هایى ارائه دهند. به دلیل آنکه تلویزیون تعامل اجتماعى را کاهش مى دهد، بنابراین، مى تواند بر رشدشناختى تأثیر منفى داشته باشد.

وجود تلویزیون در یک جامعه مشارکت در فعالیت هاى جمعى را کاهش مى دهد، حتى درون یک خانواده، وقتى تلویزیون روشن است، صحبت ها و گفتوگوها کاهش مى یابند.۲۷ علاوه بر این، کودک براى تمام فعالیت هاى خود، نیاز به توانایى روحى و جسمى دارد که خواب محور این نیازمندى هاست، و اگر برنامه خواب کودکان درست تنظیم نشود فعالیت هاى کودکان مختل مى گردد و شکى نیست که تلویزیون عامل مهم بى نظمى در ساعات خواب کودکان و نوجوانان است!

نویسنده این مطلب :

جعفری

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما