آوریل 30
بازدید : 1135
نظرات : بدون دیدگاه
نشانه های تکاملی نوزاد

پدر و مادرها معمولاً علاقه‌مندند که بدانند آیا کودکشان به‌ طور مناسب رشد می‌کند یا نه!؟ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺗﺎ ۸ ﺳﺎﻟﮕﻲ چه مواردی می باشد!؟

ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻛﻮﺩﻙ ﺳﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺑﺮﻣﻲﮔﻴﺮﺩ؛ ﺩﺭﻙ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺁﻥ، ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻛﻮﺩﻙ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻝ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻛﻮﺩﻙ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻭ ﺟﺴﻤﻲ ﺍﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰﺍﻳﻲ ﺩﺍﺭﺩ.

 

ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻛﻮﺩﻙ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻫﺮ ﺳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁن ها ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮﺩﻙ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﻚ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺷﻮﺩ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺳﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ:

 

یک ماهگی: ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ، ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻥ ﺻﺪﺍﻱ ﺁﺭﺍﻡ، ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻢ ﺑﺨﻮﺍﺑﺪ ﭼﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ ﻣﻲﺩﺍﺭﺩ، ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺷﻲ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﺭﺍ ﺗﺎ ۹۰ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ.

 

۲ ماهگی: تلاش می‌کند که به پدر و مادر نگاه کند و به چهره‌ها توجه نشان می‌دهد.

 

۴ ماهگی: حرکات چهره‌ها مانند لبخند زدن یا اخم کردن را تقلید می‌کند و به عواطف پاسخ می‌دهد. ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﺮ ﺩﺭ ﺧﻂ ﻭﺳﻂ، ﺩﺭﺍﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﺷﻴﺎء ﻭ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﺑﺮﺩﻥ ﺁﻥﻫﺎ، ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲﺧﻨﺪﺩ، ﺟﻴﻎ ﻣﻲ ﻛﺸﺪ ﻭ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

۶ ماهگی: دوست دارد که به آینه نگاه کند و اشیا را به دهان ببرد.

 

۹ ماهگی: نسبت به اسباب‌بازی‌ها ترجیح نشان می‌دهد و اشیای کوچک را میان انگشت شست و نشانه می‌گیرد. ﺧﻮﺩﺵ ﻏﺬﺍ ﻣﻰﺧﻮﺭﺩ، ﺑﺎﺑﺎ ﻭ ﻣﺎﻣﺎﻥ را ﻧﺎﻣﻔﻬﻮﻡ می گوید.

 

۱۰ ﻣﺎﻫﮕﻲ: ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺳﺖ، ﺑﺎﺑﺎ ﻭ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﮔﻔﺘﻦ.

 

۱۲ ماهگی: دست یا پایش را برای کمک به لباس پوشیدنش بالا می‌برد و از دستورات پایه پیروی می‌کند.

 

۱۵ ﻣﺎﻫﮕﻲ: ﺗﻮپ ﺑﺎﺯﻱ، ﺗﻠﻔﻆ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺩﻭ ﻛﻠﻤﻪ.

 

۱۸ ماهگی: هنگامی‌که از او خواسته شود به نقطه خاصی از بدن اشاره می‌کند. ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ را می آموزد.

 

۲ سالگی: هنگام دیدن بچه‌های دیگر هیجان‌زده می‌شود و مرتب کردن رنگ‌ها و شکل‌ها را شروع می‌کند. ﻟﺒﺎﺱ هایش را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ در می آورد، ﺟﻤﻠﻪﺳﺎﺯﻯ را بلد است، ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺷﺶ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺪﻥ را می داند.

 

۳ سالگی: خودش لباس‌هایش را می‌پوشد و جورچین‌های سه تا چهار قطعه‌ای را تکمیل می‌کند.

 

۴ سالگی: تفاوت میان چیزهای واقعی و تخیلی را می‌فهمد و رویداد بعدی در کتاب داستان را پیش‌بینی می‌کند. ﻟﺒﺎﺱ هایش را ﺑﺪﻭﻥ نیاز به ﻛﻤﻚ می پوشد، ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﺍﻟﺖ می رود، ﺗﻤﺎﻡ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﻳﺶ دارای ﻣﻔﻬﻮﻡ است، ﻗﺼﻪ می گوید، ﺳﻪ ﺷﻲ را می شناسد، ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻭ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺭﻭﻱ ﻳﻚ ﭘﺎ می ایستد.

 

۵ سالگی: می‌خواهد از دوستانش تقلید کند و می‌تواند تصویر شخصی با شش بخش بدنی را بکشد.

 

۶ ﺳﺎﻟﮕﻲ: ﭼﺎﻱ خود را ﺷﻴﺮﻳﻦ می کند، می تواند ﭘﻨﺞ ﺷﻲ را بشمارد، ﻣﺘﻀﺎﺩ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ را می شناسد، می تواند از روی مربع بکشد، قادر است ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭼﻬﺎﺭ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺭﻭﻱ ﻳﻚ ﭘﺎ بایستد، ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ را شروع می کند ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎیی را ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺴﺎﻻﻥ خود انجام می دهد و تقلید می کند.

 

۷ ﻭ ۸ ﺳﺎﻟﮕﻲ: ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻛﻮﺩﻙ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺴﺎﻻﻥش است ، ﺍﺯ ﻧﺤﻮﻩ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻓﻬﻤﻴﺪﻥ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ؛ نگران نمی باشد، ﺍﺯ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺖﻫﺎ ﭘﺎﻫﺎ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﻭﻫﺎﻳﺶ نگران نیست ﻭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ در آن ها آغاز شده است.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما