چند توصیه:

۱ – زن و مرد در صورت توان باید با همدیگر گفت و گو کنند و به دنبال راه حلی برای بحث حضانت و سرپرستی باشند که به بچه ها آسیب نرسد؛ زیرا از جمله آسیب هایی که در این مسئله ممکن است وارد شود دو گانگی تربیت است.

 

۲ – هر دو طرف باید در رابطه با این مسئله با یک قانون مدار مشورت کنند؛ چراکه او وظیفه ی هرکدام از طرفین را مشخص می‌کند.

 

۳ – بهتر است که بزرگترهای خانواده از هر دو طرف در این زمینه با هم صحبت کنند و به صورت صلح آمیز به راه حل مشترکی برسند.