عوامل مؤثر در لکنت زبان

وجود نقصان در هـریک از شـرایط پنجگانه مطروحه در باب مکانیسم‌ سخن‌ گفتن‌، موجب اختلال‌ در تکلم‌ می گردد. ولی غالبا در عمل مشاهده می شود که عوامل اختلال کمتر بصورت منفرد بروز میکنند‌ و معمولا دو یـا چـند عامل به صورت‌ همبسته و پیـوسته جـلوه‌ گر می شوند. در‌ مجموعه‌ اختلالات‌ مربوط به‌ تکلم، […]

وجود نقصان در هـریک از شـرایط پنجگانه مطروحه در باب مکانیسم‌ سخن‌ گفتن‌، موجب اختلال‌ در تکلم‌ می گردد. ولی غالبا در عمل مشاهده می شود که عوامل اختلال کمتر بصورت منفرد بروز میکنند‌ و معمولا دو یـا چـند عامل به صورت‌ همبسته و پیـوسته جـلوه‌ گر می شوند. در‌ مجموعه‌ اختلالات‌ مربوط به‌ تکلم، لکنت زبان اختلالی است که‌ از جهت کلینیکی حائز اهمیت زیاد است و مسئله منشا ‌‌آن‌ نیز بهمان نسبت‌ مهم و قابل بحث است.

 

بـرخی عوامل مـؤثر در لکنت زبان را شامل: غیر عادی بودن‌ رحم‌ مادر‌، الکن‌ بودن والدین، و یا معتاد بودن‌ آن ها‌ به‌ الکـل، وضع حمل‌ غیر عادی، تأثیرات روانی و جسمی، ضعف بدنی طفل بـعد از گـذراندن‌ امـراض سخت، تأثیر اطرافیان طفل، و بالاخره نامرتب‌ بودن‌ محیط‌ خانواده و اختلافات و ناقشات والدین و فقر و تنگدستی آن ها می‌دانند‌.

 

اضـطراب‌ ‌ ‌و تـرس از مدرسه، اختلافات خانوادگی،داشتن پدر و مادری که مرتبا کودک را سرزنش و یا تنبیه می‌کنند تـا تـمام کـارهایش‌ را‌ به‌‌ نحو مطلوب انجام دهد، از علل مهّم‌ لکنت زبان به‌ شمار میرود و برخی‌ نوروز اضـطراب را مهمترین علت‌ لکنت زبان میدانند و شخصیت‌های‌ مضطرب را مبتلای به آن میدانند‌.

 

البته‌ لکنت‌ زبـان در بین مردان‌ بیشتر از زنـان دیـده‌می‌شود و عوامل‌ عاطفی و یادگیری‌ نیز‌ در آن مؤثر می‌باشند.لکنت زبان غالبا به دنبال‌ یک تکلم دیررس دیده‌می‌شود. ضمنا در بین‌ نظریات‌ ارائه‌ شده‌ در باب لکنت زبان، این نظریه نیز دیده‌ می‌شود که در‌ صورتی که‌ بـه‌ کودک‌ چپ دست فشار آورده‌شود و او را مجبور به نوشتن با دست راست‌ بنمایند‌، امکان‌ بروز‌ لکنت زبان پدید خواهد آمد.لکن دراین زمینه تجربیات‌ دقیق علمی که مبتنی‌بر آمار‌ صحیح‌‌ باشد،و قـطعی بـودن این امر را برساند در دست نیست.

 

آن ها اعتقاد دارند‌ که‌ مرکز‌ تکلم‌ اکثریت مردم در لب تا مپرال چپ قرار دارد، و این افراد راست برتر‌ هستند‌ و با دست راست فعالیتهای بیشتری انجام‌ میدهند و در افـراد چـپ دست، مرکز تکلم‌ در‌ نیمکرۀ راست می‌باشد.لذا فشار و تنبیه معلم را باعث انتقال مرکز تکلمی، از نیم کرۀ چپ به‌ نیمکرۀ راست می دانند و دراین صورت است که‌ اختلال تکلم حاصل می‌شود و اگر از‌ ایـن‌ انـتقال‌ جلوگیری به عمل آید، اختلال‌ تکلم در چپ‌دستان دیده نمی‌شود.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما