۳ ویژگی اصلی سؤالات امتحانی

در طراحی سوالات به متن کتاب و محتوای اصلی درس تاکید شود. تا میزان پاسخگویی دانش آموزان بیانگر درجه توان و عملکرد تحصیلی وی در آن باشد و دانش آموزان را از حفظ طوطی وار محصور شدن در قالب مطالبی که فهم و یادگیری او را در حد ضعیفی نگه دارد خودداری شود. چنانچه نیاز […]

در طراحی سوالات به متن کتاب و محتوای اصلی درس تاکید شود. تا میزان پاسخگویی دانش آموزان بیانگر درجه توان و عملکرد تحصیلی وی در آن باشد و دانش آموزان را از حفظ طوطی وار محصور شدن در قالب مطالبی که فهم و یادگیری او را در حد ضعیفی نگه دارد خودداری شود. چنانچه نیاز به انعکاس سوال یا سوالاتی که تمرین کتاب یا … باشد، تغییراتی جزیی در آن ضرورت دارد و هیچ سوالی نباید خارج از کتاب باشد.

.

برای سوالات انشایی دامنه و حد در نظر گرفته شود. زمان و رشد سنی دانش آموزان را باید در نظر گرفت و حدود و اندازه تقریبی و طول هر پاسخ سوال انشایی از طرف طراح مشخص و تعیین شود. در توزیع بارم هر سوال به قسمت های مختلف پاسخ آن دقت شود. نمره اختصاص داده شده به هر سوال می بایست با اجزای تقسیم شده اش متناسب باشد. مثلا برای یک سوال ۳ جزیی نمیتوان ۱ نمره در نظر گرفت.

.

سوالات از نظر علمی صحیح طرح شوند. سوالی از نظر علمی صحیح است که در مورد صحت و سقم پاسخ آن بین مصححان اتفاق نظر وجود داشته باشد و سوالی که بدنه (صورت مسئله) آن غلط باشد، یک سوال علمی نیست.

.

۱- شکل و ظاهر سؤال

الف) رعایت مشخصات سربرگ، نام طراح، زیبایی و خوانایی خط، عاری بودن سوال از غلط املایی و نگارشی و تایپی، داشتن راهنمای سوال، ترتیب سوالات از ساده به مشکل و قراردادن سوالات از یک نوع در کنار هم.

ب) در هر نمونه سوال باید از تمام سوالات استفاده شود: سوالات عینی که قدرت باز خوانی دانش آموز سنجیده شود، مانند سوالات چند گزینه ای، صحیح غلط، جورکردنی و سوالات غیرعینی که به دو دسته کوتاه پاسخ (کامل کردنی ـ نام بردنی) و گسترده پاسخ (تشریحی) تقسیم می شوند.

.

۲- بارم

الف) رعایت بودجه بندی: رعایت نمره اختصاص یافته به هر بخش، طرح سوال از تمام قسمت ها و فعالیت ها

ب) بارم سوالات باید در قسمت چپ برگه امتحانی در ستون جداگانه درج شود و جمع نمرات مشخص باشد.

ج) انطباق بارم با پاسخ: میزان بارم برای هرسوال باید طوری باشد که بتوان بارم را بطور منطقی به هر بخش از پاسخ اختصاص داد و نیز زمان برای پاسخگویی به تمام سوالات مناسب و مشخص باشد.

.

۳- محتوای سؤال

الف) سوالات باید اهداف اصلی را ملاک قرار دهد و از یک مفهوم نباید چند سوال طرح شود.

ب) متن سوال باید واضح باشد و ابهام نداشته باشد طوری که نیاز به رفع اشکال با حضور معلم نباشد، سوالات باید مستقل از یکدیگر بوده و متن یک سوال نباید راهنمای پاسخ سوالات دیگر باشد.

ج) سوالات تکراری و کلیشه ای نباشد و معلم باید خلاقیت و توانمندی خود را نشان دهد.

د) استفاده از سطوح مختلف حیطه های شناختی: یکی از مشکلات تمام سوالات، عدم رعایت حیطه ها و طرح سوالات متعدد در سطح دانش و درک و فهم می باشد.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما