والدین باید برای فرزندشان بستری را فراهم‌ کنند که او تخیلات خود را در آن جهت تخلیه کند؛ به عنوان مثال آن‎ها باید برای فرزند خود هم‌بازی پیدا کنند و اجازه دهند که ساعتی از روز را در یک محیط مناسب باهم بازی کنند. همچنین پدر و مادر می‌توانند در تخیلات فرزندشان ورود پیدا کنند؛ یعنی اگر دیدند بچه در حال بازی کردن با خودش است، آن‌ها نیز وارد بازی او شوند و نگذارند که بچه فقط با ذهنیت و تخیلات خود بازی کند.