اگر کودک به هم بازی خود حرف زشت زد، والدین باید از پدر و مادر طرف مقابل معذرت خواهی کنند؛ چراکه بزرگ تر ها زبان هم دیگر را بهتر متوجّه می شوند. البته نباید معذرت خواهی کردن جلوی بچّه ای باشد که حرف زشت را شنیده است؛ چراکه ممکن است او به این کلمه حسّاس شود و هر وقت حرف زشت شنید، منتظر معذرت خواهی طرف مقابل باشد.